Kriminelle asylsøkere

Publisert Sist oppdatert

Fakta

 • Før en tvangsmessig retur kan gjennomføres må følgende være på plass:
 • Politidistriktet må ha avgjort det straffbare forholdet, og ev opprettet utvisningssak
 • UDI må ha behandlet asylsaken. Det må ikke være gitt utsatt iverksettelse
 • Er personene ikke asylsøkere må bort/utvisningssak være endelig avgjort.
 • Identitet må være endelig klarlagt og det må være skaffet reisedokument fra hjemlandet. Mange av disse personene går langt for å skjule identiteten sin.
 • Personene må være fra et område det er mulig å gjennomføre tvangsreturer til

Her er noen av tiltakene Storberget går inn for

 • Flere og mer effektive uttransporteringer. Regjeringen vil styrke politiet for å øke antall uttransporteringer.
 • Økt kontroll i grenseområdene. Østfold politidistrikt styrkes gjennom å døgnbemanne «grensekontrollbilen» som betjener Østfold og Follo og opprette en egen transportløsning for å frakte asylsøkere fra grensen til Politiets Utlendingsenhet.
 • Lokal og rask registrering. Det opprettes lokale registreringsenheter i Østfold og Romerike politidistrikt i samarbeid med Politiets Utlendingsenhet. Det vil sikre at personer som melder seg som asylsøkere blir registrert umiddelbart og visitert for sikring av ID-dokumenter.
 • Egen transportløsning. En egen transportløsning opprettes i Østfold for å kjøre asylsøkere direkte fra grensen til Politiets utlendingsenhet. Det vil sikre at færre asylsøkere kvitter seg med id-dokumenter og bidra til raskere avklaring i asylsaker.
 • Styrke arbeidet med menneskesmugling og menneskehandel. Teamet som jobber med organisert kriminalitet i Østfold politidistrikt styrkes for å etterforske menneskesmugling og -handel, herunder å avdekke bakmenn.
 • Øke antall frivillige returer. For å øke antallet frivillige returer har PU både i 2008 og 2009 støttet Den internasjonale organisasjonen for migrasjon med midler for å gjennomføre særskilte informasjonskampanjer rettet mot personer uten lovlig opphold bosatt utenfor mottak. Tiltaket vil bli gjentatt med reklamekampanjer i flere større byer.
 • Egen innsatsstyrke mot vinningskriminalitet. I tillegg vil regjeringen i forbindelse med den planlagte innsatsstyrken mot vinningskriminalitet begått av omreisende kriminelle gjenger, styrke Kripos, UP og enkelte politidistrikt. Riksadvokaten, politidirektøren og sjefen for Kripos vil ha en pådriverrolle for å etablere nødvendig samarbeid mellom politidistriktene.