Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Politijuristene går til retten for å stanse åtte lederansettelser

Politijuristene går rettens vei for å stanse åtte pågående ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt.

Publisert

Striden om hvilke stillingskoder som skal brukes ved lederansettelser i Vest politidistrikt, havner nå på rettens bord. Det er Juristkontakt.no som melder dette.

Den 17. april sendte Politijuristene en begjæring om midlertidig forføyning til Bergen tingrett, for å stanse åtte pågående ansettelsesprosesser for lederstillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

12 ledere er allerede ansatt.

«I strid med kvalifikasjonsprinsippet»

Bakgrunnen for begjæringen, er at stillingene lyses ut med stillingskoder som krever politiutdannelse. Dette, mener Politijuristene, «er i strid med kvalifikasjonsprinsippet nedfestet i statsansatteloven § 3, aldersgrenselova § 2 og likestillings- og diskrimineringsloven § 29 bokstav a».

«I Vest politidistrikt er disse 8 lederstillingene lyst ut med krav til utdanning fra Politihøgskolen og i en stillingskategori som innehar særaldersgrense. Disse kvalifikasjonskravene begrenser hvem som vil være kvalifisert til stillingene som seksjonsleder og avsnittsleder. Etter Politijuristenes oppfatning er dette i strid med kvalifikasjonsprinsippet som gjelder ved tilsetting i offentlig sektor, i strid med formålet og grunnlaget bak reglene om særaldersgrense og for øvrig diskriminerende av politijuristenes medlemmer», står det videre i begjæringen.

Sendte varsel til departementet

Begjæringen kommer drøye to uker etter at Akademikerne i Vest politidistrikt sendte et varsel til Justis- og beredskapsdepartementet om at de mener politiledelsen i distriktet bryter føringer fra Politidirektoratet i disse lederansettelsene.

Varselet ble sendt gjennom departementets varslingskanal.

– Akademikerne i Vest politidistrikt er av den oppfatning at man kun i svært begrenset grad har åpnet for at andre enn de med bakgrunn fra Politihøgskolen kan gjøre karriere i politidistriktet, sa Elisabeth Bru, leder for Politijuristene og Akademikerne i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende da saken ble kjent.

Forsvarte praksisen

Politimester Kaare Songstad forsvarte ansettelsespraksisten overfor avisen:

– At man velger å bruke varslingskanalen for å ta det jeg oppfatter er en omkamp i en fagforeningssak, stusser jeg på. Denne diskusjonen er ikke unik for Vest politidistrikt og har vært drøftet på nasjonalt nivå. Det ligger grundige prosesser og vurderinger bak valg av stillingskoder og kvalifikasjonskrav i utlysningstekstene, sa Songstad.

Siden har ansettelsesprosessene gått sin gang, og 12 av 20 ledere er nå ansatt. I de øvrige stillingene, gjennomføres det i disse dager intervjuer.

I begjæringen til Bergen tingrett tidligere denne uken, krevde Politijuristene derfor umiddelbar stans i ansettelsesprosessene.

«Som følge av at tilsetting i stillingene er i prosess, og Vest politidistrikt har signalisert at tilsetting vil skje fortløpende, er det etter denne sides oppfatning behov for at retten behandler begjæringen uten å innkalle til muntlig forhandling. Retten anmodes om at begjæringen behandles skriftlig. Subsidiært at retten gir midlertidig medhold i begjæringen i påvente av muntlig behandling av saken.»

Stanset ansettelser i 2017

I fjor høst ble ansettelsene i en rekke lederstillinger i Oslo politidistrikt satt på vent, etter at det kom en stoppordre fra Politidirektoratet (POD).

I stoppordren, sendt til alle landets politidistriktet og særorganer, ble det stilt spørsmål ved om politimestrene hadde anledning til å lyse ut seksjonslederstillinger og avsnittslederstillinger med stillingskode 0287 politioverbetjent - som stiller krav til politiutdannelse.

Stoppordren fra POD kom etter en henvendelse fra Politijuristene. Konsekvensen ble en midlertidig stans i lederansettelsene - før POD i et brev til politidistriktene og særorganene den 7. november ga klarsignal til å gjenoppta ansettelsesprosessene, men med denne kommentaren:

«Politidirektoratet er av den oppfatning at lederstillinger ikke omfattes av bestemmelsen i aldersgrenseloven §2b. Der lederstillingen i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet, kan stillingen likevel oppfylle vilkåret i loven».

Denne siste vurderingen, skulle det bli opp til det enkelte distrikt eller særorgan å gjøre.

I Vest politidistrikt havner vurderingen nå i tingretten.

Powered by Labrador CMS