Oslo politiorkester, Norsk Narkotikapolitiforening, Politiets Pensjonistforbund Finnmark og Telemark politiidrettslag er blant organisasjonene som har mottatt økonomisk støtte fra politiet.

Nye retningslinjer kan gjøre det vanskeligere for NNPF å få økonomisk støtte

I juni satte Politidirektoratet (POD) foten ned for å gi økonomisk støtte til lag og foreninger. Snart kan nye retningslinjer være på plass.

Publisert Sist oppdatert

Det blåste hardt rundt ørene på politidirektør Benedicte Bjørnland og interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i sommer. I en rekke medieoppslag ble det satt fokus på NNPFs rolle og finansieringen av organisasjonens drift.

Som en konsekvens av kritikken som rammet både POD og NNPF, varslet POD før sommeren en gjennomgang av NNPF. Ansvaret ble etter hvert satt bort til Justis- og beredskapsdepartementet, som i september nedsatte et utvalg som skal granske NNPFs rolle. Utvalget skal også vurdere «om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF».

Selv beredte POD grunnen for utvalgets arbeid i et brev til alle politidistrikter og særorganer i juni:

«Politiet har den siste tiden blitt utfordret på praksisen med å tildele støtte og tilskudd til ulike lag og foreninger. Politidirektoratet ber om at eventuell slik praksis opphører umiddelbart. POD vil komme tilbake med en tydeliggjøring av hvordan eventuell tildeling av støtte og tilskudd skal skje framover», skrev direktoratet.

Roger Bjerke.

– Det er ikke til å stikke under en stol at denne gjennomgangen ble trigget av NNPF-saken. I kjølvannet av den, ble det klart at det trengs en større tydelighet rundt hva det er ok å gi støtte til og hva det ikke er greit å gi støtte til. Spesielt da med fokus på eksterne interesseorganisasjoner som organisorisk ligger utenfor politiet, sier Roger Bjerke, leder for styringsavdelingen i POD.

Over tre millioner

Avdelingsdirektøren har et inntrykk av at vurderingen av søknader om tilskudd har vært gjort litt uavhengig av regelverket som ligger til grunn.

– Dette underbygges av at støtte til enkelte organisasjoner er betalt fra drift og ikke fra tilskuddsordninger. Grunnlaget for klargjøringen vår er at dersom noe regnes som et tilskudd til en organisasjon, så skal det ikke betales fra driftsbudsjettet. Tilskuddet skal føres på en egen post i regnskapet, sier Bjerke.

Han presiserer at det de siste årene har vært en tydeliggjøring av regelverk for tilskudd og tilskuddsordninger.

– Men det har nok ikke vært en tilsvarende tydeliggjøring i politiet om hvordan dette skal gjøres i takt med endringer i økonomiregelverket.

I brevet POD sendte i juni, ble politidistriktene og særorganene bedt om å skaffe en oversikt over alle slike utbetalinger de siste fem årene. Oversikten viser at politidistriktene i løpet av de siste fem årene har utbetalt over tre millioner kroner til mer enn 60 ulike lag og foreninger.

Oversikten er ikke komplett. I sitt svar til POD skriver avdelingsdirektør Bengt Sporaland i Sør-Vest politidistrikt at de «har vært usikre på hvor grensen har vært for hva som skal rapporteres». Mens mange andre politidistrikter har innrapportert støtte til politiidrettslag og politikorps, har Sør-Vest politidistrikt holdt dette utenom.

Møre og Romsdal politidistrikt skriver i sin tilbakemelding at de ikke har rukket «å gjøre dypdykk i regnskapet for dette», men at de «basert på muntlig gjennomgang i økonomienheten og samtale med aktuelle ledere» har kommet fram til hvilke tilskuddsordninger som har vært gjeldende i distriktet.

Og i svaret fra Oslo politidistrikt oppgis det ikke hvor store beløp det er snakk om.

