I vinter mottok Politidirektoratet et varsel fra flere ansatte i Sør-Øst politidistrikt, om politimesterens lederstil.

Varslingssaken i Sør-Øst

Stiller spørsmål ved Politi­direktoratets habilitet i varslings­sak. Justis­departementet lar likevel POD behandle saken.

Advokat mener Justisdepartementet ikke fungerer uavhengig nok fra POD i varslingssaker.

Publisert

I vinter beskrev Politiforum innholdet i varsler mot ledelsen i Sør-Øst politidistrikt. Konklusjonen fra et advokatselskap engasjert av Politidirektoratet (POD), var at det ikke var begått brudd på arbeidsmiljøloven.

Varslernes kjente seg imidlertid ikke igjen i rapporten POD hadde bestilt, og mente den var svært mangelfull. Varslernes advokat Birthe Eriksen sendte derfor i april et nytt varsel til Justisdepartementets offisielle varslingskanal – et varslingsmottak som sender varsler videre til vurdering hos konsulentselskapet EY.

Varslerne og advokat Eriksen mente det uforsvarlige arbeidsmiljøet varslene opplevde fortsatte uten tilstrekkelige tiltak. I tillegg til å varsle om gjengjeldelse og et dårlig arbeidsmiljø, ba Eriksen om at Politidirektoratets habilitet måtte vurderes. 

«Det er opplyst i vedlegget at Politidirektoratet (POD) tidligere har blitt gjort oppmerksomme på flere av de omvarslede forholdene. Det må derfor gjøres en vurdering av hvorvidt POD kan være inhabile i den videre behandling av de fremsatte påstandene», heter de videre i EYs vurderinger av varselet, som ble sendt til Justisdepartementet.

Svaret Justisdepartementet senere sendte, overrasket imidlertid varslerne og advokaten deres. Selv om både advokat Eriksen og varslingsmottaket i EY skrev at det måtte gjøres en vurdering av hvorvidt POD kunne være inhabile i oppfølgingen av varselet, bestemte Justisdepartementet seg for å sende varselet til behandling nettopp hos direktoratet.

«Justis- og beredskapsdepartementet ser at det fremmes innvendinger mot den granskningsrapporten som foreligger, men departementet har ingen forutsetninger for å overprøve denne. Det er imidlertid på det rene at det foreligger arbeidsmiljøutfordringer i (sladdet tekst). Vi er kjent med at saken er under oppfølging i Politidirektoratet. Justis- og beredskapsdepartementet mener at Politidirektoratet fortsatt er rette organ til å behandle denne saken», skrev departementet til POD.

Reagerte sterkt: – Alvorlig

 Birthe Eriksen, advokat for varslerne i Sør-Øst.

Varslernes advokat Birthe Eriksen reagerte kraftig. I et svar til departementet, skrev hun i mai at POD over lang tid har vært informert om forholdene, uten å anse enkelte av varslerne som varslere. Hun viser til at det ikke har blitt iverksatt noen tiltak for å gripe fatt i de reelle årsakene, og at «forholdene underbygger en åpenbar inhabilitetssituasjon hos de involverte i POD som Justisdepartementet må vurdere konsekvensene av.».

«Det er åpenbart at det oversendte varselet må bli gjenstand for en selvstendig forsvarlig og habil behandling», skrev den erfarne advokaten med ekspertise på varsling.

Til Politiforum utdyper hun:

– Vi er avhengige av at departementet kan fungere som et eget varslingsnivå fra Politidirektoratet. Når de bare kaster ballen tilbake til POD og legger til grunn at POD følger reglene for håndtering av varsler, uten å gjøre egne undersøkelser og vurderinger, så er det alvorlig. Etter å ha jobbet med flere saker i poltiiet, vet jeg at dette ikke er den eneste der man kan stille spørsmål ved PODs håndtering av varsler. Justisdepartementet er ikke bare et overordnet myndighetsnivå, men må også fungere som et eget, selvstendig og uavhengig varslingsnivå, slik at de kan ivareta både varsler og varslere på en ordentlig måte i sakene hvor POD svikter, sier Eriksen.

