Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Bildet er tatt i en annen sammenheng.

KRONIKK

Har vi spilt våre førstelinjeledere gode nok?

Førstelinjeledere tror feilaktig at de skal verne arbeidsplassen og sine ansatte fra overordnede beslutninger, de vil derfor aldri bli medspillere.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I politiet er en førstelinjeleder en undergruppe av mellomledere som skal lede, utvikle og motivere våre mannskaper på utøvende nivå. Det er en krevende lederposisjon, fordi man sitter mellom barken og veden. På den ene siden forventes det at man er lojal mot sine medarbeidere, samtidig som man møter forventningspress fra overordnede.

I en reform der det forebyggende er vår hovedstrategi, er det du som førstelinjeleder som skal bære fram en kulturendring. Det er ingen enkel jobb når kulturen vår har vært en reaktiv tilnærming, der operative disipliner blir høyest verdsatt.

Fra nå av skal forebyggende gjennomsyre alt i vår tjenesteutøvelse. Handlingsplanen vår i Øst politidistrikt, «I forkant-forebyggende som hovedstrategi», gir klare forventninger til ledere i dette arbeidet. Strategien skal forankres, prioriteres og utspille seg i form av gode rollemodeller.

Så hvordan skal vi få våre førstelinjeledere til å gjennomføre dette?

Handlingsrommet

Vi opplever i dag at det er for mange som har interesse av å påvirke medarbeiderne i førstelinje. De ansatte opplever dette i dialog med andre ledere, gjennom e-poster, lokalt intranett og paroler. Dette gjøres altså ofte utenom å gå via nærmeste leder.

I dette kaoset av bestillere, hvordan skal førstelinjeleder evne å se sitt handlingsrom og sine prioriteringer blir gjennomført?

Først må vi ha mellomledere som avklarer førstelinjelederes handlingsrom. Dette er avgjørende for at resultatet skal bli myndiggjorte, kompetente og handlekraftige medarbeidere som løser oppgavene på en effektiv måte. For det er nettopp gjennom sine medarbeidere at førstelinjeledere skal oppnå resultater.

De ansatte må ha en leder som har fullmakter til å beslutte, prioritere og iverksette. Her har mellomledere et særlig ansvar. Både med å oversette strategiske føringer og beslutninger til førstelinjeledere, men også ved å skjerme dem fra andre interessehavere.

Kompetanse

Det er vår læringsevne som står sentralt for politiets endringsevne. Men har vi et utdanningstilbud som gjør førstelinjeledere i stand til å drive endringsledelse? Det er gjennom læring og kompetansepåfyll at det skapes engasjement og forpliktelse hos medarbeiderne. Hvis våre førstelinjeledere ikke kan fylle begrepet «forebyggende som hovedstrategi» med konkrete tiltak, hvordan kan vi forvente at våre medarbeidere endrer seg?

Vi trenger derfor et bredere og mer relevant utdanningstilbud som begrepsfester både ledelse og det forebyggende fagfeltet. Med dagens utdanningstilbud på Politihøgskolen vil det kunne gå 20 år før vi har gitt alle førstelinjeledere et kompetanseløft.

Det skal sies at Øst politidistrikt er i startfasen av å implementere sitt basisprogram for lederutvikling, et lederprogram myntet på blant annet førstelinjeledere. Dette er et viktig steg i riktig retning.

Vår organisasjonskultur dannes og formes med utgangpunkt i vårt kunnskapsgrunnlag. Kompetanse er derfor nøkkelen for ønsket utvikling.

Verdsettes rollen?

Verdsettes rollen som førstelinjeleder? Det harmonerer ikke at vi etter omorganiseringen i 2018 har redusert antall førstelinjeledere. Samtidig ble det på enkelte ledernivåer besluttet at det ikke skulle settes inn stedfortredere ved fravær.

Hvilke signaler sender vi våre førstelinjeledere? Det er færre som skal gjøre flere oppgaver, og når de er borte over tid, er de ikke viktige nok til å erstattes.

Vi må anerkjenne hvor viktig nettopp førstelinjeledere er. Gjør vi ikke det, kan vi risikere å få ledere, som i stedet for å være endringsagenter, jobber mot beslutninger og verner sine ansatte. Vi risikerer en fremvekst av uformelle ledere som vil ta mer plass og bli en tilrettelegger for kultur og endringsvillighet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin evaluering av nærpolitireformen viser at det er behov for større innsats rettet mot nettopp førstelinjeledere. Dette kan vi få til gjennom mer avklaringer, støtte, kompetanseheving og faglig påfyll.

Det er først da vi kan bevege oss i retningen av effektmålet i politireformen: Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap.

Powered by Labrador CMS