BELASTNING: Gjennom en politihverdag kan politiet møte på mange farer og belastningen kan bli stor. Derfor skal særaldersgrensen ivareta de som er i polititjeneste ved å gi dem rett til å gå av med pensjon ved fylte 57 år.

Dette har vært praksis i over 60 år: Nå rokkes det ved det helligste i politiet

Åpner for å fjerne den mye omdiskuterte særaldersgrensen.

Særaldersgrensen i politiet har blitt diskutert i en årrekke og er et hett tema - ordningen som skal ivareta den særlige belastningen det er å være politi og gir dem rett til å gå av med pensjon ved fylte 57 år.

Men fra januar 2018 endres praksisen som ble innført i 1956.

I et brev redegjør nå Arbeids- og sosialdepartementet for deres tolkning av bestemmelsen, og videre har Politidirektoratet sendt sine føringer til alle landets politidistrikter.

Disse nye føringene gjør at arbeidsgiver nå kan lyse ut seksjonsleder- og avsnittslederstillinger (på nivå 3 og 4) som politiinspektør eller sivil kode - uten særaldersgrense.

PF-leder i Øst politidistrikt, Hans-Kristian Ek er svært kritisk. 

– Dette vil rokke ved en praksis vi har hatt i politiet i over 60 år. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å bli leder, og vi vil dermed miste gode og erfarne søkere. 

KRITISK: PF-leder i Øst politidistrikt, Hans-Kristian Ek er svært kritisk til endringer om særaldersgrensen i politiet. Dette var tema under et sentralt IDF-møte hos Politidirektoratet i forrige uke.

Han mener dette vil gi store ringvirkninger.

– Dette vil ramme mange av politiets ansatte, hele organiseringen i politiet og karrieremulighetene til politiutdannede. Og dessuten vil lederne få 10 års høyere pensjonsalder, noe som innebærer cirka tre millioner kroner i tapt pensjon.

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad har en rekke ganger advart mot å endre ordningen, og advarer nå politikerne om å ta grep i en sak de ikke vet konsekvensene av.

De tre regjeringspartiene har nemlig varslet en gjennomgang av alle særaldersgrenser i staten, og har støtte fra KrF.

Full stopp i ansettelser

VIL OGSÅ SØKE: Politijuristene mener kravet om PHS på lederstillinger bør fjernes, og at utlysningene bryter med særaldersgrensen og kvalifikasjonsprinsippet. Her er leder i Politijuristene, Sverre Bromander.

Det var i fjor høst at Politidirektoratet sendte ut stoppordren om full stans i ansettelser av lederstillingene på nivå 3 og 4, et brev som ble sendt ut til alle landets politidistrikter.

Dette fikk flere til å reagere, blant dem politiinspektør i Oslo, Grete Lien Metlid.

Bakgrunnen er at Politijuristene ønsker at både politijurister og andre akademikere skal kunne søke på lederstillinger.

FØRINGER: Politidirektoratet ga senere grønt lys for å fortsette ansettelsene, men med visse føringer.

De mener kravet om politihøgskole bør fjernes og at utlysningene bryter med både særaldersgrensen og kvalifikasjonsprinsippet. 

Dette har vært et tema som Politijuristene har reist både sentralt og lokalt, og i fjor høst tok de kontakt med Politidirektoratet med spørsmål om alle stillingene med særaldersgrense i politiet reelt sett oppfyller lovens krav.

Bare kaos

Én måned senere ga Politidirektoratet grønt lys for å fortsette ansettelsesprosessen, men med visse føringer:

INGEN FORHASTEDE AVGJØRELSER: Ek i Øst politidistrikt ber politiansatte som vurderer å søke på lederstillinger på nivå 3 og 4 må tenke nøye gjennom konsekvensene dette kan få for både lønn, pensjon og trolig også bortfall av ATB.

«Politidirektoratet er av den oppfatning at lederstillinger ikke omfattes av bestemmelsen i aldersgrenseloven §2b, der lederstillingen i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet, kan stillingen likevel oppfylle vilkåret i loven».

– Det vises til belastningen som politiet kan møte på ute på jobb, men de stillingene det er snakk om er jo lederstillinger. Disse er jo ved svært få tilfeller operative og ute på gata. Hva er da hensikten med at disse skal "beskyttes" med en særaldersgrense?

– Det er nettopp det - vi må få klarhet i hva som ligger bak formuleringen til Politidirektoratet om "vesentlig grad av operativt arbeid". Jeg mener dette med stor sannsynlighet vil føre til full forvirring og at det blir forskjellig praksis i de ulike 12 politidistriktene. Det er uheldig, svarer lokallagslederen i Øst politidistrikt.

Politiets særaldersgrense:

  • Særaldersgrensen i politiet er på 60 år eller 57 år dersom alder og opptjeningstid er minst 85 år.
  • Innført i 1956.
  • Ordningen ivaretar de som er i polititjeneste med stor fysisk eller psykisk belastning, eller at tjenesten stiller særskilte krav til fysiske eller psykiske egenskaper.
  • Særaldersgrensen har vært oppe til debatt en rekke ganger, hvor blant annet Arbeiderpartiet har åpnet for å vurdere særaldersgrensene for enkelte yrkesgrupper på nytt.
  • Nå varsler Venstre ny kamp. Dermed kan det bli endring ettersom også Høyre og Frp i prinsippet er enige.

– Tenk nøye gjennom konsekvensene

Ek mener dette gir rom for mange ulike tolkninger og gir mange ubesvarte spørsmål.

– Dessuten må vi få vite hva som skal skje med de som har få år igjen til å nå særaldersgrensen, om det blir overgangsbestemmelser. Det er heller ikke avklart hva slags lønnsspenn stillingene med sivil stillingskode skal ha, og heller ikke hvilke nye stillingskoder som skal opprettes.

Han mener derfor at konsekvensene av endringen bør utredes og at det hele bør settes på vent til arbeidet med pensjonsalder er ferdigbehandlet, som Arbeids- og sosialdepartementet nå er i gang med.

I et brev til alle medlemmene, som nylig er sendt ut, han han denne anbefalingen.

– Medlemmer som er i posisjonen til å søke på lederstillinger på nivå 3 og 4 må tenke igjennom hvilke konsekvenser endringen av stillingskode vil få for deres lønn, pensjon og trolig bortfall av arbeidstidsavtalen for politi- og lensmannsetaten, ATB. Dersom arbeidsgiver ikke snur i denne saken, er det ukjent for Politiets Fellesforbund hvilke positive virkemidler de vil bruke for å kompensere for bortfall av ATB og tre millioner i tapt pensjon.

Saken ligger fortsatt til behandling hos Statens pensjonskasse og Sivilombudsmannen.

Powered by Labrador CMS