Transport-JA til pensjonister

PU er tilfreds med bruk av politipensjonister til uttransport, og mener det er god seniorpolitikk og gir mer politikraft. Arbeidstilsynet har nå opphevet stansen i bruk av politipensjonister.

Publisert Sist oppdatert

Hovedverneombud Einar Sagli stanset uttransporter som var planlagt med politipensjonister, med begrunnelse i fare for liv og helse. Faktisk alder og aldersrelaterte problemer vil kunne utgjøre en fare for arbeidstakernes liv og helse, skrev han i sitt vedtak.

Verneombudet stilte spørsmål ved den operative skikketheten til politipensjonistene. Han understreket at det var stor usikkerhet knyttet til dette og anså faren som umiddelbar. Derfor ble planlagte transporter stanset.

PU bestred at det skulle være noen fare å benytte tidligere politifolk til uttransport og sendte saken til Arbeidstilsynet. Der er stansingsvedtaket behandlet som hastesak - og nå altså opphevet.

Prøveordning

PU-sjef Ingrid Wirum sier til Politiforum at PU i en prøveordning har engasjert 16 eks-politifolk på timebasis som ved behov skal bistå med gjennomføring av uttransporter.

- Vi har gjort dette for å redusere overtidsbruken hos våre ansatte og redusere den belastningen som et hyppig antall uttransporter kan være. Vi har det siste året også ansatt over 100 nye medarbeidere for å møte den økende arbeidsmengden i PU, sier Wirum, som ønsker mindre overtidsbelastning på sine medarbeidere.

Eks-politifolkene er engasjert på timebasis og benyttes som ledsagere sammen med polititjenestemenn som leder oppdraget. Alle personene er vurdert ut fra oppsatte kriterier og er med bakgrunn i personlig egnethet, helsemessige forhold og tidligere yrkesbakgrunn funnet godt skikket til å kunne tjenestegjøre som ledsagere. De er også gitt teoretisk og operativ opplæring. I tillegg har de vært gjennom en grundig helsesjekk. Dette er håndplukkede personer med lang politierfaring, understreker politimesteren.

- PU er tilfredse med at denne gruppen av ressurspersoner ønsker å bistå og dele sin erfaring og kompetanse. Dette er også et godt seniorpolitisk tiltak og sikrer økt politikraft, sier Wirum.

Ingen fare

Det er ikke sannsynliggjort at politipensjonistenes liv og helse vil være i fare ved utførelsen av transporter, mener Arbeidstilsynet. PUs kontroll av egnethet og skikkethet hos politipensjonistene, viser imidlertid at de kan egne seg til dette arbeidet, har tilsynet kommet til, og gir PU anledning til å gjenoppta uttransporter umiddelbart.