Sør-Øst politidistrikt: Varslet om politimesterens lederstil

Sammen skulle de omorganisere Norges tredje største politidistrikt. I stedet har Politidirektoratet mottatt varsler om politimester Christine Fossens oppførsel overfor medlemmer i hennes egen ledergruppe.

Publisert

1. januar 2016 slås Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Telemark og Vestfold politidistrikter sammen. Nye Sør-Øst politidistrikt blir en mastodont i Politi-Norge – landets tredje største politidistrikt.

For de 700.000 innbyggere som bor innenfor grensene til Sør-Øst politidistrikt, skal viktige spørsmål reises i tiden etter nyttår i 2016. Hvor skal politiet være? Hva slags beredskap får distriktet? Får politiet frigjort nok ressurser til operative mannskaper og etterforskere?

For de 1600 ansatte blir det store endringer. Hvor skal de jobbe? Hvordan blir vaktbelastningen?

De som får ansvaret for å lede arbeidet med reformen i politidistriktene, er såkalte «interimledergrupper». Her sitter politimester og visepolitimester, ledelsen fra de tidligere distriktene og prosjektledelsen for innføringen av Nærpolitireformen lokalt. Sammen skal de gjøre den viktige jobben.

Men i Sør-Øst politidistrikt oppstår det i stedet for et godt samarbeid, en langvarig konflikt mellom politimester Christine Fossen og flere av medlemmene i ledergruppa. Etter det Politiforum erfarer, ender det med raseriutbrudd, stillhet i møtene og sykemeldinger.

Flere kilder trekker fram Christine Fossens lederstil som problemet.

Varsler mot politimesteren

I juni i fjor sendte fungerende leder i Søndre Buskerud politidistrikt en klage til Politidirektoratet. Der forteller han at han føler seg oversett, har fått skyllebøtter foran resten av ledergruppa og at kritiske spørsmål blir møtt med negativitet og irritasjon. Det som i utgangspunktet var en klage, får senere status som et varsel av Politidirektoratet.

– Jeg kan bekrefte at jeg sendte inn en klage, sier den fungerende lederen for Søndre Buskerud, Jan Erik Strøm.

Han ønsker ellers ikke uttale seg om innholdet i sin klage, som senere er blitt til et varsel, utover at han forteller at det er tungt å stå i en konflikt og at han først og fremst sendte en klage. Han har i perioder vært sykemeldt.

Men Strøms varsel er ikke det eneste. På samme tid sender en annen ansatt som sitter tett på lederne en klage på politimester Christine Fossen til Politidirektoratet. Vedkommende bak klagen får etter hvert også varslerstatus.

Varsleren trekker fram politimester Fossens oppførsel overfor flere medlemmer av ledergruppa og tillitsvalgte, og varsler i hovedsak om forhold mellom politimesteren og andre enn seg selv. Han hevder blant annet at politimesteren har reagert med sinne og utbrudd på kritiske spørsmål, baksnakket medlemmer i ledergruppa og gitt medlemmer i interimledergruppa skylden for dårlige resultater.

Varsleren tegner et bilde av en politimester som tolker motstand som en omkamp om plassering av hovedsete og operasjonssentral i Sør-Øst politidistrikt, ikke følger føringene i politireformen som andre i ledergruppen mener må følges, og som mangler kjennskap til hva slags saker som skal drøftes i forhandlinger. Varsleren mener det slår ut i at distriktet må snu i flere saker.

Han reiser også spørsmål ved håndteringen av flere ansettelser i distriktet.

Tips oss

Er det noe vi bør vite? Trykk for å tipse oss eller kontakt vår journalist direkte. Tlf og e-post: 91859540 / torkjell@pf.no

Stillhet og sykemeldinger

Hovedsetet til Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Det ble uro i distriktet da Tønsberg ble hovedsetet, etter at Politidirektoratet først anbefalte bygget og den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen.
Hovedsetet til Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Det ble uro i distriktet da Tønsberg ble hovedsetet, etter at Politidirektoratet først anbefalte bygget og den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen.

Kilder forteller Politiforum at ledergruppa gradvis har blitt mer stille under politimester Fossens ledelse.

– Gruppa skal skru sammen en ny organisasjon og særlig da er det viktig med meningsmangfold. Det er mye som burde blitt belyst i møtene, som ikke har blitt tatt opp, sier en av kildene til Politiforum.

Ansatte som har vært uenige med politimester Fossen har etter det Politiforum erfarer vært sykemeldte i perioder det siste året.

– Jeg blei kvalm da jeg skulle logge på PC-en. Jeg var rastløs og måtte slite meg ut fysisk for å klare å sove, sier den ene varsleren til Politiforum.

– Politimesteren har en stor jobb og det har vært uro rundt nedleggelsen av operasjonssentralen i Drammen. Kan du ikke forstå at hun blir sliten?

– Jo, og i startet snakket noen av oss om hvordan vi kunne avlaste og hjelpe politimesteren. Vi hadde et møte, men det endte med at hun i stedet snakket negativt om andre. Da nytter det ikke å gjenta hvor sliten du er i møte etter møte. Hun har søkt denne jobben, sier varsleren.

Politimester Christine Fossen sier hun vil snakke med de hun ikke har fått snakke med.
Politimester Christine Fossen sier hun vil snakke med de hun ikke har fått snakke med.

