PENGETRØBBEL: Slik så politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski ut tidlig i mars. Senteret skal stå ferdig i september, men nå skaper finansieringen utfordringerfor Oslo politidistrikt.

Frykter beredskapssenteret er underfinansiert

Oslo politidistrikt har fått 15 millioner kroner til å drifte beredskapssenteret ut året. Nå frykter distriktet at senteret er underfinansiert med flere millioner kroner.

Publisert

Om et halvt år skal politiets splitter nye beredskapssenter på Taraldrud, noen kilometer sør for Oslo stå klart. Prestisjebygget til 2,6 milliarder kroner er det staten som dekker. Men hvem det er som skal stå for finansieringen av senterets driftskostnader i fremtiden, er det ingen som vil snakke så høyt om.

Nå viser dokumenter som Politiforum har fått innsyn i at Oslo politidistrikt (OPD) og Politidirektoratet (POD) har hatt flere møter hvor dette har vært et tema. «Oslo pd er bekymret for en forventet underfinansiering av driftskostnader for beredskapssenteret», heter det i møtereferatet fra et styringsdialogmøte i oktober i fjor.

Til stede var blant annet assisterende politidirektør Håkon Skulstad og Oslos politimester Beate Gangås.

KREVENDE SITUASJON: Oslo politidistrikt, med politimester Beate Gangås i spissen, avviser at det er et alternativ å kryssfinansiere beredskapssenteret på bekostning av annen drift.

I november møttes partene igjen for nok et styringsdialogmøte. Også denne gangen ble beredskapssenteret diskutert. Under møtet trakk Oslo politidistrikt frem oppdragsbrevet langtidsplan nasjonale beredskapsressurser 2021-2033 fra POD.

«OPD løftet opp noen hovedutfordringer knyttet NBR og beredskapssenteret. Distriktet viste blant annet til en underdekning på 18,5 mill. kroner», heter det i det andre møtereferatet.

NBR er forkortelsen for politiets nasjonale beredskapsressurser, som er administrativt plassert som en seksjon i Oslo politidistrikt. 

LES OGSÅ: – En del er skeptiske, så informasjonsbehovet er stort

Millionunderdekning

«For å kunne nå kravene fra JD, med den økonomiske rammen som er beskrevet i langtidsplanen, kan OPD opplyse at FNB eventuelt må endre sitt innsatskonsept», heter det videre i møtereferatet.

FNB er forkortelsen for felles enhet for nasjonale bistandsressurser. Samtidig signaliserte POD overfor Oslo politidistrikt at rammen som fremgår i oppdragsbrevet ligger fast.

«OPD understreket at det ikke er et alternativ å kryssfinansiere NB og senteret på bekostning av annen drift i OPD. Distriktet ønsker en dialog med POD omkring hvilke ambisjoner som skal justeres. POD ba distriktet gjøre en gjennomgang av gjeldende føringer for å avklare reelt handlingsrom. Dette må være utgangspunktet for dialogen mellom POD og OPD, og konkrete forslag til justeringer må deretter legges frem for JD for avstemming. OPD følger opp dette i sin leveranse 15 november», står det i møtereferatet.

Under møtet ble det bestemt at beredskapssenterets langtidsplan ville bli tema for et eget møte i år. Politiforum har bedt om innsyn i oppdragsbrevet, uten å få det. På spørsmål om hvem det er som skal finansiere driftskostnadene til beredskapssenteret skriver avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet i en e-post:

– Politiet har i 2020 fått 7,7 millioner kroner i Prop 1 S til driftsmidler av det nye beredskapssenteret. I tillegg er det avsatt en egenfinansiering fra Politidirektoratet på 7,3 millioner kroner. Disse 15 millionene er i 2020 overført til Oslo politidistrikt. For de kommende år er det signalisert årlige driftsbevilgninger fra Justis- og beredskapsdepartementet på 30 millioner kroner.

POD skriver i en e-post til Politiforum at de er i dialog med Oslo politidistrikt om finansieringen av driften av beredskapssenteret i 2021.

– Det vil ikke være riktig på nåværende tidspunkt å kommentere denne dialogen. I den forbindelse er det mange faktorer som skal hensyntas og ses i sammenheng. Både Politidirektoratet og Oslo politidistrikt har som mål å sikre forsvarlig drift av beredskapssenteret innenfor de rammer og ambisjoner som Politiets beredskapssenter skal ivareta, skriver seksjonsleder Jørn Olav Schjelderup i beredskapsavdelingen i POD. 

LES OGSÅ: Slutter etter 25 år i Delta: - Det er jo litt vemodig når man har jobbet så lenge for et beredskapssenter, og så gir man seg rett før

Krevende økonomisk situasjon

Oslo politidistrikt går et krevende år i møte rent økonomisk. Bare i fjor utgjorde det akkumulerte merforbruket rundt 50 millioner kroner. I det tallet inngår også merforbruk fra 2018.

Dersom beredskapssenteret ikke er tilstrekkelig finansiert vil det gå utover polititjenestene for øvrig.

«Distriktet vurderer at den nødvendige innsparingen i 2020 (akkumulert underskudd og nye budsjettrekk som er signalisert) er umulig uten en betydelig bemanningsnedgang, men at effekten i 2020 kan reduseres vesentlig hvis distriktet klarer å redusere poster som ombygging/inventar og kutt i anskaffelser», går det frem i møtereferatet fra november. Politidistriktet mente også da at det ville bli vanskelig å ta igjen millionetterslepet fra i fjor. 

«Distriktet legger planer for å ta ned etterslepet over en treårsperiode. Planer om kutt i anskaffelser på om lag 20 mill. kroner og ta ned bemanningen i distriktet for å få en bærekraftig økonomi», heter det videre.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere denne saken, og henviser til POD for kommentarer. Oslo politiforening opplyser at de støtter vurderingene og bekymringene som kommer frem i møtereferatene.

– Vi støtter også bekymringene for at dersom dette ikke er tilstrekkelig finansiert, så vil det gå utover polititjenestene for øvrig. Videre så er vi ytterligere bekymret for at IP3-treningen ikke er finansiert tilstrekkelig. Det er lagt opp til at alle landets IP3-mannskaper skal trene på senteret annethvert år. Dersom dette ikke blir fullfinansiert, er vi redd for at dette ikke skal blir det nasjonale beredskapsløftet, som det er lagt opp til, sier første nestleder Bjørn Egil Drangevåg i Oslo politiforening. 

LES OGSÅ: Ny 22. juli-forskning: Derfor mobiliserte ikke politiet raskere

Powered by Labrador CMS