Seriøst, Anne Rygh Pedersen!

I desemberutgaven av Politiforum tar politimesteren i Telemark på vegne av sine ansatte avstand fra beskrivelse gitt i novemberutgaven, og spør hvor informasjonen kommer fra.

Publisert Sist oppdatert

I sin videre kritikk av Politiforum sin journalistikk setter hun punktvis opp hva hun mener er useriøst og kategorisk. Hun mener det å sjekke kilder og gi anledning til umiddelbart tilsvar gir grunnlag for seriøsitet. Jeg skulle ønske hun selv praktiserte en slik form for seriøsitet i de prosessene hun er involvert i.

Det vises til tallene 1,49 per 1000 innbyggere angående mannskapssituasjonene. Men det unnlates å si noe om det faktum at antall politifolk på vakt, spesielt i utkanten av distriktet, har gått ned, at responstiden har gått opp og at oppdrag politiet tidligere kunne sende folk på tidvis avvises. Et eks: høy musikk. Det provoserer når politimesteren i media sier at naboene må snakke sammen i stedet for å ringe politiet, og på den måten bagatelliserer dette som et ordensproblem. Slike oppdrag bør politiet reise på og det er rene kapasitetshensyn som er grunnen når hun forsøker å legitimere at slike oppdrag skal nedprioriteres og avvises.

Avledningsmanøver

Angående verneutstyr og biler; Telemark har uansett ingen luksussituasjon, det er kun snakk om nødvendige innvesteringer. Det fremstår for meg som en avledningsmanøver å skryte av dette i forbindelse med spørsmål angående bemanning. Når det gjelder bygningsmasse og husleie: det er dårlig planlegging, gjort av ledelsen, som gjør at distriktet har store utgifter på politihuset i Porsgrunn.

”Det er sammensatte grunner til at folk er sykemeldte” er et utsagn som er helt umulig å være uenig i. Men når politimesteren fremstiller dette på måten som hun gjør, blir jeg forbannet. Hun skriver som om hun vet sykemeldingsgrunnene, men for ikke å ”utlevere” sine ansatte, kan hun bare avkrefte at det har med arbeidspress å gjøre.

Fakta er at arbeidsgiver ikke får opplyst grunner til en sykemelding. Grunnen er og blir en sak for den sykemeldte og eventuelt fastlege. Politimesteren har ingen tilgang til informasjon som kan motbevise at arbeidspress er en årsak til sykemelding. Hadde politimesteren tatt Politiforum sine kommentarer til etterretning og f.eks bedt bedriftshelsetjenesten foreta en undersøkelse av alle de siste årenes sykemeldinger, kunne hun kanskje fått noen faktaopplysninger.

Jeg vil oppfordre til at en slik undersøkelse gjennomføres. Jeg tilføyer at personlig, av de to leder-sykemeldingene jeg vet om, så fremstår arbeidspress for meg som en meget sannsynlig sykemeldingsgrunn. Kanskje kombinert med delegerings-vegring og manglende leder-evner til løse enkelte oppgaver.

Liker ikke kritikk

Jeg vil tilføye at dersom varslingsklimaet i distriktet hadde vært mer åpent, så hadde kanskje flere ansatte satt forhold på jobb som en sykemeldingsårsak. Jeg vet om flere som har begrunnet egenmelding med ”akseptable” sykemeldingsgrunner, fordi de ikke er ønsker spørsmålet om hvorfor de har krysset av for ”forhold på jobb”.

I sitt leserinnlegg og væremåte oppfordrer ikke akkurat politimesteren ansatte til ærlighet eller å stå for sine meninger. Å si at det er forhold på jobb som er grunn til at man må sykemelde seg er det samme som å kritisere. Politimesteren liker ikke kritikk, så å kritisere er å be om bråk. Dette er grunnen til at jeg ikke setter navnet mitt under dette leserinnlegget. Det hadde vært ønskelig med en politimester som praktiserte mer åpenhet og demokrati.

Jeg blir videre provosert over politimesterens ”festtale- målsetting”: ”ambisjonen er å bli det beste distriktet å jobbe i”. For hvem da? Lederne? Noen få utvalgte? Flertallet? Alle? Distriktet er i alle fall langt unna denne målsettingen. Jeg vet at politimesteren i klartekst har fått beskjed om at distriktets personalpolitikk er alt annet enn god. Jeg vil videre påstå at noen ledere rent faktisk arbeider aktivt mot å nå målsettingen. Medarbeiderundersøkelsen, besvart av distriktets ”viktigste ressurs”, viste at mange ansatte ikke har tillit til sine ledere.

Hvitmaler situasjonen

Til sist en kommentar på at sykefraværet er under 4,5 prosent: når det gjelder mitt eget korttids-fravær har dette blitt korrekt registrert bare ca halvparten av gangene. Dersom dette er representativt for andre, så er det faktiske fraværet lite å være stolt av. Selvfølgelig tror jeg ikke det er slik, jeg håper i alle fall ikke det. Men politimesteren bruker statistikk som argument, og jeg vet at sykefravær er underrapportert i distriktet. Statistikk er for øvrig, sammen med hvit løgn og forbannet løgn, en god måte å fordreie sannheten på.

Hvorfor politimesteren bestandig må hvitmale situasjonsbeskrivelser vet jeg ikke, men jeg skulle gjerne sett at politimesteren var ydmyk. Personlig, som en ansatt i Telemark pd, så gir jeg blanke i om så Politiforum har sine kilder fra klarsynte eller stjernene; fremstillingen fra Politiforum var stort sett i tråd med slik jeg oppfatter situasjonen. Jeg håper politimesteren ber Peter Pan fly seg tilbake fra Eventyrlandet, da det er tydelig at hun, Tingeling og kaptein Krok har vært der alt for lenge. Seriøst!!!

Politiforum kjenner identiteten til forfatteren, men velger å la vedkommende få være anonym av personlige grunner.