Politiet i Oslo er bevæpnet på patruljer i Oslo sentrum i sommer.

Bevæpning

Måtte vente ni måneder på bevæpning: –Vi har brukt politimesterens fullmakt til å bevæpne for det den er verdt

Sier Oslo-politiet, som har vært bevæpnet over 1100 ganger i år.

Publisert

Da justisminister Tor Mikkel Wara i midten av juni innførte midlertidig bevæpning av patruljer i Oslo sentrum, hadde det gått ni måneder siden Oslo politidistrikt for første gang sendte sin anmodning om å få bevæpnet patruljene sine. Oslo politidistrikt anmodet Politidirektoratet 15. september i fjor.

Etter en to måneders dialog distrikt og direktorat imellom, sendte POD sin anmodning til Justisdepartementet. Som tidligere belyst, tok det deretter sju måneder før Wara iverksatte midlertidig bevæpning.

I sine begrunnelser for å få bevæpnet patruljer, peker distriktet blant annet på julehøytiden med mange mennesker samlet på for eksempel kjøpesentre, som en utsatt periode for terrorangrep. Likevel bedyrer Oslo politidistrikt at sikkerheten i byen var godt nok ivaretatt, selv om ikke politiet distriktet fikk bevæpnet patruljer før etter ni måneder.

– Det vises i anmodningen før jul til en høytid med mange mennesker på kjøpesentre som mulig mål. Det kom ikke noen midlertidig bevæpning tidsnok til dette. Mener Oslo politidistrikt at beredskapen i Oslo sentrum har vært godt nok ivaretatt de siste månedene månedene?

– Vi ba om bevæpning på grunnlag av trusselbildet og kommende hovedstadsutfordringer vi sto i på det aktuelle tidspunkt. De skiller seg for øvrig ikke så mye fra de utfordringene vi står i til daglig. Når det er sagt, så er det sånn at politimesteren har ganske store fullmakter til å vurdere bevæpning innenfor dagens regelverk. Vi har brukt fullmakten for det den er verdt, samtidig som vi har holdt oss innenfor rammene av det vi kan bestemme lokalt. Det betyr at vi har produsert optimal beskyttelse innenfor de fullmaktene og rammene vi er satt til å forvalte. Så mener vi at vi ville vært i enda bedre stand til å ivareta vår funksjon og vårt ansvarsområde, dersom tillatelsen til midlertidig bevæpning hadde blitt gitt tidligere. Og vi ba om å få bevæpne politiet i et større område enn det er gitt tillatelse til. Men vi er glade for det litt begrensa samtykke vi har fått i denne sammenheng.  Det ivaretar et stykke på vei vår mulighet til bedre responstid og bedre responskvalitet ved pågående livstruende vold, Johan Fredriksen.

Etter hva den erfarne politilederen sier, har ikke Oslo politidistrikt latt seg stresse over at behandlingen av bevæpningsanmodningen har tatt lang tid.

Johan Fredriksen, politiinspektør i Oslo.

– Når vi ber om å bevæpne patruljer i Oslo sentrum, så ser vi ut ifra bevæpningsdebatten og gjeldende føringer at vi utfordrer en beslutning som er en del av et større bilde. Vi registrerer at det har gått lang tid, men har også respekt for den politiske dimensjonen og myndighetenes rolle her. Den kontrollfunksjonen de har og at denne type beslutninger ligger hos dem, det har vi respekt for. Vi har hatt en god og tett dialog med Politidirektoratet i saken og svart på ganske mange oppfølgingsspørsmål underveis, så vi skjønner at det er krevende å få politisk konsensus i slike saker. Da er vi totalt sett fornøyd med at den nåværende justisministeren i løpet av kort tid sluttførte saksbehandlingen, og også at opposisjonspartiene nå vurderer behovet vårt slik de har uttalt seg til media, sier Fredriksen.

1123 bevæpninger i Oslo i år

Da Oslo-politiet ba om bevæpning av patruljene i september, sa PSTs trusselvurderinger at det var «sannsynlig» at det ville kunne skje et terrorangrep i Norge. I løpet av høsten ble det nedjustert til «mulig». Det kan derfor være nærliggende å tro at trusselvurderingen ble skjerpet før sommeren i år, ettersom justisministeren vurderte det dithen at politiet skulle bevæpnes midlertidig. Men trusselvurderingen er den samme. Likevel mener Oslo-politiet at de har behov for bevæpningen.

