Overtid og bemanningsplanlegging i politiet

Det finnes ikke gode nok IKT-verktøy for bemanningsplanlegging mener direktør, Lars Henrik Bøhler, i Politiets data- og materielltjeneste

Publisert Sist oppdatert

Politi-Norge stopper uten utstrakt bruk av overtid, hevder Politiets Fellesforbund. Samtidig ønsker politifolk i større grad enn før å verne om sin fritid. Har fag­foreningen rett? Skal vi uten videre akseptere og måtte løse nødvendige politioppgaver med bakgrunn i et høyt overtidsforbruk?

Politifolk jobber overtid som aldri før. I Aftenposten torsdag 22. desember står det at overtidsbruken i politiet etter arbeids­konflikten nå er kommet tilbake til gamle høyder. Politiforbundsleder Arne J­ohannesen beskriver politiets «normal» som 65 000 timer overtid pr måned. Han mener politi-Norge stopper opp uten denne overtidsbruken. Men samtidig viser Aftenpostens undersøkelser at politifolks vilje til å jobbe overtid er mindre enn før konflikten.

Må tenke nytt

Regjeringen har satset mye på politiet og vil satse ytterligere i 2010. Både sivile stillinger og polititjenestemannsstillinger vil øke. Samtidig forutsetter Regjeringen omfattende omstilling og effektivi­sering i statli­g forvaltning, også i politiet. Fornyings­minister Rigmor Aaserud tror mye av den statlige effektiviseringen vil skje gjennom bedre og utvidet bruk av IKT-løsninger.

Må vi vente på en bemanningsøkning for å kunne redusere overtidsbruken og belastningen for den enkelte? Har vi utnyttet alle muligheter? Jeg tror ikke det. Politietaten har fortsatt et potensial i forhold til å effektivisere driften og samtidig opprettholde aktiviteten. Selv uten økning i budsjettene.

Oppgaver og behov

I Politidirektoratets strategi for perioden 2010-2015 er ett av målene å sikre balans­e mellom oppgaver, ressurser og kompetanse. Vi må fokusere på kjerneoppgaver, erstatte polititjenestemenn med sivile, forbedre samhandlingen med andre etater og satse på økt bruk av IKT.

Dette er gode tiltak. Men kanskje den aller største effektiviseringsgevinsten vil ligge i å gjennomføre en «bemanningsplanlegging» som innebærer at personell kobles bedre opp mot oppgaver og behov. Det må være nok politifolk på jobb på de tider av døgnet da behovet er størst. Det hjelper ikke å være mange om man ikke er der når oppgavene faktisk skal utføres.

Bedre planlegging

Problemet er at det ikke finnes gode nok IKT-verktøy for bemanningsplanlegging i norsk politi. Man er avhengig av flere systemer, blant annet TTA og PO. Enkelte distrikter baserer seg i tillegg på logg fra operasjons­sentral og kriminalstatistikk. Men informasjonen inngår ikke som i­ntegrert løsning i bemannings­planleggingen. Hadde etaten hatt noe slikt, ville vi fått oversikt over bemanning i forhold til oppgavebelastning på ethvert tidspunkt på døgnet. Mye av den operative kapasiteten i politiet brukes i dag på hverdager, på tidspunkt hvor oppgavene kan være mindre enn tilgjengelig bemanning. I helgene, når ressursbehovet er større enn tilgjengelig kapasitet, tetter vi igjen gapet med bruk av overtid. Bruk av et hensiktsmessig analyse- og planleggingsverktøy ville gitt store muligheter:

  • Forholdet mellom bemanningsbehov og oppgaver ville kunne la seg analysere og planlegge.
  • Dette ville gitt en skiftoptimalisering der fordeling av personell innenfor skiftene var basert på bl.a. kvalifikasjoner.
  • Vi kunne fått turnuslister som var b­edre tilpasset den enkelte med­arbeiders aktivitets- og livsfasebehov.
  • Vi kunne fått tjenestelister som var i­ntegrert i politiets lønnssystem.

God hjelp

Ville det være noe galt i om man lot tjenestemenn som ønsket det få jobbe mest i helgene og få mer fri på hverdagene? Siden politiets personell er viktigste verktøy i bekjempelsen av kriminalitet burde det være en selvfølge at etaten hadde et verktøy for å optimalisere ressursbruken og samtidig ta vare på fritiden. Kostnadene til et slikt system ville raskt bli tjent inn. Politietaten står overfor store IKT-utfordringer de nærmeste årene. Det er likevel viktig å se en strategisk IKT-satsning som et nødvendig virkemiddel for å oppnå trygghet i samfunnet. Politidirektoratet samarbeider nå med PDMT for å fornye TTA slik at det vil inngå i en forbedret SAP-løsning. Dette kan være et skritt på veien mot et nytt og bedre planleggingssystem for rett bemanning i norsk politi.

Powered by Labrador CMS