«Politiet har jo innført nytt regnskapssystem, kuttet tilgangen til det gamle, innført ny CI, kuttet tilgangen til det gamle så å søke på noe som helst 5 år tilbake i tid er krevende», skriver økonomisjef Tor Dalen i politidistriktets svarbrev til POD.

Han lister deretter opp en rekke lag og foreninger som har blitt tildelt velferdsmidler, deriblant Oslo politiorkester, Oslo-politiets pensjonistforening og Oslo politiets idrettslag. Det gjenspeiler også hvilke type lag og foreninger som får økonomisk støtte fra politidistrikter og særorganer.

Av de totalt cirka 3,1 millioner kronene som er inkludert i oversikten over tilskudd i perioden 2016-2020, går rundt 2,8 millioner av dem til politidrettslag og politiets pensjonistforeninger.

SE OVERSIKT OVER ORGANISASJONENE SOM HAR FÅTT TILSKUDD NEDERST I SAKEN

Innredet treningsrom

Den største enkeltutbetalingen i løpet av de siste fem årene, er det Sør-Øst politidistrikt som står for. I 2019 ga distriktet 220.000 kroner til Telemark politiidrettslag.

– Dette tilskuddet har utelukkende gått til treningsapparater for å innrede to treningsrom på de nye lensmannskontorene i Midt-Telemark og Vinje. Det skal gi et tilbud til de ansatte, sier Håvard Listaul, som nylig avtroppet leder for Telemark politiidrettslag.

Treningsrommet på Midt-Telemark lensmannskontor.

De 220.000 var ingen fullfinansiering, men støtte beregnet per ansatt med kontorsted på lensmannskontorene.

– Vi kom veldig langt med dette tilskuddet, og så spyttet også idrettslaget inn litt i tillegg.

– Hvor viktig er det for dere som politiidrettslag å få et slikt tilskudd?

– Det er alfa og omega. Dersom vi skal ha velfungerende treningsrom på disse stedene, er det to realistiske måter å gjøre dette på; enten på denne måten eller ved at politidistriktet kjøper inn alt selv. Slik det er nå, er det idrettslaget som har ansvaret for vedlikehold og drift. Men engangstilskuddet er veldig viktig for å kunne etablere et slikt tilbud, svarer Listaul.

Det er Politiets Utlendingsenhet (PU) som har brukt mest penger på politiidrett i perioden 2016-2020. Hvert år har de overført en halv million kroner til «PUPIL» – PUs eget idrettslag.

Møre og Romsdal politidistrikt har innrettet seg annerledes. Distriktet gir ikke direkte tilskudd til politiidrettslagene i byene Kristiansund, Molde og Ålesund, men bruker en dugnadsmodell for å gi politiidretten inntekter.

«I mange år har det vært vanlig at de ansatte har plukket opp tomhylstre etter skytetrening og restene vært levert til lokalt renovasjonsfirma. Pengene som har vært refundert for disse har vært overført direkte til de lokale politiidrettslagene», skriver politidistriktet til POD.

Bekymret orkestersjef

Politiets Pensjonistforbund i Finnmark har mottatt 63.400 kroner i støtte fra Finnmark politidistrikt i perioden 2016-2020. Tilskuddet gis årlig, og beregnes ut ifra velferdstilskuddet til ansatte i politidistriktet.

– Det har ikke vært noe problem å få tilskudd, sier Per Valved, som er leder av foreningen.

– Vi hadde klart oss uten dette tilskuddet, men da måtte vi kanskje økt kontingenten og krevd en større egenandel i de arrangementene vi har for pensjonistene. Vi reiser mye på pensjonistturer og den slags. Da er det slik at foreningen tar en stor del av kostnaden, mens hvert enkelt medlem betaler en egenandel. Det er det samme for andre, forskjellige sosiale arrangementer, som for eksempel julebord, fortsetter han.

Politiets Pensjonistforbund Finnmark på velferdstur.

I Bergen sitter leder Thor Johan Taranger i Bergen politiorkester med en utfordring. Neste år skal orkesteret feire 75-årsjubileum, og Håkonshallen er allerede leid inn til arrangementet. Problemet er at de er avhengige av støtte for å få arrangementet til å gå rundt økonomisk.

