Hundeførere forskjellsbehandles

Det er ikke likhet for loven i politi-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Hundefører Frode Gudbrandsen kræsjet privatbilen på vei hjem fra skytetrening, men må betale regningen selv. For ett år siden opplevde Trond Akre nøyaktige det samme, men da stilte politidistriktet opp.

De to ulykkesfuglene har i utgangspunktet gjort nøyaktig det samme - kræsjet sin private bil mens de er på tjeneste. Men nå kommer det frem at det er tydelig forskjellsbehandling fra politidistrikt til politidistrikt.

For mens Sogn og Fjordane steppet inn og tok regningen til Trond Akre, må Frode Gudbrandsen i Troms politidistrikt belage seg på å betale selv.

Oppgitt og matt

Gudbrandsen har fått avslag på sin klage både fra politimester Truls Fyhn og fra Politidirektoratet.

I et eget skriv til politimesteren i Troms, skriver Gudbrandsen følgende:

- Grunnen til at jeg brukte privatbilen denne dagen var at jeg hadde med mine to tjenestehunder på jobben. Hundebilen var ikke ledig. (...) Da dagen var omme kjørte jeg ned fra skytebanen. Veien er ganske bratt med vekslende grus og is. I tilknytning til veien er det en dom. Denne bommen har aldri vært i bruk, heller ikke denne dagen. Ifølge våre skyte­instruktører har denne bommen aldri tidligere vært i bruk når politiet har lånt banen. Mens vi var oppe på skytebanen har noen lukket denne bommen. Når jeg da kommer kjørende nedover er sollyset skjemmende, bommen grå med havet i bakgrunnen, noe som medfører at jeg ikke ser bommen før det er for sent. Farten var ikke stor, men grus og is gjør sitt til at jeg sklir pent inn i bommen med panser og frontrute.

Gudbrandsen avslutter brevet med å si at han håper dette er noe som stasjonen vil dekke da skaden skjedde mens han var i tjeneste.

Drømmen hans ble ikke tatt til følge av verken Truls Fyhn eller i Politi­direktoratet.

- Vi har hatt en uskreven regel i distriktet at vi som hundefolk stiller med privatbil i tjenesten. Tilbakemeldingen vi har fått er at det ikke er noe problem. Men hva skjer når uhellet er ute? Da blir alt vanskelig. Jeg blir oppgitt og matt av det hele og føler meg mistenkeliggjort fordi jeg var så uheldig å kræsje bilen i tjeneste, sier Frode Gudbrandsen, og legger til:

- Etter det som nå har skjedd, kommer jeg ikke til å benytte meg av privatbil i tjenesten mer.

PF reagerer

Lokallagsleder i PF Troms, Per Øyvind Skogmo, stiller seg helt uforstående til måten Frode Gudbrandsen har blitt behandlet på i denne saken.

- PF mener at det vesentligste i denne saken er om Gudbrandsens privatbil ble brukt i tjeneste eller i privat bruk. I dette tilfellet er det ikke tvil. Det var ingen andre tilgjengelig hundebiler og dermed hadde ikke Gudbrandsen noe annet alternativ enn å kjøre sin private bil. At han skal bli straffet for dette, er for meg helt utrolig, sier Per Øyvind Skogmo, og legger til:

- Det er i tillegg vanlig praksis at hunde­førerne bruker sin privatbil i tjenesten. Det skjer både på utrykning hjemmefra på oppdrag, og også i forbindelse med trening i arbeidstiden. For PF fremstår det som åpenbart at Gudbrandsens kjøring var i tjeneste, og at hans privatbil må anses som tjenestebil i dette tilfellet. Hadde det vært noen forskjell om han hadde kjørt i bommen med politiets hundebil?

Skogmo har forespurt stasjonssjef Kurt Pettersen, og heller ikke han har hørt om tilfeller hvor noen tjenestemenn har blitt belastet for skader de har påført politidistriktets biler, selv om uaktsomhet har ligget til grunn for skadene.

Klart lovverk

I Statens personalhåndbok står det følgende:

Erstatning kan etter søknad gis ved skade på eller tap av private eiendeler når skaden/tapet har skjedd i tilknytning til tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade og lignende.

I departementets kommentar heter det videre:

« Det har i enkelte tilfeller vært reist spørsmål om erstatning for skade på bil som er skjedd når bilen har vært benyttet på tjenestereiser. FADs praksis i slike saker har vært: Den private bilen må ha vært benyttet etter samtykke eller på oppfordring fra virksomheten. Dersom bilen har vært benyttet bare fordi det har vært ansett mest praktisk, har erstatning ikke vært gitt. Erstatning i bilskadetilfellene har vært gitt for å dekke enten summen av egenandel og bonustap, eller det som koster for å reparere skaden. Det rimeligste av disse alternativene velges.»

- Jeg ser ingen grunn til at Troms politidistrikt skal ha noen annen fortolkning av dette enn departementet i slike saker. Hvis hundeførerne ikke har samme vern ved transport av hunder i tjenesten i sin private bil som de har i den uniformerte hundebilen, så sier det seg selv at de løper en betydelig risiko ved å fortsette med dagens ordning, hvor de ofte stiller med sine privatbiler i tjeneste, sier Skogmo.

Politidirektoratet på sin side avslår klagen til Gudbrandsen med følgende begrunnelse:

- Politidirektoratet bemerker at da skaden oppsto i forbindelse med det som må betegnes om en ordinær transport, kan ikke direktoratet se at det er grunnlag for at de offentlige skal dekke de utgifter klager ble påført i forbindelse med trafikkuhellet. Direktoratet trenger etter dette ikke ta stilling til hvorvidt klager opptrådte uaktsomt.

PF sentralt har hatt et møte med juridisk seksjon i POD, hvor de opprettholder sin behandling og sier at vedtaket er endelig og ikke kan påklages. PF har bestemt seg for å anke avgjørelsen inn til Justisdepartementet. I tillegg vil det bli sendt ut en orientering om hendelsen i Troms og følgende av denne, så får selv PF-medlemmene avgjøre om de fortsatt vil stille sin private bil tilgjengelig for staten.

PS. Ifølge Frode Gudbrandsen har avdelings­sjefen på ordensseksjonen, i etterkant av uhellet godkjent bruken av sivil bil til tjeneste fordi det ikke var andre tilgjenge­lige biler.