«Det må føresetjast at dei respektive etatar syt for at tenestepersonane får ein grunnleggande våpentrening i arbeidstida», skrives det i høringsnotatet til forslag om ny våpenforskrift. Politiets Fellesforbund er kritiske til forslaget, som de mener vil gjøre det vanskeligere for polititjenestemenn og politistudenter å trene tilstrekkelig mye.

Uenighet rundt ny våpenforskrift:  - Kan svekke beredskapen

Politidirektoratet støtter forslaget om å fjerne et unntak i våpenforskriften som gir politifolk lettere adgang til å erverve personlige skytevåpen «til yrkesmessig øvelsesskyting». Politiets Fellesforbund er sterkt kritiske til forslaget.

Publisert

Forslaget til ny våpenforskrift har i vår vært på høring, og spesielt et endringsforslag har vakt reaksjoner blant politiansatte.

Gjennom § 14 i dagens våpenforskrift tillates forsvarspersonell, politistudenter og ansatte i politiet å erverve personlige skytevåpen «til yrkesmessig øvelsesskyting» uten å være medlem i en godkjent skytterorganisasjon eller registrert i Jegerregisteret.

I forslaget til ny våpenforskrift som nå er ute på høring er dette fritaket foreslått fjernet.

Dagens forskrift

Eksisterende våpenforskrift trådte i kraft 1. juli 2009, med utgangspunkt i den opprinnelige forskriften fra 1963. I forskriftens § 14, om erverv av skytevåpen for polititjenestemenn og befal, heter det følgende: Krav om medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon for erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting gjelder ikke for

a) yrkesbefal og avdelingsbefal, jf. lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 3

b) ansatte i politiet med politimyndighet og som har tilfredsstillende våpenkyndighet, eller

c) politihøgskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten.

Det kan etter denne paragraf kun erverves inntil 3 skytevåpen.

I en tidligere sak i Politiforum ønsket ikke Justis- og beredskapsdepartementet å oppgi noen annen grunn for fjerning av dette unntaket enn det som går fram av høringsnotatet til saken. Der står det:

«Det må føresetjast at dei respektive etatar syt for at tenestepersonane får ein grunnleggande våpentrening i arbeidstida. Ved behov for trening utover dette arrangerer dei godkjente skyttarforeiningane eit bredt utval av skyteprogram som vil dekke behova for våpentrening. Det er difor ikkje grunn til å vidareføre eit særskilt unnatak frå kravet til medlemsskap i godkjent skyttarforeining for tenestepersonar i politiet eller Forsvaret.»

«Åpenbare negative konsekvenser»

I den tidligere saken i Politiforum gikk politibetjent Ole Andreas Nordrum ved Larvik politistasjon ut mot forslaget.

– Den nye våpenforskriften kan påvirke polititjenestepersoners og politistudenters mulighet til å drive egentrening på en ferdighet som i verste fall kan redde vårt eget eller andres liv, sa Nordrum.

Nå får han støtte fra Politiets Fellesforbund:

«Denne endringen har etter Politiets Fellesforbunds syn åpenbare negative konsekvenser for våre medlemmer, og ivaretar heller ikke et totalperspektiv på samfunnets behov for forsvarlig beredskap og kompetent politipersonell. Dette antas ikke å være hensikten med endringene i forskriften, og er heller ikke i hverken de ansattes, politiets eller samfunnets interesse eller behov», skriver fagforeningen i sin høringsuttalelse til forslaget.

De mener dagens ordning «må videreføres i ny forskrift».

«Et bortfall av politipersonells mulighet til erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting vil svekke nødvendige ferdigheter blant distriktets operative mannskaper og dermed beredskapen i politidistriktet», understreker Politiets Fellesforbund videre.

Også Politiets Fellesforbunds lokallag i Vest politidistrikt er kritiske i sitt høringssvar.

«En anakronisme»

Arbeidsgiver Politidirektoratet (POD) stiller seg imidlertid bak forslaget.

«Direktoratet støtter at reglene i § 14 i dagens forskrift ikke videreføres. Det ansees som en
anakronisme at enkelte grupper ansatte i politiet og Forsvaret kan erverve skytevåpen uten å være medlem i godkjent skytterorganisasjon», skriver POD i sitt høringssvar.

POD antar at de respektive etater selv må kunne tilrettelegge for at deres operative mannskaper skal kunne ivareta sine skyteferdigheter.

Begrepet «anakronisme» brukes ifølge Store Norske Leksikon om en foreldet tenkemåte eller forhold.

«POD antar at de respektive etater selv må kunne tilrettelegge for at deres operative mannskaper skal kunne ivareta sine skyteferdigheter. Har de behov for ytterligere trening, bør de som alle andre yrkesgrupper kunne melde seg inn i godkjent skytterorganisasjon og erverve våpen etter de alminnelige reglene», skriver POD i høringsuttalelsen.

Videre skriver direktoratet:

«Vi vil også påpeke at dispensasjonsadgangen i dagens § 14 blir misforstått og oppfattet som en "tilleggskvote" for dem som omfattes av reglene. Videre har de som erverver våpen etter disse bestemmelsene ingen rett til å benytte sivile skytebaner, da disse er i privat eie og normalt krever medlemskap i foreningen som disponerer banen. Følgelig anser POD hele bestemmelsen som en anakronisme som med stor fordel kan fjernes. De politidistriktene som har kommentert på denne er enige med POD.»

Geografien kan vanskeliggjøre trening

Vest politidistrikt kan ikke se at det er fremhevet noen ulemper med den ordningen som gjelder i dag.