Fikk slakt av varslerne og advokaten: Varslingsrapporten Politidirektoratet fikk fra advokatselskapet Kluge.

Hun sier saken nå oppleves som vanskelig for varslerne. Samtidig som det skal starte prosesser med sikte på å få dem tilbake i jobb, må man ha fokus på å få til en uavhengig behandling av deres varsel, sier Eriksen.  

Om under en måned går fristen for høringen til forslagene fra det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget ut. Der foreslås det blant annet et eget nasjonalt varslingsombud som skal ivareta varslere personer det varsler om, og en varslingsnemnd som skal kunne løse tvister i varslingssaker.

– Når vi så nøye har beskrevet og dokumentert de alvorlige manglene ved PODs behandling av saken og justisministeren likevel svarer at han har full tillit til at POD behandler saken riktig videre, så blir dette veldig alvorlig. Det som utspiller seg i denne varslingssaken er viktig å merke seg for de som skal uttale seg til Varslingsutvalgets forslag. Saken viser at forslagene om ombud og en egen nemnd er helt betimelige, er den klare meldingen fra Eriksen.

Jenny Klinge i justiskomiteen på Stortinget har tatt varslingssaken opp med justisministeren.

– Aktuelt med ekstern kanal for varslingssaker

Varslingssaken har også nådd Stortinget. I begynnelsen av august stilte justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge, forrige uke justisminister Tor Mikkel Wara spørsmål om det er tilfredsstillende at Politidirektoratet selv får behandle varsler om PODs egne varslingsrutiner.

Justisminister Wara svarte at varslingssaken i tråd med andre varslingssaker i politiet ble sendt til Politidirektoratet for oppfølging, og at han har tillit til at saken behandles forsvarlig i POD og at de involverte i oppfølgingen av saken i POD vurderer sin habilitet.

– Det fremstår som merkelig når svaret fra Justisdepartementet til varslerne er at saken skal tilbake til den instansen som noe av varslet gjelder, nemlig POD. Dette handler om hvilken tillit andre mulige varslere skal ha til systemet og til hvilken oppfølging de kan forvente å få dersom de bestemmer seg for å si fra om noe, sier Jenny Klinge.

Hun sier det er et problem dersom ledere på ulike nivåer i politietaten stort sett omgir seg med folk som er enige med seg selv, og at reformarbeidet har godt av konstruktiv kritikk og forslag om endringer.

– Dessverre tror jeg altfor mange gode politifolk har blitt tvunget til å være for tause de siste årene, fordi kommende omstrukturering og omplassering av stillinger har gjort det vanskelig å komme med klare meninger.

Klinge mener forslaget om en eksterne varslingskanaler, slik Varslingsutvalget har foreslått, kan være en god idé.

– Da Gjørv-kommisjonen pekte på problemer med kultur, ledelse og holdninger i politietaten, mente de nok ikke at det burde holde frem som det nå gjør, med vansker for varslere og vanskelige prosesser på grunn av manglende åpenhet. Jeg mener det kan være aktuelt å vurdere en ekstern kanal for varslingssaker i politiet, og håper justisministeren kan ta tak i dette med en noe annen holdning enn den han viser i svaret sitt til meg, kommenterer Klinge.

 

Justisdepartementet: – Vi har fått opplyst at politiets rutiner i varslingssaker er fulgt

På spørsmål om de har gjort en vurdering av habiliteten til Politidirektoratet i saken, svarer Justis- og beredskapsdepartementet at det i norsk rett ikke er noen «generell lære» om å vurdere habiliteten til hele organer.

