Hvor mange jobber ved landets operasjonssentraler, og er det flere enn før, slik reformen lovet? Det nekter politiet og departementet offentligheten svar på.

Satte hårete mål om antall operatører. Nå holdes den reelle bemanningen hemmelig

Umulig å ettergå om politiet faktisk har styrket bemanningen ved operasjonssentralene.

Publisert

Mer robuste operasjonssentraler var et av mange viktige mål for Nærpolitireformen. Så viktig var det for politikerne at antallet operatører ble konkretisert da reformen ble lagt fram: Det skulle være minst seks operatører ved hver sentral i nye Politi-Norge, bestemte Stortinget.

– Operasjonssentralene skal bemannes med flere operatører enn i dag, forsikret Nærpolitireformen.

Slik rettferdiggjorde man blant annet å legge ned 15 av politiet 27 operasjonssentraler. Men målet viste seg å være urealistisk. Til slutt endte det opp med å være opp til hvert politidistrikt å sikre bemanninga ved operasjonssentralene.

Så hvor mange jobber det egentlig ved dagens operasjonssentraler? Ingen vet. Det er nemlig hemmelig. 

Politiforum har bedt om innsyn i bemanningen ved både operasjonssentralene som eksisterte i de gamle distriktene, samt i bemanningen ved alle dagens operasjonssentraler. Slik ønsket vi å undersøke om bemanningen er blitt styrket ved sentralene, som det var lovet. Men med unntak av Agder politidistrikt, nektes det innsyn i opplysningene.

– Det er per i dag ikke satt et mål på fremtidig minimumsbemanning på operasjonssentralen i Agder, svarer Agder politidistrikt, som hadde tre operatører på sentralen før reformen.

Mener opplysningene er hemmelige

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tidligere hatt problemer med å tallfeste hva som skal være minstebemanningen ved sentralene.

– Operasjonssentralen i politidistriktene skal bemannes med minst seks operatører. Unntak vil gjelde for Østfinnmark politidistrikt, sa reformen.

– Politiets operasjonssentraler skal bemannes med minst 6 operatører, med noen unntak, heter det i departementets egen artikkel om reformen, oppdatert 1. januar i år.

I fjor bestemte departementet å justere ned kravet. Men bemanningen var likefullt tallfestet av departementet: Nå var anbefalingen tre operatører.

Men etter at distriktene selv fikk ansvaret for å sikre bemanninga, er det ikke mulig å etterprøve om operasjonssentralene faktisk er bemannet med flere operatører enn før reformen.

Etter at Politiforum klaget på at det ikke ble gitt innsyn i antall operatører, svarte Politidirektoratet følgende:

«Etter Politidirektoratets vurdering er detaljerte opplysninger om bemanning på operasjonssentralene per politidistrikt sensitiv informasjon som må behandles med konfidensialitet. Offentliggjøring av opplysninger om mål om minstebemanning i et bestemt politidistrikt vil gi innsikt i operasjonssentralens operative evne for å ivareta dens rolle og ansvar for polititjenesten. Offentlighet vil gi innsikt i detaljer ved operasjonssentralene som enkeltindivider, grupper og miljøer kan innrette seg og planlegge etter. Konsekvensen vil kunne bli at forebygging av kriminalitet og avverging og stansing av uønskede handlinger svekkes».

Politiforum har tidligere skrevet om hvordan politiet både kunne risikere å miste mange operasjonsledere, samt at det kunne bli plassmangel på operasjonssentralene. 

Hemmeligholder tallet de først tallfestet

Justis- og beredskapsdepartementet, som ved flere anledninger altså har tallfestet hvor mange operatører hver sentral skal ha, støtter POD i avgjørelsen.

Etter det Politiforum forstår, har lignende innsynsforespørsler også blitt rettet tidligere.

– For øvrig viser vi til at Justis- og beredskapsdepartementet i vedtak av 15. september 2016 opprettholdt Politidirektoratets avslag på krav om innsyn i bemanning i operasjonssentralene i de enkelte politidistrikt, skriver Politidirektoratet.

POD begrunner hemmeligholdet med taushetsplikt for «opplysninger som det ut fra hensynet til etterforskningen i den enkelte sak, hensynet til spanings- og etterretningsvirksomheten eller hensynet til politiets operative virksomhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde hemmelig.»

Powered by Labrador CMS