Kontroll på svenskegrensen?

Politiet og Tollvesenet har de senere årene registrert en sterk økning av mobil vinningskriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

Behovet for kontroll på landegrensene er derfor betydelig større i dag enn i 2005, da utbyggingen av E6 til firefelts veg over Svinesund ble anlagt. Med 22. juli 2011 har dette behovet blitt understreket enda tydeligere. Dette er en viktig del av beredskapen Norge må ha.

Norsk tollkontroll av trafikk til utlandet var forutsatt å skulle foregå på den svenske tollstasjonen. Det ble derfor bare etablert en liten kontrollplass i sørgående retning for å kunne foreta teknisk kontroll av kjøretøy på vei ut av Norge. I 2005 ble dette ansett som en hensiktsmessig løsning.

Politiet, Tollvesenet og Statens vegvesen har sett på mulighetene for å utvide dagens kontrollplass i sørgående retning. I følge Statens vegvesen var det avtalt et møte tidlig i januar 2012 for å gå gjennom de anbefalingene som den felles arbeidsgruppa har kommet fram til. Men fremdeles kjenner jeg ikke til at noen løsning er funnet. Det går svært sent å få iverksatt et så enkelt, rimelig og viktig beredskapstiltak.

Veisjefen i regionen opplyser at saken er sendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. Slik jeg skjønner situasjonen vil muligens Samferdselsdepartementet konkludert med at de vil stille tomt til rådighet, men at finansieringen må skje fra annet hold. Hvis dette stemmer så viser saken nok en gang at avklaring og samordning må skje i regjeringen og ikke hos enkeltstatsråder med fagansvar.

Jeg har spurt Statsministeren om han vil sørge for at finans, justis - og samferdselsministeren avklarer ansvar for tomt og finansiering, samt angir dato for etablering av kontrollplass for kjøretøy ved Svinesund. Dette har tatt altfor lang tid og må avklares snarest.