Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Statsadvokatens uklare roller i Vest politidistrikt

- Statsadvokatens ulike roller kommer klart til syne i deres egen inspeksjonsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Jeg viser til kronikken skrevet av Politiets Fellesforbund (PF) Vest sin leder Kjetil Rekdal publisert i Politiforum og BT 24.03.17 samt førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sitt tilsvar til Rekdals kronikk i BT av samme dato.

PF Vest ønsker å presisere noen løse tråder etter kronikken og Stolt-Nielsen sitt tilsvar. Hovedmomentet i vår tilnærming til saken handler om manglende habilitet og sammenblanding av roller. PF har kjempet lenge og hardt for at varslingssaker om uønskede hendelser skal bli tatt på alvor og få den behandling de fortjener hvor de blir undersøkt av kompetente og habile instanser. Dessverre erfarer vi at dette fortsatt ikke er tilfelle.

Statsadvokatens ulike roller kommer klart til syne i deres egen inspeksjonsrapport. Her står det som riktig er at påtalemyndigheten beslutter etterforskning (straffeforfølgning eller ikke) og har prioriteringsansvar. Videre vises det til at statsadvokaten har overordnet ansvar for straffesaksbehandlingen i eget distrikt og blant annet skal delta i beslutningsprosesser ved fastsettelse av mål og prioriteringer lokalt samt å gi retningslinjer for straffesaksbehandlingen i politiet. Ut i fra dette er det nærliggende å slutte at Statsadvokaten i Hordaland i stort grad har påvirket det beslutnings- og prioriteringsregime som over tid har etablert seg som en praksis ved seksjon for organisert kriminalitet og som nå er gjenstand for en varslingssak. Er da statsadvokaten den rette til å foreta en habil undersøkelse av dette?

I sitt tilsvar skriver Stolt-Nielsen at statsadvokaten ikke har mottatt påstander om inhabilitet- for da ville de blitt behandlet. Er det slik at statsadvokaten må ha noen til å fortelle ham å vurdere egen habilitet? For øvrig så har PF Vest i sin linje tidlig problematisert habilitet i denne saken og så sent som 23. januar tilskrevet Politidirektoratet hvor vi ba om innsyn i statsadvokatens mandat til inspeksjonen samt hvilken habilitetsvurdering av statsadvokaten som er gjort i denne saken. Dette har vi ikke fått svar på.

I våre samtaler med politimesteren blant annet om habilitet, har vi forstått det slik at mandat og statsadvokatens habilitet også har vært tema i samtaler mellom politimesteren og statsadvokaten. Likeledes har det uheldige tidspunktet for statsadvokatens undersøkelse som sammenfaller med Spesialenhetens etterforskning vært et tema. Hvor uavhengig kan Spesialenhetens etterforskning og konklusjon bli etter denne rapporten fra statsadvokaten?

Videre kan nevnes at riksadvokaten konstituerte jussforsker Gert Johan Kjelby som statsadvokat i to måneder for at han skulle kunne delta i inspeksjonen av politiet i Bergen etter narkovarselet. Når da Politidirektoratet viser til at de avventer riksadvokaten (og statsadvokaten) og Spesialenhetens vurdering før de selv skal viderebehandle varselet sier det seg selv at ingen av disse partene er uten knytninger og fri for sammenblandende roller og derved på en objektiv og habil måte kan undersøke varselet.

Vi tør også minne om den omfattende mediedekningen som har vært knyttet til habilitet rundt denne saken.

Det fremheves både i Stolt-Nilsens tilsvar og i statsadvokatens rapport at inspeksjonen ikke er en behandling av varselet samt at den er fremtidsrettet. Vi finner det da underlig og unødvendig at rapportens første punkt under oppsummering konkluderer med at det ikke er funnet regelstridige prioriteringer eller innretninger av virksomheten. Er ikke dette essensen i hva Spesialenheten nå etterforsker?

Powered by Labrador CMS