18 politiansatte og ett distrikt straffet

Spesialenheten for politisaker mottok i fjor 1097 anmeldelser mot politi og påtalemyndighet. Totalt ble 951 saker ferdig etterforsket - 49 endte med reaksjon - hvorav 18 personer og ett politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Spesialenheten rykket ut 14 ganger og iverksatte umiddelbar etterforskning og bevissikring. Senest rykket enheten ut til Østfold i desember, hvor en ansatt i distriktet er mistenkt for tyveri fra sin arbeidsplass.

Det var i alt 19 personer eller foretak som ble ilagt forelegg, siktet, tiltalt eller gitt påtaleunnlatelse i 2010, viser tall fra fjoråret som i dag er offentliggjort.

Antall anmeldelser er to flere enn 2009, men er 80 flere enn 2008. Spesialenheten har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 177 dager for saker som er avgjort i 2010. Dette er en nedgang fra 2009 da saksbehandlingstiden var 214 dager, men kortest saksbehandlingstid hadde enheten i 2008 med 153 dager.

Spesialenhetens mål er at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke skal overskride 150 dager.

49 saker endte med reaksjon mot 71 anmeldelser i fjor og 91 i 2008.

35 prosent av anmeldelsene enheten mottok, ble henlagt uten etterforskning.

Mange anmeldelser vurderes å ha et innhold som gjør at det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Noen anmeldere mener at en handling utført av politiet er straffbar selv om den etter lovgivningen er fullt ut lovlig, heter det i Spesialenhetens årsrapport.

- Spesialenheten mottar også en del anmeldelser hvor anmelder åpenbart har som motiv å hindre politiets arbeid i en pågående etterforsking. En del anmeldelser er klart usaklige eller helt uten begrunnelse. Det går frem av statistikken for 2010 at 35 prosent av anmeldelsene er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. I 2009 var andelen 32 prosent. At en anmeldelse henlegges med denne begrunnelse betyr ikke at saken ikke er grundig vurdert. I flertallet av sakene er det innhentet og gjennomgått dokumenter fra anmelders straffesak i politiet ("speilsaken").

Sakene som endte med reaksjon, handlet om grov uforstand i tjenesten, påvirkning av tjenesteperson, skremmende/plagsom atferd (med tjenestepistol), brudd på tjenesteplikt, brudd på taushetsplikt, legemsfornærmelse ved bruk av tjenestehund, uforsiktig atferd med skytevåpen, brudd på vegtrafikkloven og ulovlig maktbruk. I tillegg er det gitt påtaleunnlatelse til en politijurist som beordret sletting av et avhør, samt foretaksstraff til Sør-Trøndelag pd for ulovlig frihetsberøvelse.

50 saker er i tilegg oversendt politimestre for eventuell administrativ vurdering.

Les hele rapporten her:

http://www.spesialenheten.no/LinkClick.aspx?fileticket=eJvTh7lzOWM%3d&tabid=4676&language=nb-NO