Advokaten forklarer

Sendte SMS om hvordan siktet burde forklare seg. Tjenestefeil, mener Høyesterett

Politiførstebetjent ble bøtelagt med 15.000 kroner for grovt å ha brutt sin tjenesteplikt.

Publisert

En politiførstebetjent, som også var etterforsker på saken, sendte tekstmeldinger til en siktet ulvejeger om hvordan vedkommende burde forklare seg i politiavhør, med sikte på å oppnå at saken ble henlagt. Nå er tjenestemannen dømt i Høyesterett for grovt brudd på tjenesteplikten og må betale en bot på 15.000 kroner.

Sakens bakgrunn

Politiførstebetjenten var én av etterforskerne i en sak om ulovlig felling av ulv. Før avhør av den siktede, hadde han sendt to tekstmeldinger over to dager med detaljert anbefaling av hvordan en siktet reineier burde forklare seg for at saken skulle avsluttes med en henleggelse.

Denne adferden ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som satte polititjenestemannen under tiltale for overtredelse av straffeloven § 157 (motarbeiding av rettsvesenet). Han ble under dissens frifunnet i tingretten, men under ny dissens i lagmannsretten dømt etter tiltalen til en bot på 15.000 kroner.

Jens-Ove Hagen, advokat.
Jens-Ove Hagen, advokat.

Høyesteretts dom

Høyesterett avsa 21. september 2018 en meget omfattende dom, med en inngående drøftelse knyttet til spørsmålet om handlingen representerte et brudd på straffeloven § 157, eller om det var straffeloven § 171 om grovt brudd på tjenesteplikten man stod overfor.

Plasshensyn hindrer meg i å gjengi Høyesteretts detaljerte drøftelse av om § 157 fikk anvendelse eller ikke. Slik saken var opplyst i underrettens dommer, fant Høyesterett ikke grunnlag for å dømme tjenestemannen for § 157, men at saken var tilstrekkelig opplyst til å vurdere saksforholdet opp mot § 171 om tjenestefeil.

Høyesterett fant grunnlag for å kunne endre subsumsjonen til denne bestemmelsen og politimannen ble dømt for grovt for å ha brutt sin tjenesteplikt, fortsatt med en straff på 15.000 kroner i bot.

Av vekt for straffutmålingen betonet Høyesterett at tjenestemannens handlinger var helt i strid med straffeprosesslovens og påtaleinstruksens regler om hvordan etterforskningen skal foregå (strpl § 226, strpl § 232 og påtaleinstruksen §§ 8-1 og 8-2).

Høyesterett påpekte videre at tjenestemannens adferd var egnet til å svekke kvaliteten på den etterforskningen som gjenstod. Kontakten mellom tjenestemannen og siktede, og de rådene som ble gitt, var etter Høyesteretts mening også egnet til å svekke tilliten til politiets evne og vilje til etterforskningen av straffbare forhold.

Straffen ble opprettholdt med boten på 15.000, som førstevoterende karakteriserte som i alle fall ikke for streng.

Powered by Labrador CMS