Politidirektør Benedicte Bjørnland under Politiets Fellesforbunds landsmøte i 2022.

KRONIKK

Politiets rolle i en ny sikkerhetspolitisk tid

Politiforum har over flere artikler satt søkelys på politiets arbeid rettet mot trusselen fra droner. Jeg vil på bakgrunn av dette benytte anledningen til å dele noen refleksjoner.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I begynnelsen av fjoråret ble den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa varig endret, og politiet har måtte tilpasse seg et skjerpet trusselbilde med økt beredskap.

Politiforum har over flere artikler satt søkelys på politiets arbeid rettet mot trusselen fra droner. Jeg vil på bakgrunn av dette benytte anledningen til å dele noen refleksjoner.

Del av en større helhet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har med full tyngde vist hvordan politiets rolle utgjør en viktig del av totalberedskapen i Norge, og hvordan Norges rolle spiller inn på sikkerheten i Europa.

Etter det ble oppdaget lekkasjer fra gassrørledninger i Østersjøen ble det økt oppmerksomhet rundt sikkerheten og sårbarheten ved norske olje- og gassinstallasjoner. Det forelå ingen konkrete trusler, men politiet iverksatte ulike tiltak i en uoversiktlig situasjon som en del av samfunnets samlede beredskap.

Arbeidet med samfunnssikkerhet favner bredt, og jeg erfarer at politiets rolle må forstås som en del av en større helhet. Det betyr at det kan være forhold utover det rent politifaglige som spiller inn på hva vi gjør og hvorfor, både alene eller i samarbeid med andre.

Trygghet i en usikker tid

Som politidirektør må jeg evne å lese politiets rolle inn i et bredere samfunnsperspektiv. Trygghet for innbyggerne er kjernen i politiets samfunnsoppdrag, og vi har prioritert oppgaver med mål om å bidra til økt trygghet i en usikker tid.

Jeg registrerer at det stilles spørsmål ved en uttalelse jeg har gitt om at politiet hadde plassert ut sensorkapasitet i Nordsjøen for å kunne identifisere eventuelle droner i området.

Bakgrunnen for uttalelsen var å bidra med trygghetsskapende informasjon i en periode hvor det var stor grad av usikkerhet og oppmerksomhet knyttet til mulige droneobservasjoner rundt norske oljeplattformer.

Politiforum peker på at en konsekvens av uttalelsen kan ha vært at antall droneobservasjoner falt kraftig, og at man med det valgte å forebygge på bekostning av muligheten til å identifisere hvem som stod bak.

En slik prioritering er i tråd med politiets hovedstrategi som sier at forebygging skal ligge til grunn for all oppgaveløsning. Det betyr at politiet skal bidra til å redusere kriminalitet og uønskede hendelser, redusere skadevirkningene og hindre gjentakelse.

Til ettertanke

I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen handler ikke politiets arbeid utelukkende om å forsøke å avdekke ulovlig droneaktivitet. Den strategiske dimensjonen av et slikt tiltak handler også om å bidra til å opprettholde Norges forpliktelser som en pålitelig gassleverandør til Europa.

Å sikre norske olje- og gassinstallasjoner handler om mer enn å beskytte mot sabotasje og andre uønskede hendelser. Det handler i tillegg om å bidra til å skape opplevd trygghet for arbeiderne ute på oljeplattformene og familiene deres. Det er helt avgjørende at arbeiderne er villige til å reise på jobb når trygghetsfølelsen settes på prøve.

Det skal være takhøyde for ulike meninger rundt dette, men min ettertanke er at perspektiver som favner bredere enn det rent politifaglige vil fortsette å utfordre oss til å tenke nytt om politiets rolle og arbeid i en ny sikkerhetspolitisk tid.

Powered by Labrador CMS