– Habilitet er knyttet til enkeltmedarbeidere, jf. forvaltningsloven kapittel II som handler om når offentlige tjenestemenn er ugilde til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak. POD må derfor vurdere de aktuelle enkeltmedarbeidernes habilitet. Departementet kan ut fra den foreliggende dokumentasjon ikke se at det foreligger forhold i saken som tilsier at politidirektøren er inhabil til å treffe avgjørelse i saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund.

Videre skriver han at varslingsrutinene i politiet sier at Politidirektoratet skal behandle saker der varselet gjelder øverste leder i politidistriktet, slik tilfellet er i varslingssaken i Sør-Øst.

– I utgangspunktet skal man søke å løse varslingssaker på så lavt nivå som mulig. Når det er laget rutiner for varslingssaker, skal det legges til grunn at disse følges. Politidirektoratet har i samråd med hovedverneombud og tillitsvalgte utarbeidet retningslinjer for behandling av varslingssaker i politiet. I henhold til disse retningslinjene skal varslingssaker hvor varselet gjelder øverste leder i politidistriktet, behandles i Politidirektoratet. Politidirektoratet arbeider fortsatt med oppfølgingen av varslersaken i Sør-Øst politidistrikt, og vi har fått opplyst at politiets rutiner i varslingssaker er fulgt i oppfølgingen av varselet. Vi mener derfor at departementet ikke skal håndtere varselet ut over at vi har forsikret oss om at varselet blir behandlet i de ordinære varslingskanalene, skriver Bjørklund

Departementet svarer ikke på spørsmål om hva departementet for å forsikre seg om at de ansatte som behandler varselet i POD vurderer sin habilitet. I et brev avdelingsdirektør Camilla Landsverk i Justisdepartementet har sendt til advokat Birthe Eriksen, står det imidlertid at avgjørelsen av varslingssaken vil «sortere direkte under politidirektøren».

– Varslingsutvalgets utredning er på høring nå. Ønsker Justisdepartementet et varslingsombud og en varslingsnemnd velkommen?

– Høringsfristen til Varslingsutvalgets utredning er 3. september Saken er under behandling i departementet. Det er derfor for tidlig å uttale seg om innholdet i Justis- og beredskapsdepartementet høringsuttalelse til utredningen.

POD vil kun undersøke nye påstander

Frode Aarum, leder for seksjon for arbeidsrett i POD, skriver i e-post at POD har vurdert habiliteten til de som behandler varselet i Sør-Øst, men vil ikke gå inn på hvem som eventuelt er inhabile i behandlingen.

– Har POD vurdert egen habilitet eller habiliteten til noen ansatte i forbindelse med håndtering av varselet?

– Politidirektoratet som sådan er ikke inhabilt, men Politidirektoratet har på vanlig måte vurdert habiliteten til personene som skal ha befatning med saken.

– Hvilke ansatte er eventuelt inhabile i saken?

– Habiliteten vurderes på bakgrunn av det som tas opp i varselet. Politidirektoratet ønsker ikke å gå inn på enkeltheter i varselet. Varselet er unntatt offentlighet så lenge saken er til behandling.

–  Tidligere har advokatselskapet Kluge laget en rapport fra POD om varslingssaken i Sør-Øst. Siden er det blitt sendt inn nytt varsel via Justisvarsel. Vil Politidirektoratet gjøre nye undersøkelser i saken etter at et nytt varsel ble sendt inn? Hva vil dere eventuelt gjøre?

– Arbeidet med varselet følger varslingsrutinen for Politi- og lensmannsetaten. Politidirektoratet vil undersøke de påstander i varselet som ikke er behandlet tidligere.

– Ønsker Politidirektoratet et eksternt varslingsombud og en varslingsnemnd, slik Varslingsutvalget har foreslått?

– Direktoratet vil redegjøre for sitt syn med hensyn til varslingsombud og varslingsnemnd i høringsuttalelse som sendes Justisdepartementet.

Powered by Labrador CMS