Utlendingskontroll

Publisert Sist oppdatert

Alminnelig utlendings- kontroll

Utlendingslovens § 21:

«I forbindelse med håndheving av bestemmelsene om utlendingers innreise og opphold i riket kan politiet stanse en person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll. Ved slik kontroll må utlendingen vise legitimasjon og om nødvendig gi opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i riket på det rene. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av kontrollen, herunder om adgangen til å ta kopi av dokumenter.

Ved planlagte aksjoner treffes beslutningen om kontroll i medhold av første ledd av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. For øvrig treffes beslutningen av polititjenestemann.»

Førte statistikk

PU har undersøkt hvem de utfører ID-kontroll på i tidsrommet oktober i fjor til juli i år. Dette er snakk om flere tusen kontroller.

  • 13 prosent av alle som blir kontrollert, blir pågrepet. Av disse blir 80 prosent uttransportert.
  • 15 prosent av de kontrollerte har vært norske statsborgere. I juli i år var tallet nede i fem prosent.
  • Alle andre som ikke ble uttransportert, er utlendinger med ulik status. Som studenter, asylsøkere som har stukket av fra mottak eller EØS-borgere som ikke er registrert.

PU har også undersøkt hvor mange som gjentatte ganger blir kontrollert:

  • To personer har blitt kontrollert fem ganger.
  • En person har blitt kontrollert fire ganger.
  • Ni personer har blitt kontrollert tre ganger.
  • 57 personer har blitt kontrollert to ganger.

Raseprofilering

Politiets bruk, uten en saklig og rimelig begrunnelse, av kjennetegn som rase, hudfarge, språk, religion, nasjonalitet eller nasjonal eller etnisk opprinnelse i kontroll-, overvåkings-, eller etterforskingsvirksomhet.

Kilde: ECRI (Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse)