Håkon Skulstad, assisterende politidirektør, forteller om planene for direktoratet.

Skyver tidspunktet for ansettelser av nyutdannede

Og vurderer å flytte oppgaver ut av Politidirektoratet. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad kommenterer bemanningen i POD og distriktene.

Publisert

– Man har nådd toppen på antall ansatte i POD nå?

– Ja, ja, ja. Åpenbart. Det mener jeg absolutt.

Daværende justisminister Per Willy Amundsen var krystallklar på spørsmål fra VG i august i fjor. Og det så ut som han fikk rett. Utover høsten sank antallet ansatte i Politidirektoratet (POD) noe.

På Politidirektoratets oversikt over årsverk, står det imidlertid at Politidirektoratet i vår har steget 12,4 årsverk siden nyttår, fra 306,7 til 316,1.

Likevel sier assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, at Politidirektoratet har tatt signalene fra sin politisk ledelse.

– Vi har tatt signalet og innretta oss etter det. Vi tar på alvor at statsråden sa at vi har nådd toppen. Men vi kan ikke måle fra måned til måned. I april gikk vi for eksempel ned fire årsverk igjen. Noen forsvinner ut og noen kommer inn, og da er det naturlig med overlapping og eller andre forhold som gjør at det i noen perioder er et litt høyere antall.

Nyutdannede må starte seinere

Antallet politifolk i distriktene hold seg stort sett på ca. samme nivå etter første kvartal i år, som ved nyttår. Det var 9073 politiårsverk i distriktene 31.03, 6,2 politiårsverk mindre enn ved nyttår. Oslo og i Vest politidistrikt, Norges to største byer, hadde størst nedgang med litt over 11 årsverk, mens Trøndelag og Agder hadde omtrent tilsvarende økning (se tall for hvert distrikt lenger ned).

I fjor økte antallet stillinger i distriktene som helhet i denne perioden. Den samme økningen finnes altså ikke i 2018.

Regjeringen har i 2018 tildelt politiet rundt 30 millioner mindre til å ansette de politifolkene som går ut av PHS til sommeren, enn det som har vært vanlig tidligere.

– Hvordan vil dette virke inn på mulighetene for å ansette nyutdannede?

– Det vil utsette oppstartstidspunktet, det er kun det det går på. De nyutdannede vil få jobb noen måneder seinere. Men vi ser fra tidligere år at de nyutdannede vil ende med å få jobb til slutt. Rundt 95% av de som har gått ut av PHS jobber i politiet, sier Skulstad.

Forrige uke ble det klart at regjeringen valgte å kutte antall studenter ved PHS allerede i august. Flere har kritisert forslaget.

– Er dere enige med regjeringen om at det er lurt å kutte antall PHS-studenter nå? 

– Politiet kan alltid løse flere oppgaver dersom ressursene økes, men vi har hatt en betydelig økning de siste årene sammenlignet med andre land. Nå er det viktig at vi har fokus på hvordan vi kan bruke ressursene vi har fått på en effektiv måte, blant annet gjennom ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Det er potensiale for å få mer ut av ressursene vi har fått, svarer Skulstad.

– Ville det ikke vært lurt å utrede behovet for antall ansatte i politiet på nytt, siden analysen av bemanningsbehovet er ti år gammel?

– Vi har hatt et utvalg, Lystad-utvalget, som så på bemanningsbildet framover og som tok opp behovet for å knytte til seg annen kompetanse enn bare politi framover, spesielt innen analyse og digitale verktøy. Lystad-rapporten peker framover, så vil vi gå grundigere inn i på slags kompetanse politiet trenger over tid for å møte kriminalitetsbildet som er i endring.

(Teksten fortsetter under tabellene)

Slik er endringen i ansatte i distriktene fra 31.desember til 31. mars

Distrikt Endring politi Endring jurister Endring sivile
Oslo politidistrikt -11,4 2,7 -3,5
Øst politidistrikt -4,6 2,5 3,4
Innlandet politidistrikt 5,4 0,0 5,7
Sør-Øst politidistrikt 5,8 -0,8 4,2
Agder politidistrikt 12,6 1,0 -3,8
Sør-Vest politidistrikt -0,1 -3,6 1,6
Vest politidistrikt -11,2 0,9 -7,6
Møre og Romsdal politidistrikt -5,3 0,0 0,5
Trøndelag politidistrikt 9,9 -1,0 7,1
Nordland politidistrikt**** -5,3 3,5 -2,7
Troms politidistrikt**** 2,0 1,0 -1,7
Finnmark politidistrikt -4,0 1,0 -1,0
Sum politidistrikt -6,2 7,2 2,3

Slik er endringen i ansatte i særorganer og forvaltnings- og særorganer fra 31.desember til 31. mars

Distrikt Endring politi Endring jurister Endring sivile
Kripos 1,1 -1,0 -3,9
Økokrim 1,2 -3,0 -5,8
Utrykningspolitiet -1,0 1,0 -0,7
Politiets fellestjenester 0,0 0,0 7,0
Politiets IKT-tjenester -1,0 0,0 0,5
Politiets utlendingsenhet -1,0 4,8 -13,0
Politidirektoratet 0,0 -3,0 12,4

Vurderer å la særorganer ta over oppgaver fra POD

Forrige uke forhandlet ledelsen i Politidirektoratet ferdig ny organisering av POD. Nå blir det endringer internt i direktoratet.

– I det arbeidet ligger det at vi har en dialog med Særorganene om å flytte noen oppgaver ut av direktoratet. Det er en del oppgaver av mer operativ karakter som kan løses ute. Eksempler vi ser på er oppgaver innen arbeidslivskriminalitet, utlendingsforvaltning og internasjonale oppgaver. Politidirektoratet skal først og fremst gjøre de strategiske oppgavene, så ser vi om mer operative oppgaver løses best ute i etaten, sier Skulstad.

Det betyr imidlertid ikke at POD vil krympe.

– POD har behov for å styrke seg på for eksempel grenseområdet. Det er et svært komplisert felt med forpliktelser til å følge opp internasjonale avtaler. Ettersom politi- og lensmannsetaten er én regnskapsmessig enhet, må vi også styrke oss på økonomi og internkontroll, blant annet. Vi tar som sagt signalene fra departementet om at vi ikke skal vokse, og så får vi i POD ta debatten med departementet på hva slags oppgaver vi skal løse innenfor de rammene vi har.

Powered by Labrador CMS