Cover malstyring i politiet

Hvilke utslag gir målstyringen?

Målstyringen i politiet er satt under lupen.

Publisert

Christin Thea Watne er seniorforsker og forskningsleder ved Høgskolen i Akershus. Hun har skrevet en doktoravhandling om målstyring i politiet, og denne avhandlingen er nå gjort tilgjengelig i en kompakt liten bok. Og hva står det så der?

Det redegjøres for målstyringens inntog og fremmarsj i offentlig forvaltning generelt, og politiet

spesielt. Som mange har fått med seg er slike New Public Management (NPM)-inspirerte former for styring svært utbredt. Watne redegjør for bakgrunnen for NPM. Viktigere er det at hun redegjør for hvilke utslag målstyring kan ha og har hatt i politiet, herunder påvirkning på ledelse og ledere, motivasjon hos ansatte og utviklingen av politiet som institusjon.

Fakta

• Forfatter: Christin Thea Watne

• Forlag: Cappelen Damm Akademisk

• Sider: 198

Boken er en av de mest interessante fagbøker jeg har lest, og jeg slutter meg til tidligere politidirektør Killengren: «At jeg ikke har skjønt dette før.»

Boken kobler empiriske funn til omfattende teori om NPM på en fremragende måte, og peker presist på hvilke utfordringer og muligheter NPM i politiet gir. Datagrunnlaget er rikelig og overbevisende, og formen er konkret og velskrevet. Boken er glimrende lesning for alle som vil forstå utviklingen av politiet, og den passer særlig godt for ledere med ansvar for oppfølging av måltall.

Så har målstyring noe for seg? Ja, det kan det ha, dersom måleparameterne er nøye tilpasset

virksomheten. Hvis ikke er resultatet uheldig målforskyvning, demotivasjon, energilekkasje og utfordringer knyttet til tillit. Virkeligheten og politiets oppgaver er komplekse. Skal en ha fordeler av målstyring, så må målene gjenspeile denne kompleksiteten. 

En av de mest interessante fagbøkene jeg har lest

Powered by Labrador CMS