Politirollens innhold

Å tørre å la sivile ta over arbeid som tradisjonelt har vært utført av politiutdannede, tror jeg vil gi et mer slagkraftig politi.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke arbeidsoppgaver som skal løses av ansatte med politiutdanning og hvilke oppgaver som skal løses av ansatte med annen kompetanse er en spennende diskusjon som inneholder mange muligheter.

Politirollen blir stadig utfordret og PF må ta diskusjonen på hva den skal inneholde av arbeidsoppgaver og kompetanse. Samfunnsutviklingen og kriminalitetsutviklingen gir etaten nye utfordringer som betyr endrede og nye oppgaver av høyere kompleksitet. Det dreier seg om å være kreativ og nyskapende og finne muligheter for hvem og med hvilken kompetanse arbeidsoppgavene skal løses på.

Driftsanalysen av norsk politi som er initiert av regjeringen blir interessant å se hva inneholder av ideer og muligheter. Analysen skal bidra til å gi svar og ideer på hvilke oppgaver innenfor orden og etterforskning som krever politikompetanse og hvilke oppgaver som kan suppleres eller erstattes med annen kompetanse. PF er representert i styringsgruppen med forbundsleder Arne Johannessen. Rapport skal være ferdigstilt i løpet av året.

PF synliggjorde mer enn noen gang gjennom risikoprosjektet mangelen på politikompetanse og hva det gjør med ansattes muligheter til å gjøre en god jobb. Gledelig og nødvendig var at regjeringen svarte med å øke utdanningsmengden på PHS, samt tilføre etaten 460 nye sivile stillinger.

Hvorfor vi trenger flere politisivile

PF har over lang tid jobbet målrettet med å sette kriminalpolitikk på dagsorden, for å aktivt bidra til å skape et tryggere samfunn. PF sitt «Kriminalpolitisk program 2009-2013» er et godt og gjennomarbeidet dokument som presenterer mange sider av de utfordringene politietaten står overfor i framtiden. Dokumentet inneholder et helt kapittel som argumenterer med hvorfor vi trenger flere politisivile. Det konkluderes med at det er en riktig og villet utvikling fordi politiet trenger knytte til seg ny kompetanse for å være med å videreutvikle politiet i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen.

For å møte framtidens utfordringer mener jeg norsk politi er tjent med bedre samhandling internt i distriktene/særorganene, distriktene mellom, og hvor mer bruk av annen type kompetanse mellom de forskjellige profesjonene i etaten blir synliggjort. Bedre utnyttelse av sivil kompetanse i tillegg til å tørre å la sivile ta over arbeid som tradisjonelt har vært utført av politiutdannede tror jeg vil gi et mer slagkraftig politi. Historisk sett har sivil arbeidskraft vært mer relatert til kontorstøtte og noen administrative gjøremål. Dette har heldigvis endret seg noe, og det vil etter min mening være en nødvendighet å integrere enda mer sivil kompetanse i det som tradisjonelt sett har vært rene politioppgaver i fremtiden. Strategisk personalpolitikk basert på strategisk plan - og kompetanseplan vil bli viktige styringsverktøy i så måte. Gevinsten tror jeg vil bli en mer effektiv bruk av ressursene og bedre kvalitet på oppgaveutførelsen. For å få til dette må etaten ha strategiske og dristige ledere som rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse til de forskjellige gjøremålene og som baserer seg på politidistriktenes strategiske kompetanseplaner, samt at de samme lederne må være kulturbærere i forhold til å integrere sivil kompetanse enda mer i det som tradisjonelt sett har vært oppgaver utført av politiutdannende. Etter min mening er teamarbeid og samhandling nøkkelprosesser i framtiden for å utnytte politi og sivil kompetanse på en mer effektiv måte og dermed gi bedre resultater i forhold til strategisk plan og virksomhetsplaner.

Erfaringer kan tyde på at kritisk kompetanse i etaten ofte dreier seg om sivil kompetanse.

Noe er gjort i flere politidistrikter de siste årene hvor det er rekruttert inn sivile med annen kompetanse på nye områder. Sivile på operasjonssentralen, arrestforvarere, politivakta, økonomer, dataingeniører og statsvitere. Med gode resultater. Slike erfaringer må vi se på som gode, og ikke som en trussel mot for eksempel politirollen. Mer bruk av, samt integrering av sivil kompetanse i enkelte politigjøremål vil etter min mening styrke og verne om politirollen, i motsetning til å svekke den som noen kanskje mener.

Jeg ønsker meg en spenstig debatt der PF skal være nytenkende og pådriver i hvordan politikompetanse i samhandling med annen kompetanse kan og skal brukes i de mange gjøremålene i politiorganisasjonen - slik at politiet kan fylle politirollen og utføre de oppgavene samfunnet ønsker.