Alle politidistriktene med unntak av Møre og Romsdal har sendt inn høringssvar til den nye våpenforskriften. Det samme har Kripos.

Kun politidistriktene Troms og Vest har kommentert forslaget om å fjerne dette unntaket.

«Det legges opp til at unntaket for medlemskap i skytterforening for tjenestepersoner i politiet bortfaller. Begrunnelsen for dette er blant annet at arbeidsgiver skal tilrettelegge for dette i arbeidstiden. Det bemerkes at gode skyteferdigheter er viktig i beredskapssammenheng. Det vil være geografiske forskjeller i politidistriktet som gjør at egentrening vil være vanskelig tilgjengelig for alle aktuelle medarbeidere på grunn av avstander. Vest politidistrikt kan ikke se at det er fremhevet noen ulemper med den ordningen som gjelder i dag. Det er mulig at en innsnevring i regelverket til kun å gjelde tjenestepersoner med politimyndighet og godkjent våpenopplæring fra Politihøgskolen/Politiskolen kan være veien å gå. Dette i tillegg til eventuelt å redusere antall våpen som kan erverves etter denne bestemmelsen», skriver Vest politidistrikt i sin uttalelse.

Troms politidistrikt skriver på sin side at de «er enige i at man må kunne forvente at disse får tilstrekkelig skytetrening gjennom arbeidsgiver, og at de selv eventuelt i tillegg kan delta i ordinær klubbaktivitet dersom de føler ønske om ytterligere trening».

Kritikk fra Kripos

Sammen med seksjonssjef Sissel Hammer, var det nylig påtroppet Kripos-sjef Kristin Kvigne som sto som avsender på PODs høringsuttalelse. Høringsuttalelsen fra Kripos var det derimot nylig avtroppet Kripos-sjef Ketil Haukaas som hadde signert.

I høringsuttalelsen er Kripos kritiske til at unntaket er foreslått fjernet.

«Dette har, så vidt vi vet, aldri vært gjenstand for høring, og vi ser ikke logikken i begrunnelsen. Våpenkyndighet og egentrening er et yrkesmessig gode for denne typen personell, og trening ut over det fastsatte minimum har kun positive konsekvenser for den enkelte tjenesteperson, for arbeidsgiver og i ytterste konsekvens for samfunnet», skriver Kripos i sin høringsuttalelse.

De færreste politiansatte har tilgang til personlig tjenestevåpen og ammunisjon.

«Hvis bestemmelsen ikke videreføres, bør man vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av at arbeidsgiver forutsettes å fremskaffe ammunisjon og tid til de som har behov for eller ønsker mer våpentrening enn det obligatoriske minimum. Videre bør det klargjøres om en manglende videreføring skal ha betydning for adgangen til å beholde treningsvåpnene mange har ervervet», skriver særorganet videre.

Er allerede grundigere sjekket

I sitt høringssvar er Politiets Fellesforbund kritiske til argumentasjonen i høringsnotatet.

«For å kunne utøve makt med bruk av skytevåpen må samfunnet legge til rette for at de politiansatte bl.a. har tilstrekkelig kompetanse og ferdighet med skytevåpnene. […] For å oppnå trygghet med våpen og gode ferdigheter kreves det bl.a. praktisk trening. Til dette må politipersonell ha tilgjengelig våpen og ammunisjon. Å forutsette at politidistriktene har

mulighet og økonomi til å gjøre dette tilgjengelig i tilstrekkelig grad, er ikke realistisk. De færreste politiansatte har tilgang til personlig tjenestevåpen og ammunisjon», understreker fagforeningen i sitt høringssvar.

Politiets Felles-forbund kan ikke se at forslagsstiller har belyst hverken negative effekter ved dagens ordning eller konsekvenser av foreslått endring i forskrift.

Politiets Fellesforbund peker på vandels- og egnethetssjekkene politistudentene må gå gjennom for kunne bli tatt opp som student ved Politihøgskolen.

«De er dermed allerede ved opptak grundigere sjekket enn andre som måtte søke om våpentillatelse. Det samme vil gjelde for politiansatte med politimyndighet der det kreves plettfri vandel ved ansettelse i etaten», skriver de i høringssvaret.

«Det synes fra Politiets Fellesforbunds side ulogisk at en politiansatt eller politistudent, som er så nøye og fortløpende vurdert og i  tillegg får opplæring og trening i flere omganger gjennom studiet og arbeidet, ved fjerning av § 14, skal ilegges samme regime for erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting som sivile konkurranseskyttere. Politistudenters og politiansattes formål ved anskaffelsen av våpen er til eget, publikums og samfunnets beste, ikke for å dyrke en idrett eller hobby», understreker fagforeningen videre.

Ser ingen positiv samfunnseffekt

I høringssvaret er fagforeningen kritisk til at forslaget ikke viser til «noen spesifikke positive samfunns effekter ved å fjerne politipersonells adgang til å erverve skytevåpen til yrkesmessig øvelsesskyting».

«Ei heller vises det til noen spesifikk negativ erfaring ved gjeldende ordning. [...] Politiets Fellesforbund kan ikke se at forslagsstiller har belyst hverken negative effekter ved
dagens ordning eller konsekvenser av foreslått endring i forskrift. Vi har gjennom arbeidet med høringssvaret ikke klart å se at et bortfall av dagens § 14 i ny våpenforskrift vil medføre noen positiv samfunnseffekt», skriver Politiets Fellesforbund.

De advarer mot at terskelen for erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting vil bli «drastisk hevet» dersom forslaget vedtas.

Høringsinnspillene skal nå gjennomgås før forskriften skal endelig vedtas i Stortinget.

Powered by Labrador CMS