Krister Sæther og Stig O. Brodahl har undersøkt om politiets innsatspersonell har kompetanse til å håndtere de skarpeste hendelsene.
Krister Sæther og Stig O. Brodahl har undersøkt om politiets innsatspersonell har kompetanse til å håndtere de skarpeste hendelsene.

Når det uvirkelige blir virkelig

En studie av politiets innsatspersonell i Hordaland og Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

«Skyting pågår» er ekstreme hendelser som vi hører forekommer med jevne mellomrom, kanskje spesielt i USA. Etter hendelsen på Utøya 22. juli 2011 har det blitt stilt kritiske spørsmål til politiets evne til å håndtere hendelser som «skyting pågår». Har politiets innsatspersonell nødvendig kompetanse til å håndtere slike hendelser når de inntreffer? Dette spørsmålet var utgangspunktet for en masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger med tittelen: «Når det uvirkelige blir virkelig».

Studien har hatt som mål å gi svar på følgende problemstilling: Har politiets innsatspersonell den kompetansen som skal til for å håndtere hendelser som «skyting pågår»?

Denne problemstillingen er så utdypet i tre forskningsspørsmål:

  • Har politiets innsatspersonell tilstrekkelig kompetanse i forhold til de formelle kravene som stilles for å håndtere hendelser som «skyting pågår» etter handlingsplikten?
  • Hvordan bidrar læring, erfaring og overføring av erfaringer og kompetanse til at politiets innsatspersonell får kompetanse til å håndtere «skyting pågår»-hendelser?
  • Opplever politiets innsatspersonell at det er organisatoriske forhold i politiet som påvirker deres kompetanse til å skulle håndtere hendelser som «skyting pågår»?

Det er gjennomført dokumentstudier av direktiver og instrukser som regulerer handlingsplikten, samt læring og kompetanseutvikling i politiet. I tillegg er det gjennomført 24 dybdeintervjuer med innsatspersonell i Sør-Trøndelag og Hordaland politidistrikt. Hva er så studiens viktigste funn?

Funnene

Funnene tilknyttet de tre forskningsspørsmålene er med på å differensiere vår konklusjon. Samtidig belyser de viktige momenter tilknyttet det valgte tema og teoretisk utgangspunkt i oppgaven. La oss kort se på disse forskningsspørsmålene og hovedfunnene til hvert av disse:

1. Har politiets innsatspersonell tilstrekkelig kompetanse i forhold til de formelle kravene som stilles for å kunne håndtere hendelser som «skyting pågår» etter handlingsplikten?

Svaret på dette forskningsspørsmålet vil være tredelt. Ved å være godkjent innsatspersonell tilfredsstilles kravene fra Politihøgskolen (PHS) og Politidirektoratet (POD), og de vil i så måte ha den formelle kompetansen som kreves. Om denne kompetansen er tilstrekkelig i forhold til handlingsplikten vil det være vanskelig å si noe bastant om. Til dette er det for få krav og måleparametere.

I tillegg er det uklart om handlingsplikten gjelder like langt for de forskjellige kategoriene av innsatspersonell. Det er heller liten eller ingen erfaring med «skyting pågår»-hendelser. Det er derfor vanskelig å si om de formelle krav faktisk er relevante, og om innsatspersonellet har den utrustning, trening og mentale kapasitet som er nødvendig for å håndtere slike hendelser på en pålitelig måte.

Informantene i studien stiller seg også tvilende til om alle deres kollegaer som tilfredsstiller de formelle kravene faktisk vil kunne bli med inn i en aksjonsfase ved en slik hendelse. Det handler ikke bare om å tilfredsstille formelle krav, men om kunnskap, kompetanse og ferdigheter (praktiske og mentale ferdigheter).

2. Hvordan bidrar læring, erfaring og overføring av erfaring og kompetanse til at politiets innsatspersonell får kompetanse til å håndtere «skyting pågår»-hendelser?

Læring bidrar i varierende grad til kompetanseheving blant innsatspersonell. Samtidig ser det ut som om at læringen ikke fører til at innsatspersonell oppnår nødvendig kompetanse til å håndtere «skyting pågår». Det trenes for lite, spesielt på mentale forberedelser. Siden det foreligger manglende erfaring med å håndtere reelle «skyting pågår»-hendelser, vil den tause kunnskapen innsatspersonell har fra før, være avgjørende for håndteringen av slike hendelser. Den formelle overføringen av erfaring og kompetanse i politiet bidrar i liten grad til kompetanseheving blant innsatspersonell til å skulle håndtere «skyting pågår».

3. Opplever politiets innsatspersonell at det er organisatoriske forhold i politiet som påvirker deres kompetanse til å skulle håndtere hendelser som «skyting pågår»?

Det er en mangel på innsatspersonell i politiet. Samtidig blir innsatspersonellet pålagt for mange andre arbeidsoppgaver, noe som svekker deres kompetanse og evne til å håndtere operative arbeidsoppgaver. Dette er noe som påvirker både responskvaliteten og responstiden, spesielt i lensmannsdistriktene.

Vi ser også at forventningene både fra politiet som organisasjon og fra lederne i politidistriktene framstår som utydelige i forhold til hva som forventes av innsatspersonell i en «skyting pågår»-situasjon. Videre viser det seg at dårlige sambandsprosedyrer oppleves som et problem, spesielt ved store hendelser.

Ut i fra dette kan vi si at innsatspersonell opplever at det er organisatoriske forhold i politiet som påvirker deres kompetanse i forhold til å skulle håndtere hendelser som «skyting pågår».

Konklusjon

Selv om innsatspersonell rent formelt oppfyller kompetansekravene, mener vi at disse kravene ikke gir et riktig bilde av faktisk kompetanse for å håndtere «skyting pågår»-hendelser. Kompetansenivået og evnen til å håndtere slike hendelser vil i stor grad være avhengig av hvem som er på jobb.

IP3 og de som jobber ved politistasjonene er de som gir uttrykk for å ha best kompetanse til å skulle håndtere «skyting pågår»-hendelser.

Det endelige svaret på om den enkelte IP har nødvendig kompetanse, vil vi først få den dagen det uvirkelige eventuelt blir virkelig.

Betraktninger og veien videre

Denne studien har gitt oss mange svar, men den har også medført at det har dukket opp mange nye spørsmål. Det kunne selvfølgelig ha vært interessant å gjennomført samme type undersøkelser i alle landets politidistrikter, og da gjerne i videre forstand slik at all form for dødelig vold hadde blitt implementert i forskningen.

En annen vinkling på dette temaet er hva samfunnet faktisk forventer av politiet ved slike hendelser, og om det er realisme i samfunnets forventninger opp mot hvilket samfunn man faktisk vil ha. Videre hadde det også vært interessant å se på hvilke forventninger politiledelsen har til IP for håndtering av «skyting pågår»-hendelser. Hva forventer PHS, POD og lederne i politidistriktene av de ulike IP-kategoriene i forhold til å skulle håndtere slike hendelser? Ut fra funnene i studien dukket dette opp som noe respondentene ønsket et svar på.

Er forventningene like blant alle lederne i alle distriktene, eller vil det være territoriale forskjeller?

Oppgaven kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS