Endring i våpeninstruksen

Publisert Sist oppdatert

Endring i våpeninstruksen

I

§ 5 første og andre ledd skal lyde:

Skytevåpen kan medbringes og oppbevares i motoriserte patruljer i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt av Politidirektoratet. Ammunisjon skal oppbevares under forsvarlig tilsyn og kontroll i samsvar med retningslinjer gitt av Politidirektoratet. Bilpatruljer som styres av eller rapporterer til distriktets operasjonssentral skal medbringe skytevåpen, med mindre særlige forhold tilsier en annen ordning.

Skytevåpen og ammunisjon skal etter endt tjeneste tilbakeleveres til fast oppbevaringssted ved det enkelte tjenestested. Under reservetjeneste eller hvor patruljen ved endt tjeneste ikke returnerer til tjenestestedet, oppbevares våpen og ammunisjon i samsvar med retningslinjer gitt av Politidirektoratet.

II

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. oktober 2013. Politidirektoratet fastsetter overgangsregler for iverksettelse av § 5 første ledd siste punktum.