Hvorfor må Politihøgskolen ligge i Oslo?

Spør ordførerne i Moss og Rygge.

Publisert

Ordførerne i Skjetten og Lørenskog kommune stiller seg like uforstående som oss til hvorfor Politihøgskolen (PHS) må ligge i Oslo.

Vi ordførere kan fort bli beskyldt for å mele vår egen kake og at våre argumenter derfor ikke kan veie like tungt i debatten som de som har skoa, eller i dette tilfellet, støvlene på – slik som i situasjonen om å flytte PHS ut av hovedstaden. Det er derfor godt å registrere at tidligere statssekretær og politimann Terje Moland Pedersen er krystallklar på at skolen ikke bare kan flyttes ut, men den bør flytte ut for å ivareta dagens og fremtidens krav.

Studentleder Martin Danielsen og visepolitimester Arne-Jørgen Olafsen er like klare og summen av argumenter er etter vår vurdering overbevisende. I en meningsmåling gjort blant alle politiansatte i forbindelse med utredningen om politiets særorganer i 2017 (NOU 2017:11) var 66,2 prosent av alle ansatte enige i at PHS ikke må ligge i Oslo. Utvalget som leverte NOU-en konkluderte slik:

«Utvalget ser imidlertid ikke at PHS nødvendigvis må bli værende i Oslo. Det bemerkes særskilt at lokaliseringsspørsmålet ikke bør være til hinder for gode løsninger både for samfunnet, for profesjonsutdanningen, for studenter og forskermiljøet samlet sett.»

Når stadig flere konkluderer med at PHS skal ut av Oslo, blir spørsmålet som gjenstår: Hvor? Vi oppfatter at det er forståelse for at en ny PHS må ligge innenfor dagpendleravstand fra Oslo. Både studentene og Moland-Pedersen argumenterer for at den operative utdanningen må vektlegges i større grad enn i dag, og det må bli en tettere integrering mellom operative og akademiske fag.

Har 6000 mål

Den aktiviteten som skal foregå på en tilpasset øvingsarena er arealkrevende og den generer mye støy, noe som er vanskelig forenelig med boligområder og bymiljø. I tillegg er det kostbart å legge beslag på de nødvendige arealene. For støyproblemer er det nærliggende å vise til utfordringene knyttet til Taraldrud.

Det er på høy tid at det bygges en ny PHS etter alt for mange års resultatløse prosesser, og den bør legges til Moss

Nye Moss kommune har Rygge flystasjon innenfor kommunegrensen og 8 minutter unna den planlagte skolen i Moss sentrum. På Rygge disponerer staten 6000 mål som er avsatt til støyende virksomhet. Her har Forsvaret hatt stor operativ aktivitet med jagerfly og helikopter i over 60 år inklusive bruk av flere skytebaner. Politiet har benyttet Forsvarets skytebaner over flere år og Stortinget bevilget i 2017 penger til en dedikert skytebane for politiet på Rygge.

I Moss er en ny politihøgskole regulert inn i vår nye bydel på Verket med gangavstand til jernbanen. Skolen er prosjektert med bakgrunn i alle kjente krav og tiden fra en beslutning blir tatt og til en ny skole står innflyttingsklar i Moss er 2,5 år. Utbygger garanterer at husleien ikke økes i forhold til i dag, og ifølge PHS sine beregninger vil de spare 100 millioner kroner i året på drift når de får en mer effektiv og moderne drift.

27 minutter til Oslo

Det må ikke være tvil om at det viktigste er at politiet får en ny og moderne skole tilrettelagt for dagens krav og med fleksibilitet til å kunne ivareta endringer. Ny lokasjon må dermed vurderes ut fra stedets utviklingspotensiale og pågående utbygginger som ferdigstilles i parallell med at en ny PHS bygges. For eksempel står Follobanen klar samtidig som en ny PHS kan stå klar i Moss i 2021. Når jernbaneutbyggingene er ferdigstilt blir reisetiden fra Oslo til Moss 27 minutter med gangavstand til skolen.

Som de to ordførerne på Skjetten og Lørenskog skriver, er Lillestrøm i rask utvikling og vokser fort. Det er godt å høre. Romeriksporten reduserte reisetiden fra Oslo til Lillestrøm betydelig, ned til dagens 11 minutter (ikke 10 som det blir sagt). Dette var en viktig faktor som la grunnlag for den kraftige veksten Lillestrøm har opplevd, og Akershus er et av landets fylker med lavest arbeidsledighet. De siste 10 årene (2007-2017) har veksten i statlige arbeidsplasser i Akershus har vært 147 prosent større enn veksten i Østfold, ifølge tall fra kommuneprofilen.no. Når regjeringen har varslet utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo gir det lite politisk mening å flytte til Lillestrøm.

Østfold befinner seg dessverre i motsatt ende av statistikken med vedvarende høy arbeidsledighet, og det er vanskelig å overdrive hvilken betydning PHS vil ha for Moss og for regionen. Ved at 280 arbeidsplasser på PHS flyttes til Moss har analyseselskapet «Samfunnsøkonomisk analyse» beregnet at ringvirkningene er at det etableres 320 private arbeidsplasser. Det er med andre ord god samfunnsøkonomi å flytte til Moss. Vårt prosjekt, som har bred politisk tilslutning i Østfold, oppfyller alle de krav og intensjoner som regjeringen flagger i Stortingsmeldingen om «berekraftige byar og sterke distrikt» fra 2017.

Det er på høy tid at det bygges en ny PHS etter altfor mange års resultatløse prosesser, og den bør legges til Moss.