Finnmark i politi-skyggen?

Politianalysen anbefaler at politikartet tegnes med så få som seks politidistrikter, som skal bygges likt. Dette blant annet for å få såkalte «robuste» operasjonssentraler og «robuste» fagmiljøer, slik at politidistriktene selv skal kunne håndtere alle oppdukkende utfordringer, uten bistand fra særorganer eller nabodistrikter.

Publisert Sist oppdatert

I denne utgaven beskriver politimester Ellen Katrine Hætta hvilke spesielle politimessige forhold som råder i Finnmark, og særlig Østfinnmark - hennes distrikt. For den som ikke kjenner til de politimessige utfordringene lengst øst og nord i landet, er det lurt å følge med i timen.

Rett på den andre siden av landegrensen, bor det 800.000 russiske statsborgere. Grensen er en Schengen-yttergrense, hvilket betyr at alle grensepasseringer nøye skal kontrolleres.

Enkelte i politiet vil nok ikke skjønne hvorfor Østfinnmark både har den flest politifolk og flest politikroner per innbygger. De er mange som gjerne vil ta fra distriktet. Forfatterne av politianalysen har heller ikke inngitt imponerende forståelse for behovet for et lokalt tilpasset politi på russergrensen.

Hætta fortjener honnør for at hun snakker sentral politiledelse rett i mot i sin argumentasjon for at politiet må tilpasses lokale geografiske og befolkningsmessige behov. Som hun sier: Polititjenesten på Stovner og i Kjøllefjord løses ikke på samme måte.

Med den innsikten Hætta har i fra en rekke år som leder på strategisk nivå på russergrensen, vet hun hva som forventes der.

Det er viktig at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tar i betraktning de innspillene som er kommet fra ulikt hold. Mennesker både i og utenfor politiet presiserer gang på gang at politiet må organiseres ut fra samfunnets behov, ikke behovene hos sentral politiledelse. Det er betenkelig at det nærmest kun er et lite knippe folk som jobber med politianalysen som ser fordelene av det etter hvert belastede begrepet «robuste enheter». Mye virker inspirert av en effektiviseringstankegang i tråd med 70-tallets rasjonaliseringseksperter.

Vi registrerer at regjeringens konklusjon rundt den store omstruktureringen av politiet trekker ut. Anundsen har tidligere sagt at han ikke legger frem noen stortingsproposisjon i saken før han vet at han har politisk flertall. Kan årsaken til at det trekker ut være at stortingspolitikerne nå tar innover seg all lokalpolitisk motstand mot å bygge et sentralisert politi som blir mer utilgjengelig for innbyggerne?

I så fall vil jeg si det er en styrke for grundigheten i arbeidet Anundsen nå gjør. Det er aldri feil å lytte til hva innbyggerne ønsker når man skal designe politiet for de kommende år.