MOTSTAND MOT SAMMENSLÅING: Justisdepartementet har bedt Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) om å utrede sammenslåing av de to høgskolene.

Sammenslåing av PHS og KRUS: 

- Er redd politifolk og fengselsbetjenter får en felles kultur

Kan gjøre det vanskeligere å rehabilitere domfelte i fengslene, mener høgskolelektor ved KRUS.

Publisert

- Hvis man slår sammen disse to organisasjonene, med to ulike subkulturer, er jeg redd for at det vil svekke kriminalomsorgens muligheter for å gjøre godt forebyggende arbeid, sier Sven-Erik Skotte, jurist og høgskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). 

Han er svært skeptisk til at Justisdepartementet har bedt Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) om å utrede en sammenslåing av de to høgskolene. 

Han tror dette vil føre til at politistudentene og fengselsbetjentene får en felles subkultur, og at dette vil kunne få flere uheldige konsekvenser. 

- Kan ødelegge tillitsforholdet

Sven-Erik Skotte, høgskolelektor ved KRUS.

- Politiets hovedoppgave er å bidra til å oppklare kriminalitet gjennom etterforskning og etterretning, mens kriminalomsorgens oppgave er å hindre tilbakefall til kriminalitet, gjennom endrings- og påvirkningsarbeid. Fengselsbetjenten er avhengig av å ha en troverdig og tillitsfull relasjon til den domfelte, for å få til god rehabilitering. Hvis den domfelte ser på fengselsbetjenten som politiets forlengede arm vil en slik tillitsfull relasjon bli vanskelig, sier Skotte. 

- Hvis vi utdanner politi og fengselsbetjenter på samme utdanningsinstitusjon, med noe felles lærere og felles forskningsressurser, vil det kunne føre til en uheldig rolleidentifikasjon mellom politi og fengselsbetjent. Jeg er bekymret for at de to profesjonene vil få en felles kultur, hvor det er politiets etterretning- og etterforskningskultur som vektlegges fremfor kriminalomsorgens rehabiliteringskultur, sier han. 

Han mener det er viktig at det er et klart organisatorisk skille mellom politiet og fengselsadministrasjonen. 

- Fengsler er steder som bør plasseres under sivil kontroll. Administrasjonen av fengsler bør ikke være direkte i hendene på noen politimakt, og arbeid i fengsler bør respekteres som et helt eget fagfelt, sier Skotte, og viser til at Europarådet har anbefalt dette i de europeiske fengselsreglene. 

Kritikk fra flere

Tidligere har også Ola Halvar Larsen, tidligere lokallagsleder for PF ved Politihøgskolen, uttalt at en sammenslåing av høgskolene er en dårlig ide.

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, Rune Glomseth, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og Øystein Skjønborg, høgskolelektor ved Politihøgskolen, har også kommet med motstand mot planene i et leserinnlegg i Dagens perspektiv

I leserinnlegget skrev de at de tror en sammenslåing vil føre til få gevinster og mer byråkrati. De kritiserte også utredningsprosessen, som de mener er altfor kort. 

«Å sette i gang en fusjonsprosess med PHS og KRUS uten en meget grundig utredning er uklokt», skriver de, og omtaler utredningsprosessen som «hasardiøs». 

«Særlig når vesentlige temaer som lokalisering og lønnet høyskoleutdanning på KRUS ikke skal behandles», fortsatte de. 

Høgskolelektor ved KRUS, Sven-Erik Skotte, mener også at utredningen må gjøres grundigere. 

- De mulige uheldige samfunnsmessige sidene ved de strukturelle utfordringene knyttet til holdninger, kultur og faglig lederskap tilsier etter min mening en mye grundigere gjennomgang av spørsmålet om sammenslåing enn det er lagt opp til, sier han. 

Ikke realitetsbehandlet spørsmålet

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, sier at de har hatt tett samarbeid om spørsmålet med lokallagslederen i PF ved Politihøgskolen, og at de foreløpig ikke har realitetsbehandlet spørsmålet om en mulig sammenslåing av PHS og KRUS. 

- Men vi mener det er viktig å beholde særpreget ved politiutdanningen, som utdanner dyktige politifolk. I en utredningsprosess må man være nøyaktig på hvilken rolle politiet har, og skal ha i samfunnet, sier Bolstad. 

- Vi er stolte av politiutdanningen og øvrig utdanning ved PHS, og samtidig får vi med oss at det er flere og flere sammenslåinger i høgskole- og universitetssektoren for å få mer robuste miljø. Etter hvert begynner PHS å bli en liten skole, men det må ikke bli sånn at man bare slår sammen skoler fordi de er for små, legger han til. 

- Ulike samfunnsoppdrag

Politiforum har vært i kontakt med Hans Jørgen Brucker, direktør i KRUS. Han viser til at utredningen de har levert videre til Politidirektoratet,  blant annet peker på at målene og ambisjonene både i justissektoren og i universitets- og høyskolesektoren aktualiserer behovet for å etablere en felles høyskole i justissektoren. 

Han viser også til at mandatet angir at det skal være to utdanningsavdelinger, og at arbeidsgruppen ved KRUS har lagt til grunn at de ulike profesjonsutdanningene, inkludert forskerne, inngår i utdanningsavdelingene.

I utredningen fra KRUS står det, ifølge Brucker, også at «organisering av utdanningene i hver sine avdelinger gjenspeiler at de to utdanningene er basert på ulike samfunnsoppdrag, at utdanningenes særpreg bevares og at etatsidentiteten og etatsnærheten beholdes».

Powered by Labrador CMS