Oslo-politiets bevæpninger i år (per 5. juli)

Januar: 157

Februar: 149

Mars: 182      

April: 186

Mai: 207

Juni: 218

Juli: 24 

– Trusselbildet er ikke så forskjellig fra det vi så i september 2017. Vi leser trusselbildet på samme måte som PST. Selv om det er en forskjell i at man nå sier at det er «mulig» i stedet for «sannsynlig» at det vil skje et terrorangrep, er det såpass stor mulighet for at modusen med stor skadefølge ved bruk av enkle midler kan skje her i Norge og i Oslo, på lik linje med våre naboland og verden for øvrig. Kort sagt legger vi til grunn at trusselbildet er ganske likt, selv om det er tatt noe ned. Og vi tenker ikke bare terrororganisasjoner, men også organisert kriminalitet og psykisk syke eller radikaliserte enkeltaktører. Når det er en såpass stor mulighet for det, så er ikke trusselbildet så veldig annerledes, forklarer Fredriksen.

Dessuten mener Fredriksen at Oslo politiets daglige virke er alvorlig nok som det er, og skiller seg kraftig fra resten av landet. Tall Politiforum har fått innsyn i, viser at politiet i Oslo bevæpnet seg 1123 ganger mellom 1. januar og 5. juli i år. 

–  Vi kan også skildre hvilke utfordringer vi har til enhver tid i hovedstadsoppdraget, som skiller seg fra resten av Norge. Oslo politidistrikt har særegne behov når det kommer til bevæpning, og det er det denne saken i stor grad dreier seg om. I tillegg til midlertidig områdebevæpning som nå er satt i gang, så vurderer vi til enhver tid behovet for å bevæpne politiet i kortere perioder ved særskilte arrangementer og hendelser. Et eksempel kan være i helga som var, med både USAs uavhengighetsdag, konsert på Voldsløkka, Pride, fotball på Kontraskjæret og andre arrangementer. Vi har hatt hundre tusener av mennesker samla på forskjellige arrangementer, som krever en særskilt vurdering i tråd med gjeldende trusselvurdering når det kommer til bevæpning. I tillegg til den bevæpning som er mer statisk innenfor et avgrenset område, så har vi en bevæpning som er gjenstand for løpende vurdering innenfor politimesterens handlingsrom

– Når det har tatt sju måneder fra POD sendte sin anmodning til justis, til det ble besluttet bevæpning, opplever dere at saksgangen mellom POD og Justisdepartementet fungerer som den bør?

– Når det gjelder saksgangen mellom POD og justis, så må POD svare for det

POD: - Beredskapen har vært godt ivaretatt

Jørn Schjelderup, seksjonssjef i POD.

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, sier seg enig i at sju måneder å vente på et svar på en anmodning er lenge, men også POD sier de har forståelse for at Justisdepartementet bruker tid.

– Hva synes POD om at det politiet i sju måneder har gått uten bevæpning ved sårbare objekter, tross i at politiet ba om dette i november 2017?

POD kan ikke iverksette en ordning med midlertidig bevæpning uten samtykke fra departementet. Det er riktig at det har tatt lang tid å få et slikt samtykke. Samtidig har vi forståelse for at det har vært behov for grundige og omfattende vurderinger i departementet i denne saken, skriver Schjelderup i en e-post.

Schjelderup mener dagens ordning med fremskutt lagring gjør at politiet får rask tilgang til bevæpning når de trenger det, og derfor har ikke POD fryktet for sikkerheten til innbyggerne i de sju månedene.

Ja, vi mener at beredskapen i Oslo har vært godt ivaretatt gjennom gjeldende bevæpningsordning. Ordningen gir politiet rask tilgang til våpen ved behov. Når midlertidig bevæpning likevel innføres, er dette et tiltak for å øke grunnberedskapen og politiets innsatsevne ytterligere i et geografisk avgrenset område som vi mener er spesielt sårbart og utsatt. Bevæpnet politi vil nå raskere kunne begrense skadeomfanget og stanse et pågående angrep, ved at de kan gå raskere til aksjon dersom en terrorhendelse skulle skje i dette området.

I hvilken grad opplever POD at saksgangen mellom POD og Justis fungerer hensiktsmessig når det kommer til bevæpning?

JD og POD har generelt et godt samarbeid på alle områder, også når det gjelder denne saken, skriver Scjjelderup.

– Har noe endret seg i trusselbildet siden før jul, slik POD ser det, som gjør at det var større grunn til å bevæpne politiet i Oslo sentrum i juni og ikke i november 2017?

Nei, vi oppfatter det ikke slik.

Powered by Labrador CMS