«Ytterst få finner det interessant å søke jobb med over en time reisevei hver vei eller flytting»

– Skal du reise fra Lillestrøm til Grålum kollektivt, er du heldig hvis du klarer det på to timer, skriver politimester Arne Jørgen Olafsen om forslag til hovedseter.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget har bestemt at politiet skal omorganiseres fra 27 til 12 politidistrikter. Blant annet skal dagens Romerike, Follo og Østfold politidistrikt slås sammen og bli Øst politidistrikt fra 1.1.16. Før det skal Politidirektøren beslutte hvor hovedsetene skal lokaliseres. Med hovedsete menes stedet hvor blant annet operasjonssentralen skal lokaliseres og hvor politimesteren skal ha sitt kontor og sine nærmeste medarbeidere.

Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten overfor befolkningen. Men hovedsetet vil bli den sentrale møtearenaen i politidistriktet. Med andre ord vil beliggenheten bety mye i forhold til politidistriktets interne effektivitet. Rekrutteringsgrunnlaget og de ansattes karrieremuligheter er andre interne faktorer som i stor grad vil påvirkes av hovedsetets beliggenhet.

Politidirektoratet har i disse dager et notat om kriterier og vurderingsfaktorer i forhold til nye hovedseter ute på høring. Innledningsvis i notatet heter det at Politidirektoratet har lagt vekt på kriterier i tråd med «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon».

Les også: Her er PODs forslag til nye hovedseter

Politidirektoratet har vurdert Lillestrøm, Ski og Grålum (omtales som Sarpsborg i høringsnotatet), og ut fra en samlet vurdering konkludert med at Grålum er best egnet som hovedsete i nye Øst politidistrikt. Det Politidirektoratet hevder taler til Grålums fordel er politihusenes/ operasjonssentralenes egnethet og gjennomføringskostnader. Det heter også at Grålum kommer bedre ut enn Ski og Lillestrøm i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken. Ski og Lillestrøm vurderes som bedre egnet ut fra hensynet til kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, mens alle tre alternativene vurderes som tilnærmet like når det gjelder grunnlaget for rekruttering.

Effektiv oppgaveløsning

Et overordnet mål for statlig forvaltning er at den skal være kostnadseffektiv og at valg av lokalisering skal bidra til produktivitetsforbedringer. Valg av hovedsete er mest sannsynlig en beslutning for minst de nærmeste 15 årene (forrige politireform var i 2002). I retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser understrekes det at det ved valg av Iokalisering av statlig virksomhet, skal kostnadene ved de ulike lokaliseringsalternativene dokumenteres. I høringsnotatet er det i svært liten grad regnet på eller beskrevet de langsiktige konsekvensene av å plassere hovedsetet geografisk i utkanten av politidistriktet, kontra en mer geografisk sentral plassering.

Lokaliseringspolitikken

I retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser heter det også at det ved oppretting av nye eller omorganisering av statlige virksomheter, skal legges vekt på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser. De samme retningslinjene er tydelig på at statlige virksomheter som hovedregel ikke skal lokaliseres i Oslo kommune.

Med den bakgrunn oppfattes det som en pussig forståelse av retningslinjene når det i høringsnotatets vekting under overskriften «Lokaliseringspolitikk» skriver at «Ski og Lillestrøm betraktes begge som en del av storbyregionen Oslo.

Det at begrepet «regionale sentra» ikke er drøftet fremstår også som merkelig sett i lys av at både Lillestrøm og Ski nok vil kunne få den merkelappen, mens Grålum mer er et næringsområde tre kilometer fra Sarpsborg, og utenfor gangavstand til nærmeste jernbanestasjon.

Kommunikasjonsmessig beliggenhet

Når Politidirektoratet i sitt høringsnotat skriver «Det vurderes å være små forskjeller mellom de tre alternativene med hensyn til deres kommunikasjonsmessige beliggenhet…» vitner nok det om en noe annen forståelse av geografien i Akershus og Østfold enn det de fleste innbyggerne har. I høringsnotatet er beregninger om reiseavstand utelukkende basert på kjøretid i privatbil. Verre er det imidlertid at beliggenhet i forhold til kollektive transporttilbud ikke er vurdert. Dette er svært uheldig i et miljøperspektiv. Som kjent ligger politihusene på Lillestrøm og Ski i umiddelbar nærhet til gode kollektive transportløsninger. Skal du reise fra Lillestrøm til Grålum kollektivt, er du heldig hvis du klarer det på to timer en vei!

Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene

I de statlige retningslinjene heter det at virksomhetens kompetansebehov skal dokumenteres og grunngis og at dette må vurderes opp mot potensialet for at aktuelle lokaliseringsalternativ kan tilfredsstille virksomhetens kompetansebehov.

Ansatte på operasjonssentralene sitter på kritisk kompetanse som det vil være behov for å beholde mest mulig av ved etablering av en stor felles operasjonssentral.

Til tross for at det er åpenbart at rekrutteringsgrunnlaget til operasjonssentralen i det nye politidistriktet vil være best dersom flest mulig av de med rett kompetanse fra dagens tre politidistrikt finner det interessant å søke, konkluderes det også her med at «dekningen er så god for alle alternativene at forskjellene i praksis ikke er tillagt differensiert vurdering.»

På det sentrale Østlandet vil det være ytterst få som finner det interessant å søke en jobb om det innebærer over en time reisevei hver vei eller flytting.

LES OGSÅ: Hvorfor hovedsetet i Sør-Øst bør legges til Skien

Andre kriterier

Andre kriterier er naturligvis også vurdert i høringsnotatet. De viktigste er engangsutgifter i forbindelse med nødvendig ombygging av dagens operasjonssentraler og nærhet til andre offentlige myndigheter. Det er liten tvil om at dagens operasjonssentral på Grålum er den som krever minst ombygging, men Politidirektoratet skriver selv at gjennomføringskostnadene på Grålum kun blir 1,7 millioner kroner lavere enn ved Ski som alternativ. For å sette dette i sammenheng må det nevnes at denne eventuelle merutgiften vil utgjøre ca 0,1 % av et budsjett på nærmere 1,5 milliarder.

Høringer er en viktig del av den offentlige samtalen og dermed en forutsetning for demokratiet. Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon er et godt grunnlagsdokument når hovedsete i Øst politidistrikt skal utpekes. Høringssvarene vil helt sikkert få frem argumenter, kunnskap og fornuft som politidirektøren kan legge til grunn når han om noen uker skal ta sin beslutning.

Innlegget ble først publisert på Smaalenene.no