Hovedsetet i Sør-Øst politidistrikt

Hovedsetet i Sør-Øst politidistrikt er Tønsberg. Jeg er trygg på at dette gir de beste forutsetningene for å levere gode tjenester til publikum i årene som kommer. Men det er ikke vanskelig å forstå skuffelsen i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Foregangsprosjekt

De samlokaliserte nødmeldesentralene i Drammen er et foregangsprosjekt. Det har brøytet vei, levert gode resultater og har skaffet et viktig erfaringsgrunnlag for videre utviklingen av operasjonssentralene over hele landet.

Det gode arbeidet som er gjort i Drammen er på ingen måte bortkastet. Vi bruker denne kompetansen og erfaringen, både i Sør-Øst politidistrikt og den videre utviklingen av de nye operasjonssentralene i hele Norge.

Arbeidet med å velge hovedseter

Politidirektoratet har lagt vekt på å ha en grundig, åpen og ryddig prosess. Etter et kartleggings og analysearbeid, la vi fram foreløpige forslag til hovedseter i oktober. Etter en høringsrunde på 6 uker, og systematisk behandling av over 240 høringssvar, kom Politidirektoratet til en endelig konklusjon.

De endelige beslutningene er basert på en totalvurdering av en rekke ulike kriterier. Hensyn til samlokalisering av politi, brann og helses nødmeldesentraler var bare ett av mange. Beslutningsgrunnlaget, inkludert kriterier, faktagrunnlag, høringsinnspill og Politidirektoratets vurderinger, ligger tilgjengelig på www.politi.no.

Bedre beslutningsgrunnlag

En stor del av argumentene og informasjonen som kom i høringsrunden var kjent og vurdert i grunnlaget for våre foreløpige forslag til hovedseter tidligere på høsten. Samtidig kom det også nye opplysninger, faktafeil og forslag til nye vurderinger. Politidirektoratet gjorde i høringsperioden også en ytterligere kartlegging og kvalitetssikring av grunnlagsmaterialet for vurderingene. Totalt sett fikk vi et bedre beslutningsgrunnlag.

Endringene vi gjorde i beslutningsgrunnlaget var nok til å endre hovedsete i to av de nye distriktene – Øst og Sør-Øst politidistrikter.

Om valget av Tønsberg

Det var jevnt mellom Drammen og Tønsberg i forkant av høringsrunden. Selv om Drammen hadde en samlokalisert løsning, betydde det ikke at den automatisk kunne videreføres i et nytt distrikt. I begge byer ville det dessuten være behov for større ombygginger for å møte kravene til fremtidens operasjonssentral.

Med valg av Tønsberg styrker vi muligheten for å få med personer fra hele distriktet til hovedsetet. Dette er spesielt viktig for operasjonssentralen i et stort distrikt med mange hendelser. I det foreløpige forslaget var det "bygningsmassens egnethet" som trakk i retning Drammen. Tidligere Vestfold politidistrikt utarbeidet et løsningsforslag som ivaretar våre behov på en meget god måte. Denne løsningen gir gode muligheter for tre samlokaliserte nødmeldingssentraler.

I tillegg gir det en fleksibel gjennomføringsløsning med lav risiko for driftsforstyrrelser og feilinvesteringer. Til sammen gjorde dette at vi valgte Tønsberg som hovedsete.

Engasjement og skuffelse

Det er og har vært stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge – både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Alle vil ikke i være enige i verken vurderinger eller konklusjoner.

Jeg forstår godt den skuffelsen som kommer til uttrykk fra nødmeldesentralene i Drammen. Men nå er beslutningen tatt, og jeg håper at vi nå kan jobbe sammen for å skape et bedre politi i tiden som kommer. Vi trenger kompetansen og erfaringen ved operasjonssentralene i alle de tidligere distriktene når den nye operasjonssentralen i Tønsberg skal utvikles.