Politi og psykiatri

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen har nylig lagt frem en offentlig utredning kalt «Drap i Norge i perioden 2004-2009». Den bør både politisjefer og lokalehelsemyndigheter lese nøye.

Publisert Sist oppdatert

Utredningen viser det flere politiledere tidligere har påpekt. Nemlig det at politiet, nærmest av bekvemmelighetshensyn, brukes som en transporttjeneste for helsevesenet når psykisk syke skal transporteres. Både leger og politi ser ut til å glemme et rundskriv fra Politidirektoratet og Sosial – og helsedirektoratet der det heter at «Det er et krav at bistand fra politiet vurderes som nødvendig.»

I det ligger føringer for at helsevesenet selv skal ta et større ansvar for å håndtere psykisk syke mennesker som ikke anses å kunne ta hånd om seg selv. Men, som i så mange andre situasjoner, politiet er den etat som bestan-dig trår til når ingen andre instanser er tilgjengelig. Det ligger i ryggmargsrefleksen til alle politifolk å hjelpe når det trengs. I langt større grad må nå operasjonssentralene spille slike oppdrag tilbake til helsevesenet, og samtidig kreve at kvalifisert helsepersonell er med når slike oppdrag skal løses.

I Bergen har helsevesenet tatt sitt ansvar, og etablert en egen transporttjeneste tilpasset psykisk syke. Med stor suksess. I denne utgaven av Politiforum kan du lese om hvordan de har gjort det. Kanskje det er tid for regionale politiledere å ta et initiativ overfor sine respektive helseforetak for å få til en lignende ordning over hele landet? Det vil i så fall gjøre ordningen med inntransport av psykisk syke bedre for den som er syk – det er det viktigste. I tillegg vil politiet få frigitt kapasitet til å gjøre politiets hovedoppgave – å bekjempe kriminalitet.

Politirollen under press

Politiforum skrev i forrige utgave om justisministerens 1.linjeprosjekt som handler om å overføre utlendingsforvaltningen fra politiet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Dette skjer i strid med politifaglige råd, som viser til at viktige kontaktpunkt ut i utlendingsmiljøet vil tørke ut. Dermed svekkes politiets evne til å gjøre noe med organisert kriminalitet, som menneskesmugling og annen grenseoverskridende kriminalitet. Per-Willy Amundsen (FrP) fortjener honnør for at han i Stortinget tirsdag 8. juni klarte å stanse regjeringens arbeid med å overføre ansvaret for å registrere asylsøkere fra politiet til (UDI).

Nå skal det etter forslag fra FrP ses nærmere på rollefordelingen mellom politiet og UDI til Stortinget. Det gikk justisministeren med på. Slik årvåkenhet ønsker vi oss mer av fra sentrale politikere. Lytt til politifaglige vurderinger i jobben for å stanse kriminaliteten. Ikke for å tilfredsstille politiet,men for å gjøre samfunnet til et tryggere sted å være.

Også andre politioppgaver er truet. Den altoverskyggende årsaken er ønsket om å spare penger. Utgiftene til politiet kan sikkert bli lavere. Men for samfunnet er det tvilsomt om det er noe å spare. Vi forventer at eventuelle gevinster knyttet til slike om-organiseringer blir dokumentert før de blir iverksatt, og ikke bare hva politiet vil spare av penger. Like interessant vil det være å kjenne til kostnaden med å opprette de samme tjenester i andre etater.