Politiet vil etter alt å dømme få våpen på hofta permanent ved sårbare objekter.

Slik er regjeringens nye forslag om bevæpning

Foreslår permanent punktbevæpning.

Publisert

Fredag ettermiddag offentliggjorde regjeringa sitt forslag til lovendring for å få på plass punktbevæpning av norsk politi. Siden i fjor høst har politiet på Oslo lufthavn vært bevæpnet, men loven krever at bevæpningen godkjennes og forlenges av Justis- og beredskapsdepartementet hver åttende uke.

Med forslaget til endringer i politiloven, ønsker regjeringen å endre loven, slik at politiet kan bevæpnes permanent ved sårbare objekter, som for eksempel Oslo lufthavn. Andre sårbare objekter kan være trafikknutepunkter eller objekter med stor symbolverdi. Større områder som byer eller bydeler vil ikke dekkes av lovforslaget, skriver departementet.

Politiet må fortsatt, gjennom risikovurderinger, vurdere nødvendigheten av bevæpning og om andre tiltak kan være tilstrekkelig alene. Det presiseres også at bevæpning skal opphøre, dersom det over tid skjer endringer i trusselbildet som følge av at faren for terror eller andre alvorlige hendelser reduseres. Det settes imidlertid ikke krav til at risikoen må vurderes på nytt med jevne mellomrom.

Det er Politidirektoratet som vil få myndigheten til å vurdere behovet for punktbevæpning, og beslutningen tas med samtykke fra departementet.

Når det gjelder Oslo lufthavn konkret, skriver Justis- og beredskapsdepartementet at fremskutt lagring i bil eller depoter vil gi halvannet til to minutter ekstra responstid dersom tjenestepersonen befinner seg i bil eller ved våpendepotet. I tillegg har flyplasser store avstander som gjør at man må komme seg til bil eller våpendepot. Departementet mener dette vil ta lang tid i en tidskritisk situasjon. Det finnes få tilfeller der politiet har måttet bevæpne seg på Oslo lufthavn de siste årene, utover mer rutinemessig bevæpning ved statsbesøk og eskorteoppdrag.

Går imot bevæpningsutvalget

I fjor leverte Bevæpningsutvalget sin utredning av bevæpning av norsk politi. Utvalget anbefalte ikke å bevæpne politiet - verken generelt eller på utsatte steder - og således går regjeringen nå i mot anbefalingene fra sitt eget utvalg.

SA NEI: Bevæpningsutvalgets Anne Kari Lande Hasle overrakte et bestemt pistol-nei til daværende justisminister Per-Willy Amundsen i mai i fjor.

Utvalget vurderte punktbevæpning og punktbevæpning på flyplasser spesielt, men kom til at politiets bevæpning stort sett ikke vil være avgjørende ved terrorangrep der det eventuelt brukes eksplosiver eller kjemiske angrep. Utvalget mener andre tiltak, som økt etterretning, teknologi og kontrollører vil bidra mer for å redusere terrorrisiko enn bevæpning, og var skeptiske til hva bevæpning ville ha å si for folks tillit til politiet også på flyplasser.

Oslo politidistrikt er et av få distrikter som uttalte seg om punktbevæpning under høringen etter bevæpningsutvalgets rapport i fjor. Distriktet deler på ingen måte utvalgets syn om at bevæpning er negativt for folks tillit til politiet, men finner i stedet andre argumenter for å være skeptiske til punktbevæpning.

Politimesteren i Oslo mener at det skaper en «adskillig mørkere stemning» å ha politifolk med maskinpistol uten for Stortinget som en del av en punktbevæpning, enn det vil gjøre ved at publikum observerer et generelt bevæpnet politi med pistol i normalsituasjon.

«Punktbevæpning er ekstremt ressurskrevende for politiet, og dermed ingen ideell løsning.» skrev Oslo politidistrikt også.

Departementet har på sin side kommet fram til at punktbevæpning ikke vil medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Powered by Labrador CMS