Forskning på politiinnsats

Politioverbetjent Maren Eline Kleiven presenterer i dette Politiforum deler av sin doktorgrad som tar for seg norsk politi i utenlandstjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Hun har funnet at idealismen fra de som deltar er stor, og at kompetansenivået til norsk politi i utenrikstjeneste holder et høyt nivå.

Men hun finner også at norsk politi mangler analysekapasitet, at internasjonal seksjon i Politidirektoratet ikke har tilstrekkelig administrativ hjelp, og at det er for liten kompetanseoverføring mellom erfarne mannskaper som reiser hjem og de nye som kommer.

Når Norge bruker så mye som 100 millioner kroner i året på politioperasjoner i andre land, er det relativt sett små ekstra ressurser som skal til for å bruke disse pengene på en langt mer effektiv måte.

Det er høyst prisverdig at Kleiven har fått midler fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre sin forskning, og det er et
forbilledlig engasjement Kleiven her viser.

Samtidig illustrerer resultatet hvor viktig det er at politiets innsats blir satt under lupen. Vi skulle gjerne sett at det ble forsket vesentlig mer på hvordan politiets innsats fungerer, ikke minst her hjemme. Vet vi hva som er resultatet av alle de oppnevnte koordinatorene ute i alle politidistriktene?

Hva vet vi om effekten av barnehusene, hva vet vi om…ja listen kunne bli lang. Vi kunne spurt: Vet noen hva som skjer når politiet sentraliseres bort fra bygdene til større og «mer slagkraftige» enheter opprettes?

Det hadde vært utmerket om vi kunne vite litt mer om hva som skjer etter at både politisk og administrativt bestemte tiltak settes ut i livet. Mer enn at penger var spart. Hva har det for eksempel å si for politiets evne til å bekjempe kriminalitet både på lokalt og nasjonalt plan?

Her har Politihøgskolen en utfordring. Med et stort antall prosjektoppgaver tilknyttet LOU II og eget mastergradsstudie, må vi tro det var gode muligheter til å gå løs på oppgaver knyttet til forskning på sentrale spørsmål i politiet.

Kleivens forskning er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Vi håper flere følger i hennes fotspor.

Kutt i politibemanning

I Tyskland og i Storbritannia står samfunnet overfor store kutt i politibemanningen. Også politiet her hjemme gjennomfører nå kutt.

Det er en betenkelig regjeringsvilje til å redusere politiinnsatsen i jakten etter å spare penger i stedet for å trappe opp jakten på de kriminelle. De kriminelle kommer til å vise at det blir en kortvarig økonomisk gevinst.