Høyre-ja til DLD

Høyres sier ja til Datalagringsdirektivet. Partiets utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Høyre-leder Erna Solberg. Men partiet stiller krav når de nå skal "snakke med" de andre partiene.

Både Arbeiderpartiets lovforslag og dagens invitasjon fra Frp, KrF, Venstre, SV og Sp illustrerer at dagens lovgivning har store mangler, mener partiet. Dagens regelverk består ikke Høyres personverntest.

Mange av dataene politiet i dag benytter, har de tilgang til fordi sletteplikt er brutt, og at de er lagret uten hjemmel. Høyre sier i en uttalelse at partiet har et sunt partidemokrati, og partiets interne debatt har bidratt til et godt og grundig utgangspunkt for de kommende forhandlingene.

Høyres stortingsgruppe har vedtatt det vil skjerpe kravene til lagring av trafikkdata. Det er store personvernmangler også på andre samfunnsområder. Høyre vil tette disse hullene. Partiets løsning tilfredsstiller direktivets minimumskrav, men vil være en betydelig innstramning i forhold til dagens praksis: Lagringstiden halveres i forhold til Arbeiderpartiets forslag, til seks måneder. Det er minstetid i DLD.

De lagrede data må sikres vesentlig bedre, gjennom konsesjonsplikt, kryptering, lukket lagring samt strenge krav til de som skal håndtere lagrede data, blant annet ved krav om vandelsattest og logging av all uthenting av data, uttaler partiet.

Domstolskontrollen skal skje ved én spesialdomstol. Politiregisterloven må tre i kraft før datalagringsplikten trer i kraft. En forpliktende styrking av Datatilsynets ressurser og mandat. En evaluering av de nye reglene etter tre til fire år, lyder beslutningen i partiet. På andre samfunnsområder vil Høyre fremheve krav om blant annet: For å beskytte kildevernet vil Høyre kreve begrensninger i adgangen til å avlytte telefoner/lokaler som brukes av journalister.

Loggføring i offentlige registre, slik som helsevesenet og NAV. NAV får begrensede muligheter til å innhente personopplysninger og komplette pasientjournaler. Elektronisk bompassering – Skattedirektoratet mister hjemmel til å kreve innsyn i opplysninger knyttet til konkrete kjøretøy benyttet i næringsvirksomhet.

Registrering av alle som søker i skattelister og varsel til skattebetaler. Personvernansvarlig etableres ved alle større institusjoner og etater som har tilgang til sensitive personopplysninger. I skolen skal det utarbeides retningslinjer for å sikre personvernet i forbindelse med innhenting og bruk av personopplysninger.

Innhenting og overførsel av personopplysninger mellom barnehage og skole skal kun skje etter informert samtykke fra foreldre og foresatte. Private registre, som bank og forsikring, pålegges å etablere logg for hvem som innhenter opplysninger og rett til innsyn for den enkelte.

Høyre vil snakke med alle. Om det ender opp med et kompromiss med Arbeiderpartiet, eller Frp, KrF, Venstre, SP og SV gjenstår å se – det som er sikkert er at Høyre vil få gjennomslag.

Powered by Labrador CMS