«Det må føresetjast at dei respektive etatar syt for at tenestepersonane får ein grunnleggande våpentrening i arbeidstida», ble det skrevet i høringsnotatet til forslag om ny våpenforskrift. Politiets Fellesforbund var kritiske til forslaget, som de mente vil gjøre det vanskeligere for polititjenestemenn og politistudenter å trene tilstrekkelig mye. Nå har de fått gjennomslag for sitt syn.

Helomvending om våpenforskriften: Unntak for politifolk blir likevel videreført

Etter kritiske høringsinnspill fra blant annet Politiets Fellesforbund (PF), fjernes likevel ikke et unntak i våpenforskriften som gir politifolk lettere adgang til å erverve personlige skytevåpen «til yrkesmessig øvelsesskyting».

Publisert Sist oppdatert

Det vakte oppsikt i politiet da Justis- og beredskapsdepartementet i fjor foreslo å fjerne § 14 i den nye våpenforskriften.

Denne paragrafen tillot forsvarspersonell, politistudenter og ansatte i politiet å erverve personlige skytevåpen «til yrkesmessig øvelsesskyting» uten å være medlem i en godkjent skytterorganisasjon eller registrert i Jegerregisteret.

– Den nye våpenforskriften kan påvirke polititjenestepersoners og politistudenters mulighet til å drive egentrening på en ferdighet som i verste fall kan redde vårt eget eller andres liv, sa politibetjent Ole Andreas Nordrum ved Larvik politistasjon da i et intervju med Politiforum.

Også Politiets Fellesforbund var sterkt kritiske til forslaget om å fjerne unntaket i sitt høringssvar.

– Svært fornøyd

Nå har både Nordrum og fagforeningen blitt hørt. I den nye våpenforskriften, som trer i kraft 1. juni, videreføres dette unntaket likevel gjennom disse formuleringene i forskriftens § 5-11:

Politiet kan utan behovsvurdering gje løyve til å erverve og ha skytevåpen til følgjande tenestepersonar i politiet og Forsvaret:

1. offiserar, befal, grenaderar og konstablar som har inngått kontrakt om tilsetting i Forsvaret etter forsvarslova § 3 bokstav b,

2. tilsette i politi- og lensmannsetaten med politimynde etter politilova § 20 første ledd, og

3. studentar ved Politihøgskulen.

– Saken skapte et stort engasjement blant våre operative medlemmer ute i politidistriktene. Vi var tydelige i vårt høringssvar på at dagens ordning og intensjon i våpenforskriftens § 14 måtte videreføres i ny forskrift. PF er derfor svært fornøyd med å bli hørt i denne viktige saken, sier forbundssekretær Linda Verdal i PF.

PF mente at et bortfall av politipersonells mulighet til erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting vil kunne svekke nødvendige ferdigheter blant distriktets operative mannskaper og dermed beredskapen i politidistriktet, understreker hun.

– Det er viktig å huske at politistudenters og politiansattes formål ved anskaffelsen av våpen i denne sammenheng er til eget, publikums og samfunnets beste, ikke for å dyrke en idrett eller hobby.

POD støttet fjerning av unntaket

I sitt høringssvar i fjor støttet Politidirektoratet (POD) forslaget til ny våpenforskrift:

«Direktoratet støtter at reglene i § 14 i dagens forskrift ikke videreføres. Det ansees som en anakronisme at enkelte grupper ansatte i politiet og Forsvaret kan erverve skytevåpen uten å være medlem i godkjent skytterorganisasjon», skrev POD i sitt høringssvar.

Begrepet «anakronisme» brukes ifølge Store Norske Leksikon om en foreldet tenkemåte eller forhold.

BOMSKUDD: Politibetjent Ole Andreas Nordrum ved Larvik politistasjon var kritisk til forslaget til ny våpenforskrift.

Politibetjent Nordrum sier til Politiforum i dag at han ble «meget positivt overrasket» over at hans og PFs mening ble hørt.

– Det er gøy å se at de demokratiske prosessene som mulighetene til å skrive høringssvar faktisk fungerer. Det er tydelig at Justisdepartementet har tatt innover seg virkeligheten om at skytetreningen for operativt personell og for PHS-studenter ikke alltid oppleves som tilstrekkelig, spesielt om man ønsker å videreutvikle seg. Her har Justisdepartementet helt klart et ansvar for å motivere og legge til rette for dette, det er da fint å se at de har lyttet til høringssvarene, sier Nordrum.

– Kan være avgjørende

Han mener det er kjempeviktig for politiet at unntaket ble videreført.

For oss kan gode skyteferdigheter være det som en dag er helt avgjørende for om vi er i stand til å verne samfunnet eller oss selv mot en trussel.

– Ikke fordi vi ikke får anledning til å trene uten denne muligheten, det er jo noe IP-treningene i utgangspunktet ivaretar, men fordi det gir anledning til å trene utover akkurat det som er forventet av oss. For oss kan gode skyteferdigheter være det som en dag er helt avgjørende for om vi er i stand til å verne samfunnet eller oss selv mot en trussel. Videreføringen av denne muligheten legger til rette for de av oss som er villige til å bruke egen tid og penger på å bli bedre enn hva samfunnet har satt som et minimumskrav. Dette kommer den enkelte tjenestepersonen, arbeidsgiver og samfunnet for øvrig til gode, sier Nordrum.

– Er du selv fornøyd med ditt bidrag til å sette denne saken på dagsordenen gjennom Politiforum?

– Ja, jeg syns det var viktig å opplyse kollegaer om hva den nye våpenforskriften ville bety for oss dersom den ble satt i kraft som den i utgangspunktet var foreslått. Det er vel liten tvil om at dersom målet er å informere politifolk om noe så er Politiforum rett kanal. Jeg vil også gjerne få fram at representanter fra den andre etaten som hadde vært skadelidende av forskriftsendringen, Forsvaret, har gjort en god jobb. Blant annet Befalets fellesorganisasjon og Norges offisers- og spesialistforbund har skrevet solide høringssvar på vegne av sine medlemmer. Resultatet av denne kampen er nok summen av mange gode høringssvar, svarer politibetjenten.

– Har du fått kake av sjefen?

– Hehe, nei, men da er det jo fint at Politiforum tar ansvaret for å minne ham på det.

Powered by Labrador CMS