– Vi blir litt irriterte når de gnager i direktoratet om at det går ut noen tusen her, sier politipensjonisten.

Bergen politiorkester har mottatt totalt 160.000 kroner i støtte fra Vest politidistrikt i perioden 2016-2020.

– Tilskuddet vi får, går til å lønne dirigenten vår. For å få et økonomisk slingringsmonn betaler alle i orkesteret 1000 kroner hver i halvåret for å være med. Hvis politimesteren får beskjed om at det ikke skal betales ut noen støtte, da sliter vi. Da kan de bare glemme politiorkesteret, sier Taranger.

Han sier orkesteret «går rundt i den tro at dette går bra», og håper det løser seg slik at de kan gå løs på nye 75 år som en tradisjonsbærer og «merkevarebygger» for politiet.

– Hvem er det vi ser i Bergens bybilde i flaggborgen på 17. mai? Staben og sjefen i politidistriktet går først, så kommer vi rett bak. Det har vi gjort så lenge jeg har spilt der, siden 1972, sier Taranger.

Ikke minst, understreker han, har også orkesteret en betydning for musikantene.

– Det er jo en livsstil dette her!

To tilskuddsmuligheter

Avdelingsdirektør Bjerke i POD tror ikke hverken politiidrettslagene, pensjonistforeningene eller orkestersjefen behøver å bekymre seg for å miste støtten.

– Nei, ikke etter min oppfatning. Dette er fortsatt under arbeid, men vårt hovedfokus er større tydelighet, primært rundt utbetalinger til eksterne interesseorganisasjoner. Det er ingenting som nå skulle tilsi at lokale idrettslag, kor, korps og pensjonistforeninger skal miste støtte til seg og sitt. Dette handler rett og slett om en gjennomgang av hva vi har gjort for å være sikker på at vi i fremtiden er innenfor regelverket. Alle er tjent med større tydelighet om hva politiet kan og ikke kan betale støtte til. Lokale idrettslag eller andre tilbud som alle har glede av, faller ikke inn i intensjonen om det vi ønsker å avgrense, sier Bjerke.

Han sier det finnes to muligheter for politietaten å gi tilskudd.

– Det ene er tilskudd til navngitte mottakere i stortingsproposisjonen og tildelingsbrevet til Politidirektoratet. Det andre er åpent tilgjengelige tilskuddsordninger som alle kan søke på, som skal publiseres og offentliggjøres, sier avdelingsdirektøren.

I tildelingsbrevet for 2021 er tre mottakere navngitt: Politiidrett, Politihistorisk selskap og Politiets pensjonistforbund.

Sterkt kritiserte NNPF har ifølge oversikten fått 376.000 kroner i støtte i perioden 2016-2020, gjennom 20 forskjellige enkeltbidrag fra Politihøgskolen og ni av landets politidistrikter. Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet (UP) står for nesten 70 prosent av totalsummen.

Agder politidistrikt støttet NNPF med 114.480 kroner i 2019, fordelt på tre utbetalinger. 40.000 kroner gikk til ansattes deltakelse på utdanningskonferansen i 2018 og 2019, mens to utbetalinger på 36.640 og 37.840 kroner dekket kursavgift og materiell til NNPFs «Tegn og symptomer»-kurs.

UP brukte cirka 147.000 kroner på reisekostnader og konferanseavgift for ansatte som deltok på NNPFs årlige utdanningskonferanse i 2017, 2018 og 2019.

«Pengene er innvilget som et reisestipend», utdyper økonomisjef Ragnhild Eftedal i UP, før hun legger til:

«I 2020 besluttet vi at vi ikke lenger skal gi økonomisk støtte til deltakelse på NNPFs utdanningskonferanse.»

For at NNPF og lignende interesseorganisasjoner skal kunne tildeles støtte fra politiet i framtiden, må det lyses ut som en spesifikk tilskuddsordning.

