Den 15 år gamle asylsøkeren er tatt ni ganger av politiet på under to måneder

Likevel får ikke Barnevernet ta hånd om han.

Publisert Sist oppdatert

40 asylsøkere under 18 år er tatt for salg eller besittelse av narkotika det siste halve året. 16 av disse har totalt 109 forhold på samvittigheten. Politiet står maktesløse tilbake.

Tallene som Politiforum kan avsløre i dag, er sterk kost. Tallene er hentet fra Unge gjengangere-prosjektet i Oslo, som er et tiltak i regi av SaLTo. Guttene er alle under 18 år, hvorpå de fleste er mellom 15 og 16 år. De kommer hovedsakelig fra Algerie, Vietnam, Libya, Marokko og Chile. I tillegg opplyser mange av guttene at de er statsløse. En 16 år gammel gutt fra Algerie er tatt 17 ganger av politiet.

Ifølge Geir Tveit, politioverbetjent og leder for forebyggende avdeling på Grønland politistasjon i Oslo, er dette bare toppen av isfjellet.

- Det sier seg selv at vi ikke kan være utenfor Oslo S hele tiden. Vi klarer nok bare å fange opp 10 prosent av de kriminelle handlingene. Dessverre, sier Geir Tveit.

Tatt ni ganger

En av personene som er tatt i prosjektet, er en 15 år gammel gutt fra Algerie. Barnevernsvakten var første gang i kontakt med han 3. august i år. Han har opplyst i samtale med Barnevernsvakten at han kom til Norge «for noen måneder siden». Han er i dag plassert ved et asylmottak på Østlandet.

Da Barnevernsvakten kom i kontakt med han første gang, var det i forbindelse med et butikktyveri sammen med en eldre kamerat. Kameraten ble også tatt for salg av narkotika. Den gang opplyste politiet at gutten vanket i et tungt belastet miljø i forhold til rus og kriminalitet.

I samtaler med Barnevernsvakten fortalte den 15 år gamle gutten at han hadde bodd på gata i 10 dager og at han ikke ville være på asylmottaket fordi han var i konflikt med de andre beboerne der.

Han ble plassert på en akutt- og utredningsinstitusjon på Østlandet, men han valgte på eget initiativ å forlate institu­sjonen allerede etter én dag. Begrunnelsen til gutten var «at han ikke ønsket å være der lenger».

Kort tid etter ble gutten pågrepet igjen av politiet i Oslo for salg og oppbevaring av hasj. Han hadde 14 gram hasj på seg under pågripelsen. Dette var åttende gang gutten var pågrepet for bruk og salg av narkotika på under én måned.

Liv og helse i fare

Politiforum kjenner til at Barne­verns­vakten er svært bekymret for den 15 år gamle gutten, og mener han utviser alvorlige atferdsvansker ved gjentatte ganger å begå alvorlig kriminalitet. Gutten ut­setter seg selv for fare ved å oppholde seg i et tungt belastet narkotikamiljø. Den siste måneden har han blitt pågrepet to ganger i snitt per uke.

Ifølge Barnevernsvakten har guttens atferdsproblemer eskalert, og de vurderer at hvis gutten ikke blir tilbakeholdt vil han igjen oppsøke uheldige miljøer hvor hans liv og helse vil utsettes for alvorlig fare.

Barnevernsvakten vurderer situasjonen dit hen at det ikke er mulig å avhjelpe situasjonen på annen måte enn plassering om barnevernstjenester. Det har tidligere vært forsøkt å plassere 15-åringen i et mildere tiltak, uten hell.

Påtalemyndigheten i Oslo mener vil­kårene for plassering er oppfylt, men likevel velger Fylkesnemnda i Oslo og Akershus å avvise forslaget om plassering om barnevernstjenester.

Barnvernstjeneste

I Lov om barnvernstjeneste § 4-25, 1. og 2. ledd står det følgende:

  • Før det blir gjort et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd, skal barneverntjenesten vurdere om det i stedet bør settes i verk hjelpetiltak etter § 4-4. Barneverntjenesten skal også planlegge å sette i verk de hjelpetiltak som er nødvendige som oppfølging av institusjonsoppholdet.
  • Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av påtalemyndigheten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

I Lov om barnvernstjeneste § 4-24, 1. og 2. ledd står det følgende:

  • Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt krimi­nalitet, ved vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, under­søkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket.
  • Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker.
  • Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en be­handlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, å vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder.

Ikke fare

I svarbrevet fra Fylkesnemnda for Oslo og Akershus kommer det frem at det ikke er sannsynlig at gutten, som bor på et asylmottak, vil utsettes for fare hva gjelder liv og helse om han igjen skulle oppsøke uheldige miljøer.

- Plasseringen av gutten synes å ha preg av et varetektsopphold for å forebygge gjentatt kriminalitet. Dette ligger utenfor formålet med barnevernlovens akutt­bestemmelser. Fylkesnemnda minner om at nemnda på kort varsel kan behandle saker om plassering av unge med alvorlige atferdsvansker i institusjoner for undersøkelse, observasjon og korttids­behandling. I en slik sammenheng vil gjentatte kriminelle handlinger kunne være en relevant del av plasserings­grunnlaget, heter det i svaret fra Fylkesnemnda.

- Vi kan på kort varsel behandle saker om plassering av unge med alvorlig­e atferdsvansker i institusjon for under­søkelse, observasjon og korttids­behandling. I en slik sammenheng vil gjentatte kriminelle handlinger kunne være en relevant del av plasseringsgrunnlaget, sier fylkesnemndsleder Audun Edwardsen.

Oppgitt

- Det må være noe riv ruskende galt med systemet når denne gutten ikke får den hjelpen han trenger. Her har politi og barnevernet gjort en veldig god jobb, men så velger Fylkesnemnda for Oslo og Akershus å avvise forslaget. For meg er det helt uforståelig. Det er ubegripelig at fylkesnemnda i vedtaket presterer å skrive at politiets plassering bærer preg av å være et varetekts­opphold, sier Geir Nerland.