Skyting pågår eller pågående dødelig vold?

Under overskriften «Et forslag til forbedring av "skyting pågår"» i Politiforum nummer 6/7, forteller Frank Formo om et treningsopplegg de har gjennomført lokalt ved Hålogaland PD.

Publisert Sist oppdatert

Jeg vet at Frank er en dyktig og engasjert politimann, og jeg synes det er interessant å lese om de gode erfaringene de har gjort.

Frank nevner at norsk politi bør se ut over landegrensene, fordi andre nasjoner har kommet langt i utarbeidelsen av konsepter for slike typer hendelser («skyting pågår»). Jeg vil derfor påpeke at norsk politi har god kontakt også på taktisk nivå med de øvrige nordiske landene gjennom det Nordiske politisamarbeidet (NOFOPS). Dette samarbeidet på taktisk nivå har pågått aktivt de siste 6-7 årene, og det er handlingsmønster ved forskjellige typer operative disipliner som er temaer. Eksempler på temaer som har vært på agendaen er massetjeneste (MIK), ran, søk etter savnede personer, fotballpøbler, selvmordsbombere og skyting pågår.

Erfaringene som er innhentet er lagt inn i tiltakskort og operasjonsprosedyrer. NOFOPS avholdes i regi av Politidirektoratet (POD), og temaene som tas opp er forankret på dette nivået. POD har derfor selvfølgelig også alle referater og dokumenter fra disse møtene.

Underveis i teksten kommer Frank også inn på politiets beredskapssystemer, og stiller spørsmål om den jevne politigeneralist klarer å prestere det som forventes, og skriver videre at «de fleste vet at svaret er nei». Ut fra det jeg har erfart ved eget politidistrikt (Oslo), og det jeg har fått referert fra ressurspersoner rundt om i landet, tyder alt på at det jevnt over er god kompetanse hos politigeneralisten.

Jeg mener det skyldes det gode grepet Politihøgskolen (PHS) tok initialt, etter at POD kom med føringer om økt fokus mot dette temaet. PHS avgjorde at norsk politi skal bruke vår godt innarbeidede grunntaktikk, og bygde derfor videre på noe som allerede var godt kjent. Det vil si at det var liten usikkerhet om hva som var ment og hvordan dette skulle håndteres.

Ved denne type hendelser er det helt avgjørende at operasjonsleder/operasjonssentral leser ut meldingen slik at patruljene får riktig situasjonsforståelse, og at innsatsleder er «sterk og klar» i forhold til ordregiving og utførelse.

Frank stiller også spørsmål om begrepet «skyting pågår» er dekkende for disse situasjonene. Jeg er helt enig med Frank. Svenskene har et mer dekkende begrep ved å benytte «pågående dødelig vold». Det fordi alvorlig skade selvfølgelig kan forårsakes med andre gjenstander enn skytevåpen. Danskene bruker forøvrig begrepet PLOV-situasjoner (pågående dødelig og livsfarlig vold), som blir noe av det samme som svenskene bruker.

I Oslo har vi de siste årene brukt mye tid på samarbeid med ambulansetjenesten og Brannvesenet i «skyting pågår»-situasjoner. Samarbeidet er forankret på høyeste nivå i etatene, og treningene har gått gjennom et operativt samarbeidsforum på taktisk nivå. Teoretisk undervising og praktiske øvelser er avholdt (se bilde) og vi har også samarbeidet godt og tett med Utdanningsetaten i Oslo kommune. Vi er alle enige om at dette er veien å gå for å kunne håndtere disse situasjonene best mulig.