Lønnskampen ikke over

Og i dag starter Politiets Fellesforbund sitt landsmøte i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er meget tydelig på at lønnskampen langt fra er over og lover samtidig å jobbe knallhardt for å øke det generelle lønnsnivået i norsk politi.

Politiets Fellesforbund har det siste halv­annet år gjennomført en omfattende kamp for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. Politi- og lensmannsetatens ressurs­situasjon og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår har aldri tidligere vært så synlig.

Samtidig legger erfaringene fra risikoprosjektet og resultatet et grunnlag for videre lønnsarbeid og lønnsvekst. I tillegg til det økonomiske resultatet i form av økt lønn og kompensasjon har innsatsen gitt 460 nye sivile stillinger og en økning på opptaket fra 2010 fra 560 til 720 s­tudenter på Politihøgskolen.

- Kampen har også avdekket at lønnsnivået vårt er lavt for alle grupper, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

I dag går han på talerstolen under åpningen av PFs landsmøte i Rogaland, og forventningene er store til hva forbundslederen vil si til landsmøtet.

Ingen hvileskjær

Selv om Politiets Fellesforbund nå har avsluttet et krevende risikoprosjekt, mener PF det er viktig å arbeide videre og u­tvikle mål og strategier for fremtiden når det gjelder lønn og personalpolitikk.

- Samtidig er det slik at årets landsmøte kommer i en periode der vi e­valuerer risikoprosjektet og den offensive lønns­kampen vi har ført siden landsmøtet på Hamar i 2007. Nye mål og strategier må bygge på en ordentlig og omfattende e­valuering, og på en prosess som invol­verer alle ledd i organisasjonen. Det er ikke snakk om noe hvileskjær eller mindre trykk, men det handler om å videreføre de gode erfaringene med strategiutvikling og involvering vi hadde i forbindelse med risikoprosjektet. Dette er et arbeid som vil pågå i hele Politiets Fellesforbund frem mot landsmøtet i 2010, påpeker en engasjert Johannessen.

En fremtidig politirolle skapes og ut­vikles gjennom trygge, kompetente og motiverte ansatte, ifølge forbundslederen.

- Politiets Fellesforbund har stor tillit i det norske samfunn når det gjelder utvikling av politifaget og politiets rolle og oppgaver i framtiden. Det er en klar sammenheng mellom vårt engasjement og arbeid med utvikling av kriminal­politikk, politifaget og politirollen, og våre muligheter for å nå våre ambisiøse mål for bedre lønns og arbeidsvilkår. Arbeid for økt bemanning og økte driftsbudsjett er også viktige element i arbeidet med lønns og arbeidsvilkår, sier Johannessen.

Lederkultur

- Sentrale styringsdokumenter, som for eksempel Politirollemeldingen og Politiet mot 2020, setter store krav til fremtidens politi, både når det gjelder oppgave­utførelse, krav til kompetanse og rekruttering. For å oppnå dette er det behov for en langt mer offensiv og framtidsrettet lønns og personalpolitikk. Framtidens arbeidstakere vil sette langt større krav til lønns og karrieremulig­heter for å begynne, for å bli i etaten eller komme tilbake til etaten.

Ifølge Arne Johannessen er det ingen motsetning mellom Politiets Fellesforbund sitt arbeid for utvikling av politirollen og utvikling av etaten, og PFs arbeid for bedre lønns og arbeids­vilkår. Det er en klar sammenheng mellom disse temaene.

- En viktig forutsetning for forbedring av lønns og arbeidsvilkår er at politiets omdømme opprettholdes og forbedres. På den andre side er det også slik at skal politi og lensmannsetaten utvikle seg i trå med samfunnets krav og forventninger vil etaten være helt avhengig av å utvikle gode arbeidsvilkår og kunne tilby god og konkurransedyktig lønn, påpeker Arne Johannessen, og fortsetter:

- Som tidligere nevnt har medlemmer av Politiets Fellesforbund tapt lønnsmessig på grunn av at politiet har hatt liten lønns­glidning i forhold til andre etater og virksomheter. Dette skyldes blant annet en lederkultur som har gått på bevist å holde lønna nede og at man har sett på lønn som en utgift i stede for en investering for å styrke måloppnåelsen. Samtidig er det slik at denne kulturen har fått lov til å utvikle seg fordi ansatte i politiet har vært ekstremt lojale til oppgaven og tatt et personlig ansvar for å gi publikum den tjenesten de har krav på. Ingen arbeidsgiver vil betale mer enn nødvendig i lønn, og i politiet har jobben blitt gjort på dugnad eller som gratisarbeid hvis det har vært nødvendig.

Det blir viktig for Politiets Fellesforbund å snu en slik kultur. Vi må få en lederkultur som har fokus på kvalitet, kompetanse og en positiv holdning til lønns og personalpolitikk som en nødvendighet for måloppnåelse. Det skjer blant annet gjennom et oppgjør med at etatens dugnadskultur der den enkelte ansatte tar et personlig ansvar for måloppnåelsen og publikums trygghet.

Johannessen peker på at det i dag er store lønnsforskjeller i norsk politi.

- Det er lønnsforskjeller som er skapt ved at enkelte politidistrikt eller særorgan har vært villig til å bruke mer penger enn andre på lønn og personalpolitikk.