SJEKK: ID-arbeidet må starte allerede ved ankomst mens informasjonen er tilgjengelig, skriver artikkelforfatter Morten Hojem Ervik, sjef i PU. ARKIVFOTO: Ådne Sinnes

Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

Norges grense er langstrakt og grenseoppgavene mange.

Publisert Sist oppdatert

Innlegget er tidligere publisert i Dagbladet, og er gjengitt med Morten Hojem Erviks tillatelse.

Særorganutvalget la 18. mai fram en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne stille krav om at forslagene er gode.

I en tid preget av store folkevandringer og tilhørende utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og kriminalitet, er utvalgets forslag å splitte opp Politiets utlendingsenhet (PU), norsk politis fremste kompetansemiljø på utlendingsområdet. Det er neppe svaret på våre utfordringer. Store toneangivende europeiske land ser til oss for løsninger, og de resultater vi har oppnådd i Norge. Vi bør derfor heller se på muligheten for å styrke PU.

Én mulighet er å tilføre PU ytterligere grense- og ID-oppgaver. På denne måten vil vi kunne utnytte kompetansen vår enda bedre. Felles for mange av grenseoppgavene er ID-arbeid. Uavhengig av om en person kun er på besøk, har en oppholdstillatelse eller søker om beskyttelse, må norske myndigheter vite hvem de er.

Å oppholde seg i Norge med falsk identitet og kanskje også flere identiteter, kan være et grunnlag for annen kriminell virksomhet, blant annet misbruk av trygdeordninger og andre velferdsgoder. For å kunne returnere de som ikke har et lovlig oppholdsgrunnlag, må vi i samarbeid med andre lands myndigheter verifisere hvem de er.

Det er derfor mange gode grunner til at PU bør overta grenseoppgaver og benytte vår ID-kompetanse fra det øyeblikket reisende presenterer sitt pass. Med de utfordringene Europa har, ikke minst i Sverige, bør de største innfartsårene til Norge være en nasjonal oppgave hvor ID-kompetansen er høy. En ambulerende nasjonal bistandsenhet vil også kunne være til nytte for politidistriktene. Norges grense er langstrakt og grenseoppgavene mange.

Utfordringene kan tidvis komme på andre steder enn Gardermoen og Svinesund. Erfaringene fra Storskog viste hvor krevende dette kan være. Det må vi trekke lærdom av, ikke minst i et beredskapsperspektiv. Særorganutvalget gjør ingen videre vurdering av behovet for påtalemyndighet i PU, men viser til riksadvokatens tidligere synspunkt. Vi opplever riksadvokaten som mer åpen for dette.

PU vil blant annet kunne bidra i bekjempelsen av ID-kriminalitet, menneskesmugling og menneskehandel. Det er dårlig ressursutnyttelse ikke å utnytte den kompetansen og de ressursene som ligger i PU på disse områdene, og det er vanskelig å se at ikke alle gode krefter burde være med å bekjempe så alvorlig kriminalitet.

Her kan PU utgjøre en forskjell. Politiet håndterer et skille mellom forvaltnings- og straffesaker i alle landets politidistrikter. PU vil kunne gjøre det samme, og allerede i dag bidrar PU med god etterretning. PU mottar søknadene fra alle som søker beskyttelse i Norge, og i mange saker er asylregistreringen søkerens første møte med norske myndigheter. Ved registrering av en asylsøknad må vi legge til rette for en rettssikker og god prosess, hvor rask ID-avklaring inngår.

ID-arbeidet må starte allerede ved ankomst mens informasjonen er tilgjengelig og mulig å avdekke. Dette er også et tidspunkt hvor det er mulig å avdekke om kriminalitet har blitt begått, eller kan komme til å bli begått. Identitetsarbeid omtales ofte som kontroll av person opp mot dokument. ID-sakene i asylporteføljen viser imidlertid et mer sammensatt bilde. Få av dem som søker asyl i Norge framlegger gyldig pass eller annet gyldig reisedokument på søknadstidspunktet.

PU har bygget opp spesialistkompetanse når det gjelder å avklare ID der det ikke foreligger dokumenter, som blant annet omfatter sjekk opp mot ulike registre, sjekk av bagasje, undersøkelse på bopel, språktest, tekniske undersøkelser og bruk av tvangsmidler der det er aktuelt. Dette arbeidet krever landkunnskap, språk- og kulturforståelse samt kompetanse i teknisk og politioperativt ID-arbeid. Vi jobber tett med UDI i mange av disse spørsmålene. Det er denne kompetansen samlet som gjør forskjellen. PU bistår i dag samtlige politidistrikter med å avklare ID i enkeltsaker, og støtter politidistriktenes viktige arbeid.

Powered by Labrador CMS