HØRINGSSVAR: Denne uka leverte PF Kripos sitt høringssvar. Særorganutvalget har sett på hvordan politiets særorganer skal organiseres i framtida, blant annet Kripos, Utrykningspolitiet, Økokrim og Politiets utlendingsenhet.

Kripos i høringssvar: – Feil å omorganisere nå. Utredningen er svak, overraskende og beklagelig

PF Kripos stiller seg svært kritisk til hvordan Særorganutvalget vil organisere politiet i framtida.

I mai i år la Særorganutvalget fram sin utredning for den fremtidige organiseringen av politiets særorganer. 

Samtidig som politireformen rulles ut for fullt, foreslår utvalget en rekke dramatiske endringer i politietaten. De vil at politidistriktene skal løse enda flere politioppgaver.

Dette har skapt mye debatt og mange reaksjoner, særlig blant ansatte og tillitsvalgte.

Men også blant andre etater og organisasjoner.

Denne uka leverte Politiets Fellesforbunds lokallag Kripos sin høringsuttalelse.

Blant annet ønsker utvalget at Kripos og Økokrim får samlet ledelse, og legges inn i den nye enheten som bistandsorganer. Dette er PF Kripos svært kritiske til:

«Utredningen er gjort for tidlig sett opp mot implementeringen av nærpolitireformen. Vi mener erfaringene med nærpolitireformen så langt ikke i tilstrekkelig grad danner grunnlag for en omfattende reorganisering av den nåværende særorganstrukturen. Det er også en svakhet at det i utredningen legges til grunn at nærpolitireformen blir en suksess».

PF Kripos stiller seg derfor ikke bak noen av de tre omorganiseringsmodellene som er lansert.

KRITISK: Kripos-sjef Ketil Haukaas har tidligere signalisert klart hva han mener om Særorganutvalgets utredning. – Rapporten og forslagene er premature, ved at de forutsetter at de nye distriktene blir mer robuste og selvstendige. Men det gjenstår å se. 

«Vi anser det som prematurt å omorganisere særorganene så kort tid etter etableringen av nærpolitireformen».

– Svak utredning: Overraskende og beklagelig

Ifølge høringssvaret legger PF Kripos vekt ansvaret som Kripos har, som den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. 

«Kripos sitt forebyggende arbeid, særlig innenfor sedelighetsområdet, har vist at det er behov for et nasjonalt overblikk for å identifisere riktige og effektive forebyggende tiltak. Kripos bør fortsette dette arbeidet, også innenfor andre kriminalitetsområder».

Dessuten mener PF Kripos at det er er lite som tyder på at nærpolitireformen vil redusere politidistriktenes behov for bistand.

«Kompleksiteten i sakene, utvikling innen teknologi og teknisk utstyr tilsier at den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen er at særorganene i all hovedsak viderefører sin rolle som innehaver av spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder».

Videre stiller de spørsmål ved hele mandatet til utvalget. 

IKKE GODT NOK: PF Kripos mener blant annet at utredningen er svak og at utvalgsmedlemmene ikke kjenner særorganene godt nok.

PF Kripos hevder det er mangel på utvalgsmedlemmer som kjenner særorganene godt nok:

«Dette er overraskende og beklagelig. Utvalgets manglende kompetanse innen etterforskning og erfaring fra særorganer har bidratt til at utredningen er svak når det kommer til forståelsen av nasjonale bistandsoppgaver».

Støtter etableringen av cybersenteret

Men PF Kripos støtter også enkelte forslag i utredningen. Blant annet støtter de etableringen av det nye nasjonale cybersenteret, som legges under den nye enheten, nasjonalbistandsenhet.

Planen er å samle kompetansen i det nye Kripos-bygget i Oslo og skal samarbeide med distriktene.

Videre mener PF Kripos det er nødvendig med en avklaring av roller og forventninger mellom Politidirektoratet og Kripos, spesielt når det gjelder politiets internasjonale oppgaver.

De stiller seg også bak utvalgets standpunkter knyttet til fag- og metodeansvar, hvor PF Kripos mener det er behov for en avklaring hva gjelder nasjonalt fagansvar for det kriminaltekniske området: «Kripos er blitt tildelt dette ansvaret, men etterlyser en avklaring fra Politidirektoratet om hva dette ansvaret skal omfatte».

LEGGES NED: Særorganutvalget foreslår å legge ned Utrykningspolitiet, hvor oppgaver og mannskaper overføres til politidistriktene.

Flere politioppgaver til distriktene

Utvalget mener alle politioppgaver i utgangspunktet bør løses i politidistriktene. Derfor omtaler de særorganene som bistandsorganer. 

Høringsfristen er nå førstkommende fredag 1. desember.

Dagens struktur foreslås erstattet av to større enheter, som legges under Politidirektoratet; En for etterforskning og bistand (Nasjonal bistands- og etterforskningsenhet) og en for beredskap (Nasjonal beredskapsenhet).

Utvalget foreslår blant annet: 

  • Utrykningspolitiet legges ned, hvor oppgaver og mannskaper overføres til politidistriktene.
  • Polititets utlendingsenhet legges ned. Oppgavene og mannskapene overføres i stor grad til Øst politidistrikt, mens utlendingsinternatet på Trandum foreslås til Kriminalomsorgen.
  • Kripos og Økokrim får samlet ledelse, og legges inn i den nye enheten som bistandsorganer.
  • Beredskapstroppen løftes ut av Oslo og opp på nasjonalt nivå.
  • På etterforsknings- og bistandssiden foreslås Kripos og Økokrim inn den nye enheten, som vil spesialisere seg på organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-krminalitet. I tillegg ser utvalget for seg at det opprettes et NC3-senter, et senter som samler ekspertise på cyberkriminalitet.
  • Politihøgskolen består, men slås sammen med KRUS (Kriminalomsorgens utdaninngssenter).

Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 Særorganutvalget for å utrede og foreslå fremtidig organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Ett år senere overleverte utvalget utredningen Bedre bistand. Bedre beredskap - Fremtidig organisering av politiets særorganer.

Utvalget var ledet av Anne Cathrine Frøstrup, og består av førstestatsadvokat Lars Fause, konstituert statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, generalløytnant Torgeir Hagen, prosjektleder Hugo Henstein, sjef for Beredskapstroppen Helge Mehus, direktør Sofie Nystrøm, politibetjent Tom Roger N. Paulsen og direktør Elisabeth Maråk Støle.

Senere skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag for Stortinget.

Powered by Labrador CMS