Politimester Christine Fossen: – Jeg har sagt ting som skulle vært usagt

Disse spørsmålene stilte Politiforum til politimester Christine Fossen:

  • I hvilken grad kjenner du deg igjen i beskrivelsen under?
  • Kan du bekrefte at det har vært et dårlig forhold mellom deg og flere som satt i interimstyregruppen i 2016/2017?
  • Har du baksnakket ledere eller gitt dem skyllebøtter foran resten av ledergruppa
  • Hvordan vurderer du din egen lederstil?
  • Har du tidligere fått tilbakemelding på din lederstil?
  • I hvilken grad kan innbyggerne være trygge på at omorganiseringen av Sør-Øst politidistrikt foregår skikkelig, dersom det er uenighet i ledergruppen som ledet arbeidet og det er kritiske spørsmål og innvendinger til prosessen som ikke blir tatt opp på møtene?
  • Opplever du at det har pågått en omkamp om hovedsetet i Sør-Øst i lang tid? I så fall, hvor lenge?
  • Har du interesse av å løse opp i forholdet mellom deg og de som har varslet? Hvilke tiltak ønsker du å sette i verk?

Politimester Christine Fossen har fått imøtegå alle påstandene som fremkommer over og Politiforum har i en e-post stilt henne flere spørsmål. I en e-post sendt til Politiforum søndag ettermiddag, velger Fossen å gi et generelt svar på spørsmålene og påstandene.

I e-posten åpner hun med å si at det har vært en belastning for flere mange å stå i endringene som kommer i Sør-Øst politidistrikt, som følge av reformen.

Det har vært situasjoner der temperaturen har vært høy, og jeg har sagt ting som skulle vært usagt. Det er jeg lei meg for.

– Dette har medført høy slitasje på mange medarbeidere, ikke minst lederne. Interimperioden var krevende. Ingen visste heller hvilken jobb eller rolle de ville få i det nye distriktet. Det har vært høy temperatur, og mange beslutninger skulle tas i stort tempo, skriver Fossen.

Videre skriver at hun skal være ærlig på at det har vært tøffe runder i interimledergruppen de siste par årene.

– Det har også vært press på mange på grunn av forventet framdrift i reformen. Flere ga også uttrykk for at det var belastende å sitte i en ledergruppe som sto i spenn mellom vanlig drift i distriktet samtidig som vi skulle snu hele organisasjonen rundt. Det har vært situasjoner der temperaturen har vært høy, og jeg har sagt ting som skulle vært usagt. Det er jeg lei meg for. Jeg har snakket med noen av de som har opplevd dette, og jeg vil gjøre det samme med de som jeg ikke har fått tatt den samtalen med, skriver Fossen.

Varslene ble behandlet av advokateselskap

Etter at Politidirektoratet mottok klagene på politimesteren, og senere ble gjort om til varsler, ble de i fjor høst behandlet av advokatselskapet Kluge, som skrev en varslingsrapport på oppdrag fra POD. Politiforum har ennå ikke fått innsyn i varslingsrapporten eller mandatet til varslingsrapporten, som ble ferdigstilt før jul.

Fredag 2. februar ble imidlertid Arbeidsmiljøutvalget i Sør-Øst politidistrikt orientert om konklusjonen, og et notat ble lagt ut på politiets intranett Kilden. Der skriver de at det nå skal settes i gang oppfølgingstiltak. Det påpekes også at politimesteren har opptrådt i strid med arbeidsmiljøloven én gang. Det informeres også om det ellers ikke fremkommer andre regelbrudd i varslingsrapporten, men at det har vært flere uheldige situasjoner.

Kjenner seg ikke igjen i stillhet

Fossen skriver videre i sitt svar til Politiforum at distriktet nå har fått på plass den faste og nye ledergruppen som skal lede politiet i Sør-Øst politidistrikt i framtiden (se oversikt nederst i saken). Den nye ledergruppen beskriver hun som framoverlent og nytenkende, og sier det er satt inn tiltak som skal sørge for at den nye ledergruppen jobber godt sammen framover. 

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av en ledergruppe som har blitt stille. Jeg har mange tydelige og engasjerte ledere i gruppa som ikke er redde for å si ifra.

En av varslerne har fortalt Politiforum at det virker som om politimester Fossen har tolket motstand som omkamp om hovedsete og operasjonssentral i Sør-Øst. Fossen sier selv at dette ikke lenger er et tema i distriktet.

 – Jeg opplever ikke at omkampen om hovedsete er noe tema lengre i Sør-Øst. Vi er kommet langt i omorganiseringen nå, og åpner den nye operasjonssentralen i løpet av våren, skriver hun.

Hun avslutter med å si at varslingssaker er krevende for alle de involverte.

– Det har vært en tøff høst, og jeg vet at det har vært en belastning for de som har varslet. POD har kommet med flere forslag til tiltak som jeg har tro på. Jeg har arbeidsgiveransvaret, og må påse at de også følges opp videre. Jeg håper at vi etterhvert kan legge dette bak oss og jobbe videre. Jeg har stor tro på at vi blir et bedre distrikt for alle – både de som jobber i Sør-Øst og for innbyggerne våre, avslutter Fossen e-posten.

Powered by Labrador CMS