Kjønnsfordeling i politiet

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Tiltak for å få opp andelenkvinnelige ledere:

Iverksatte tiltak sentralt

Lik kjønnsfordeling på lederopplæringskurs/programmer som arrangeres i regi av Politidirektoratet.

Møter om kjønnslikestilling mellom Politidirektoratet og politidistriktenes ledergrupper.

Opprettet en mangfoldsgruppe i personalavdelingen.

Nettverk for kvinnelige ledere er videreført.

Planlagte tiltak sentralt

Videreføre LOU1-kull med ekstra opptak av kvinner (PHS).

Møter om kjønnslikestilling/mangfold med utvalgte politidistrikter.

Seminar for kvinnelige ledere, (nettverkssamling).

Deltakelse og erfaringsutveksling i internasjonale kvinnenettverk (European Network of Police women, Nordisk-Baltisk nettverk for politikvinner) og «Nordisk møte om mangfold».

Følge opp kjønnslikestilling i styringsdialogen.

Planlagte tiltak lokalt

Lokale tiltak handler i stor grad om å videreføre allerede igangsatte tiltak. Noen rapporterer at de skal utarbeide ny plan for mangfoldsarbeidet. Det er etter hvert flere politidistrikter som rapporterer at de ønsker å starte opp mentorprogram og hospiteringsstillinger for kvinner (og menn).

Iverksatte tiltak lokalt

Mentorprogram for kvinner.

Oppmuntring av kvinner til å søke lederstillinger.

Fokus på kvinner som medlemmer og ledere av arbeidsgrupper/prosjektledere.

Bevisste valg til lederkurs/program/coaching.

Øremerkede midler til kompetanseutvikling for kvinner.

Kvinner som hospiterer i lederstillinger.

Praktiserer moderat kjønnskvotering etter gjeldende regler.

Bruke medarbeidersamtalen til å kartlegge og oppmuntre aktuelle kandidater til lederstillinger.

Kilde | Politidirektoratet