– Det vil gjelde alle tiltak eller formål hvor det kan tenkes at det er mer enn en organisasjon som kan gi tilbud. NNPF har vært en viktig bidragsyter på kompetanseheving innenfor dette området i mange år, men per i dag kan vi ikke utelukke at det er andre organisasjoner som kan gi et tilsvarende tilbud. Så lenge vi ikke kan utelukke det, skal denne type utbetalinger skje gjennom en tilskuddsordning. Hvis vi ikke har oversikt over aktuelle tilbydere, bør det etter min mening etableres en offentlig tilgjengelig tilskuddsordning som alle kan søke på, understreker avdelingsdirektør Bjerke i POD.

Arbeidet med å gjennomgå praksisen for tildeling av støtte til lag og foreninger skal etter planen være ferdigstilt før årsskiftet, og nye retningslinjer vil i så fall være gjeldende fra 2022.

Disse foreningene har fått tilskudd

Tall for tilskudd over fem år.

Forening Totalbeløp (2016-2020)
Bergen politiorkester160 000
Bodø politiidrettslag24 000
Brønnøypolitiets aktivitet- og sosialforening115 000
Follo-politiets idrettslag2 000
Fredriksvern Verft2 500
Fredriksvern Verfts venner2 000
Gudbrandsdal politiidrettslag5 350
Kor e politiet45 000
Kriminalteknisk forum85 500
Kristiansand politiidrettslag39 782
Landsforeningen mot seksuelle overgrep250
Larvik/Sandefjord politipensjonistforening38 600
Lensmannsetatens pensjonistlag Hordaland40 000
Lofoten politiidrettslag3 000
Mosjøen politiidrettslag26 000
Narvik politiidrettslag33 000
Nordland bedriftsidrettskrets4 600
Nordre Buskerud politiidrettslag3 000
Norsk Arkivråd5 000
Norsk Narkotikapolitiforening, samlet229 190
Oslo politi kunstforeningIkke oppgitt beløp
Oslo politi mannskorIkke oppgitt beløp
Oslo politiforeningIkke oppgitt beløp
Oslo politiorkesterIkke oppgitt beløp
Oslo politis idrettslagIkke oppgitt beløp
Oslo politis pensjonistforeningIkke oppgitt beløp
Oslopolitiets blandede korIkke oppgitt beløp
Polarsirkelen turlag3 000
Politiets Pensjonistforbund Finnmark63 429
Politiets Pensjonistforbund Nordmøre og Romsdal25 000
Politiets Pensjonistforbund Sunnmøre30 000
Politiets pensjonistforening Salten14 000
Politiets pensjonistlag Asker og BærumIkke oppgitt beløp
Politiets pensjonistlag Narvik9 000
Politiets pensjonistlag Telemark58 000
Politiets pensjonistlag Østerdal40 000
Politiidrettslagene i Kristiansund30 000
Politiidrettslagene i Molde30 000
Politiidrettslagene i Ålesund30 000
Politiidrettslaget i Molde205 000
Politipensjonistene Buskerud49 100
PUs Idrettslag (PUPIL)500 000
Rana politiidrettslag30 000
Ranapolitiets pensjonistlag13 000
Ringerike politipensjonistlag21 700
Rogaland politihundelag3 000
Rogaland politiidrettslag8 400
Rogaland Politipensjonistforening24 500
Sportsklubben Stag, Stavern25 000
Stavanger og Rogaland politihundelag16 170
Telemark Politiidrettslag220 000
Tromsø politiidrettslag1 200
Trondheim Symfoniorkester20 000
Tønsberg Politiidrettslag36 245
Tønsbergspolitiets Pensjonistlag29 650
ØVIP (Økokrims velferdsforening/politiidrettslag)525 716
Åga idrettslag1 000

Oversikten viser samlet tilskudd til hvert enkelt lag/forening fra politidistrikter og særorganer i perioden 2016-2020. Oversikten baserer seg på politidistriktene og særorganenes egne tilbakemeldinger til Politidirektoratet, og er ikke komplett.

Powered by Labrador CMS