OMGIKK ANSETTELSESREGLENE: – POD har i dag sendt brev til etaten hvor det presiseres at det ved ansettelsene ikke skal tas hensyn til om de man ønsker å ansette vil få sterkt stillingsvern etter statsansatteloven, sier seksjonssjef Frode Aarum i POD.
OMGIKK ANSETTELSESREGLENE: – POD har i dag sendt brev til etaten hvor det presiseres at det ved ansettelsene ikke skal tas hensyn til om de man ønsker å ansette vil få sterkt stillingsvern etter statsansatteloven, sier seksjonssjef Frode Aarum i POD.

POD snudde - Politivikarer skal ikke ekskluderes

Midlertidig ansatte som om kort tid kan ha krav på fast ansettelse i politidistriktene, skal ikke ekskluderes i ansettelsesprosessen om de nye politistillingene.

Publisert

I mars ble det ble kjent at Politidirektoratet (POD) har fått fullmakt til å ansette 400 nye politifolk for å styrke bemanningen som følge av koronaviruset. Samtidig valgte POD å presisere at de skulle ansatte «personer som har fullført politiutdannelse, men som i dag ikke arbeider i politiet». Det ble uttrykt både i en pressemelding og direkte til politidistriktene.

Selv om de nye midlertidige stillingene formelt ansettes i UP, er det politidistriktene som foretar utvelgelsen og ansettelsen. På denne måten ble politivikarer som om kort tid kunne ha krav på fast ansettelse i politidistriktene skviset ut. Etter å ha jobbet midlertidig i tre år har ansatte krav på fast stilling i politietaten.

Ole André Oftebro Arbeidsrettsadvokat i Ræder.
Ole André Oftebro Arbeidsrettsadvokat i Ræder.

Ekskluderingen av de midlertidig ansatte kunne komme godt med for et allerede stramt politibudsjett.

Etter at Politiforum stilte spørsmål ved lovligheten av en slik ansettelsespraksis, gjorde imidlertid POD helomvending. Det gjør trolig POD klokt i, skal vi tro arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro i Ræder.

Han sier at det i utgangspunktet må være en ledig hjemmel i politiet for å tilsette noen i en fast stilling.

– Faste stillinger skal utlyses offentlig, og ved tilsetting vil kvalifikasjonsprinsippet veie tyngre enn tjenestetid i en midlertidig stilling. Etter det jeg forstår, er det her snakk om nyansettelser i midlertidige engasjementer på seks måneder, med mulighet for inntil seks måneders forlengelse. Hvis arbeidsoppgavene i de nye stillingene tilsvarer dem som i dag utføres av politivikarene, kan ikke politivikarene skiftes ut fordi de nærmer seg treårsgrensen. En slik praksis vil være ulovlig. Dersom de midlertidige arbeidsoppgavene fortsetter, vil politivikarene ha krav på å fortsette i nytt engasjement, uavhengig av om de da vil oppnå stillingsvern som fast ansatt. Dette følger eksplisitt av avsnittet om forlengelse av midlertidig ansettelse i Statens personalhåndbok, sier han.

– Krevende økonomisk situasjon

De 150 første stillingene ble ansatt basert på tidligere søknader. Da de resterende 250 stillingene ble lyst ut hadde POD endret tone. Da søkte de etter «ferdig utdannet politi som ikke allerede har fast jobb i politi- og lensmannsetaten».

– Kan POD/politiet kun ansette, eventuelt kun søke etter personer som ikke jobber i politietaten i dag, eller som ikke har fast jobb i politiet?

– De kan ikke ekskluderes på grunnlag av at de formelt sett er tilsatt på søknadstidspunktet. Det samme må etter mitt syn gjelde for andre ansatte i midlertidige og for så vidt også faste stillinger, svarer Oftebro.

Å unnlate å ansette personer som nærmer seg tre år i midlertidige stillinger av frykt for at de har krav på fast ansettelse, er en omgåelse av hovedregelen om fast ansettelse, sier han. POD medgir at det har vært en problemstilling om hvordan politiet i en krevende økonomisk situasjon skal forholde seg til at de har fått øremerkede midler som ikke tar hensyn til eventuelle rettigheter etter statsansatteloven.

Frode Aarum.
Frode Aarum.

– Dette er nå avklart. POD har i dag sendt brev til etaten hvor det presiseres at det ved ansettelsene ikke skal tas hensyn til om de man ønsker å ansette vil få sterkt stillingsvern etter statsansatteloven. I den grad det skjer, vil det aktuelle politidistrikt ha mulighet til å finansiere det av de midlene som er tildelt for å ansette flere polititjenestemenn, kommenterer seksjonssjef Frode Aarum i POD i en e-post.

Videre heter det at disse stillingene skal være en ekstra ressurs i den spesielle situasjonen både politiet og hele samfunnet er i for tiden.

– De skal ikke medføre at vi bruker ressurser på interne kabaler i etaten i forhold til stillinger, derav også administrative ansettelser som kan og har skjedd raskt. Som det fremgår ovenfor er det åpnet for at midlertidig ansatte i etaten kan søke og de er velkomne til det, avslutter Aarum.

Snur i Innlandet

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.
Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Før Politiforum var i kontakt med POD i denne saken, fortalte lokallagsleder Reidun Martinsen i Politiets Fellesforbund (PF) Innlandet at en håndfull politivikarer i Innlandet ikke kunne belage seg på å få noen av de 29 ledige stillingene politidistriktet har blitt tildelt.

Under et møte skal arbeidsgiver ha sagt til PF Innlandet at de vil unngå å beholde disse ansatte, fordi de er veldig redde for å måtte gi dem fast ansettelse og dermed pådra seg arbeidsgiveransvar for dem.

– Vi er med på å drøfte budsjettet og ser at Innlandet har et meget stramt budsjett, med nedskjæringer i alle enheter. Likevel mener vi arbeidsgiver ikke kan gjemme seg bak budsjettet, og bør anstrenge seg litt mer for å gi disse vikarene en mulighet. Men arbeidsgiver sier til oss at de har snakket med HR i POD og fått råd om at de ikke skal pådra seg å ansette vikarer, som vil kunne komme innenfor denne treårsregelen, sier hun.

Etter PODs helomvending følger imidlertid også Innlandet politidistrikt etter.

– Utgangspunktet for tilsettinger er ledige lønnsmidler og vi har vært bekymret over å binde opp faste lønnsmidler uten økonomisk dekning for dette. Vi har nå i dag etter en avklaring med POD tatt en ny vurdering og vil søke å finne løsninger der det er søkere som utløser rettigheter etter statsansatteloven, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt.