Full seier for full stilling

Da Larvik politistasjon lyste ut en stilling, så konsulent Irene Galleberg Johnsen mulighet til å endelig få en heltidsstilling. Politistasjonssjefen var uenig.

Publisert Sist oppdatert

Men hun koblet inn PF som igjen satte sin advokat på saken. Det endte med at Johnsen vant frem med sitt krav.

Johnsen hadde vært deltidsansatt 50 prosent stilling siden 1989 ved Larvik politistasjon. Da politistasjonen på forsommeren i fjor fikk midler til en ny stilling, øynet hun muligheten. Stillingen var plassert på etterforskningsavdelingen, hvor hun siden høsten 2008 hadde vært administrativt tilsatt i deltid, samtidig som hun fortsatte i sin jobb på straffesakskontoret.

Av 67 søkere, ble hun av stasjonssjefen innstilt som nr. to, bak en ekstern søker. Men som tidligere PF-tillitsvalgt kjente hun lovverket, og krevde fortrinnsrett til stillingen i medhold av Arbeidsmiljølovens § 14.3. Der heter det at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidelse av stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Et samlet ansettelsesråd fant at hun var kvalifisert for stillingen, og at det ikke ville innebære vesentlig ulempe å ansette henne i stillingen. Men avgjørende var at flertallet mente at det ikke var en stilling som hadde om lag de samme oppgaver som de hun hadde fra før. Dermed mente flertallet (3 mot 2) at stasjonssjefens innstilling skulle følges. De ansattes representanter i rådet anket saken til Det Sentrale Ansettelsesrådet med begrunnelse at Johnsen var best kvalifisert og dermed hadde fortrinnrett til stillingen. Men sentralt råd sendte saken i retur til politidistriktet med anmodning om å behandle spørsmålet om fortrinnsrett. Der avslo ledelsens tre representanter på ny kravet om fortrinnsrett.

Saken til Tvisteløsningsnemda

PF-Vestfold satte Johnsen i kontakt med advokat Jens-Ove Hagen. Han sendte en omfattende klage sammen med ansettelsesrådets avgjørelse til Tvisteløsningsnemda (TLN). Dette er et spesialforvaltningsorgan som skal ta hånd om tvister forbundet med pålegg om overtid, rett til permisjon og krav om fortrinnsrett til stilling for deltidsansatte. Hvis man ikke er fornøyd med avgjørelsen, kan saken bringes inn for domstolen.

- Loven krever at man skal være kvalifisert, og det skal ikke være til vesentlig til ulempe for virksomheten. I fortolkningene er det et tilleggskrav at den som søker fortrinnsrett skal ha om lag de samme arbeidsoppgaver som den deltidsansatte allerede gjennomfører, sier advokat Jens-Ove Hagen.

Politimester Marie Benedicte Bjørnland svarte med å sende et omfattende tilsvar på klagen til TLN hvor opprinnelig standpunkt ble oppretthold. Men advokat Hagen påpekte urimelig feiltolkninger av arbeidsgiver i nye brev.

Snudde

Etter advokat Hagens siste brev, besluttet ansettelsesrådet i februar å gjøre om sin tidligere beslutning og dermed tilby Johnsen full stilling. Da hadde ansettelsesrådet også fått ny sammensetning. Politimester Bjørnland var erstattet med konstituert politimester Steinar Kaasa. I begrunnelsen for å snu i saken hevdet ledelsen at det var kommet inn nye opplysninger i saken.

- Det var slett ingen nye opplysninger i saken, det stiller jeg meg undrende til. Jeg har hele tiden brukt kjente fakta, og det som fremgår av Johnsens arbeidshistorikk. Dette er opplysninger som arbeidsgiver selv har hatt tilgang til. Men selvsagt har jeg argumentert i sterke ordelag, sier advokat Jens-Ove Hagen, tilfreds med å ha vunnet frem.

Ansettelsesrådets flertall la vekt på at Johnsen fylte vilkårene som konsulent og at ansettelsen ikke er å anse som en vesentlig ulempe for virksomheten. Rådets mindretall, politistasjonssjefen, som også innstilte i saken, stemte fremdeles i mot.

- Dette er en ny bestemmelse som kom som følge av de siste endringene i Arbeidsmiljøloven. Hovedårsaken til bestemmelsen var å sikre kvinner større grad av heltidsstillinger. Jeg synes det er bemerkelsesverdig at en offentlig arbeidsgiver ikke er mer lojal overfor å følge opp lovgivers intensjoner. Særlig når det dreier seg om en deltidsansatt som har vært ansatt i mer enn 20 år. Og som har benyttet en hver anledning til å øke sin stillingsdel, en ansatt som det overhodet ikke finnes negative uttalelser om, sier Hagen.

Lettet

- Nå er jeg først og fremst lettet over endelig å ha fått avsluttet denne saken. Det har vært en lang og slitsom prosess. Fra det øyeblikket ansatterepresentantene i lokalt ansettelsesrådet bestemte seg for å anke saken til det sentrale rådet, og PF-leder Per Holt i Vestfold tok kontakt og sa de ville støtte meg, har jeg ikke vært i tvil om jeg skulle ta denne kampen. Det at PF kunne henvise meg til en advokat med lang erfaring på slike saker, gjorde at jeg kunne overlate det meste av jobben til han. Advokat Hagen har vært en solid støtte, og det har vært godt å få tilgang til alle dokumenter i saken. Det føles jo som et paradoks at første gang jeg har bruk for en advokat, er overfor egen arbeidsgiver. Som jeg i over 20 år har hatt et godt forhold til. Jeg synes det er trist at arbeidsgiver ikke velger å bruke lovverket til å ivareta egne ansatte. Det er jo ikke bare meg som har ventet på denne avgjørelsen. Etterforskningsavdelingen har lenge jobbet for å få en sivil stilling, og når de endelig fikk en, måtte det altså ta et helt år før den ble besatt. Underveis har jeg fått mye støtte fra de ansatte på avdelingen. Det har varmet sier Irene Johnsen som er glad for sitt PF-medlemsskap.

- Det har sikret meg god hjelp i denne saken. Jeg har aldri vært i tvil om min at tilhørighet som sivilt tilsatt er i PF. Jeg vet at PF sentralt har fulgt med fra sidelinja i denne saken. Nå håper jeg at denne saken kan komme andre deltidstilsatte til gode, sier Johnsen.

Hospitant Elise Marie Molland er strålende fornøyd med hjelpen Irene yter etterforskerne på krimmen. Hun holder orden på beslag og hjelper oss med å redigere større straffesaker. Vi er veldig glade for at hun har begynt hos oss, og hun hjelper til med det meste av arbeidsoppgaver vi har her på krimmen. Jeg merker at mine arbeidsdager har blitt bedre etter at hun begynte her. Det er en glede å jobbe sammen med henne, sier politibetjent Elise Marie Molland, hospitant på Krimteknisk avdeling ved Larvik Politistasjon.

Krav om erstatning på tap av lønn

Men advokat Hagen er ikke ferdig med saken. Johnsens arbeidsgiver blir nå møtt med krav om erstatning for tap av lønn i tiden fra første møte i ansettelsesrådet og frem til hun endelig ble ansatt. I tillegg til krav om utbetaling for et halvt års tapt inntekt, vil politistasjonssjef Gunnar Orskau også bli møtt med et ikke ubetydelig advokathonorar. Taperen tar som kjent regningen.

Powered by Labrador CMS