Nærpoliti eller fjernpoliti?

Tirsdag 17. februar la regjeringen frem sin samarbeidsavtale med Venstre om hvordan det nye Politi-Norge skal organiseres.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen er på 12 sider og er underskrevet av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Venstres stortingsrepresentant og forhandlingspartner Iselin Nybø.

Siden regjeringen fikk med Venstre på avtalen, har den et knapt flertall på Stortinget. Men først skal avtalen behandles av Justiskomiteen, før den blir behandlet av et samlet storting. Og mye kan skje underveis i løpet av de ukene og månedene forhandlingene kommer til å ta, og resultatet kan ikke tas for gitt.

Derfor må kampen for nærpolitiet fortsette med uforminsket styrke! Foreningen Merpoliti har studert avtalen som regjeringen har fremforhandlet med Venstre. Flere ganger i avtalen har man brukt det positivt klingende ordet nærpolitireform. På samme måten er også moteordet robust benyttet gjentatte ganger. Etter å ha lest teksten er Merpolitis første reaksjon at denne avtalen vil gi til resultat at Norge får et fremtidig fjernpoliti fremfor et synlig og lokalt forankret nærpoliti til samfunnets og innbyggernes beste.

Vi kan ikke med vår beste vilje skjønne hvordan det skal bli mulig å beholde nærpolitiet når det legges opp til omfattende sentraliseringer og sammenslåinger, der et stort antall lensmannskontorer og politiposter vil bli lagt ned. Foreningen Merpoliti er hjemmehørende i Telemark, og i vårt fylke har vi sett de negative konsekvensene som sammenslåinger av politistasjonene i Skien og Porsgrunn og lensmannskontorene i Sauherad og Bø har gitt. Det het seg at sammenslåingene ville frigjøre flere politifolk til «synlig» utetjeneste, men resultatet ble snarere det stikk motsatte.

Overraskende nok sysler politiledelsen med ytterligere nedleggelsesplaner, og dersom politimesteren får viljen sin vil Telemark sitte igjen med politiposter kun i Skien, Kragerø, Notodden, Rjukan, Kviteseid og Åmot (Vinje).

Regjeringens avtale med Venstre forutsetter at det skal etableres sterke regionale enheter som kan bistå lokalpolitiet ved behov. En slik tankegang støtter Merpoliti fullt og helt. Men det må ikke bli snakk om enten lensmannskontorer eller regionalt sterke enheter, men både lensmannskontorer og regionale enheter (vi unngår bevisst å bruke det tragiske og intetsigende moteordet robust).

På side fire i avtalen står det (sitat): «Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker kostnadsdrivende».

All erfaring med sentraliseringer og sammenslåinger viser at det ender opp med mer byråkrati, flere innesittende personer og høyere driftskostnader. Det er å kaste blår i øynene på befolkningen dersom regjeringen hevder at så ikke vil bli tilfelle.

Likeså står det på side syv i avtalen (sitat): «Organiseringen av politiet skal gjøres slik at publikum opplever at de har et tilgjengelig politi når de har behov for politiets tjenester».

Dette påstår altså regjeringen, med støtte fra Venstre! Foreningen Merpoliti vil derimot for «n-te gang» hevde følgende: Forsvinner lensmannen, så forsvinner uvurderlig lokalkunnskap som ikke kan erstattes av noen andre, og i hvert fall ikke av en politipatrulje fra en politistasjon 5-10-15 mil unna som slenger innom bygda til en kaffekopp og en prat et par dager i uken.

Hvem skal ta seg av det forebyggende arbeidet overfor barn og unge når lensmannen ikke lenger er til stede i bygda?

La oss også gjengi hva det på side åtte i avtalen står om lokalt samarbeid (sitat): «Trygge lokalsamfunn skapes gjennom bredt samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. En velfungerende kontaktflate mellom politi og lokalsamfunn er en forutsetning for god forebygging og kriminalitetsbekjempelse».

Avtalen innebærer at fremtidige sammenslåinger av tjenestesteder skal treffes av Politidirektoratet. Derimot står det ikke noe om nedleggelser av tjenestesteder, og dermed er det grunn til å tro at vedtak om nedleggelser av lensmannskontorer fortsatt vil bli tatt på høyeste politiske nivå, det vil si Kongen i statsråd. Og det ser Merpoliti som en stor fordel og trygghet, for ellers er det nok mange politimestere rundt om som gjerne vil legge ned mange lensmannskontorer for å kunne spare penger.