Endelig løsning på politikonflikten

- ­Et godt skritt på veien mot mer verdsetting av den operative tjenesten og mer politikraft.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund jubler ikke over resultatet, men sier det er et godt skritt på veien mot mer verdsetting av den operative tjensten og mer politikraft.

– Vi har fått 335 millioner kroner til de ansatte i politi- og lensmannsetaten og en arbeidstidsavtale som er tidsbegrenset. Alternativet, ingen penger og varige unntak fra arbeidsmiljølovens hvilebestemmelser regulert i forskrift, var i realiteten ikke noe alternativ, sier Arne Johannessen.

- Politiets Fellesforbund har gjennom lang tid arbeidet for å få gjennomslag for at norsk politi sliter med bemanningskrise. Vi har tidligere spilt inn forslag til løsning på denne krisen. Gjennom den nye avtalen har vi fått et visst gjennomslag for at situasjonen er vanskelig. Både politidirektøren og justisministeren har vært konstruktive i sluttfasen og vi har hatt god dialog, sier Johannessen.

9 000 ansatte i politiet skal fra 1. oktober i år arbeide en time mer i uken. For denne timen får de 15 000 kroner i kompensasjon. Dette vil gi 230 flere årsverk.

Det er også lagt inn i avtalen omfattende muligheter til å gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens regler om hviletid. Unntaksmulighetene er utvidet fra den avtalen som gjaldt fram til 1. juli i år. Som kompensasjon for unntakene og belastningene i tjenesten vil det bli gitt et generelt tillegg på 25 000 kroner til 6 200 polititjenestemenn. Tillegget er pensjonsgivende.

Samtidig vil 600 påtalejurister med turnus og 400 sivile i turnus (arrestforvarere, grensekontrollører og transportører) få 20 000 kroner i kompensasjon for unntakene og belastningen. - Sivile grupper i politiet vil tjene på avtalen fordi flere av dem vil komme inn under den og dermed ta ut kompensasjon. Dette er et viktig gjennomslag for Politiets Fellesforbund, sier forbundsleder Johannessen.

På ledersiden vil det bli inngått avtale for driftsenhetsledere i politiet om kompensasjon for at de med den nye arbeidstidsavtalen får såkalt "uregulert arbeidstid". Denne avtalen skal inngås innen 1. oktober i år. - Disse lederne har hatt ordnet arbeidstid, men i praksis har de ofte jobbet mye ekstra uten å kreve overtid for det. Nå har vi sikret at de får kompensert denne ekstrajobbingen, sier Arne Johannessen.

Samtidig påpeker han at lensmenn som går vakt/turnus fullt ut være omfattet av den nye avtalen og dermed også kompensasjonen i den.

Han understreker at den nye avtalen er utformet mellom partene i Politidirektoratet. - Politidirektør Ingelin Killengreen har vist stor vilje til å finne en løsning i sluttfasen. Uten denne viljen hadde vi ikke kommet i mål, sier han.

- Politiets Fellesforbund har tatt samfunnsansvar i denne saken. På grunn av bemanningskrisen i politiet aksepterer vi omfattende muligheter til å gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser samtidig som vi avtaler mer arbeidstid. Unntak fra hviletidsbestemmelsene er selvfølgelig belastende for våre medlemmer. Det er bare rett og rimelig at de til gjengjeld får økonomisk uttelling, sier forbundsleder Arne Johannessen.

- Vi krevde at det generelle tillegget skulle være høyere og mer rettet mot polititjenestemenn i operativ utetjeneste. Men innefor rammene var dette det beste vi fikk til. Avtalen er et godt skritt i riktig retning og forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har vært helt klare på at det var umulig å si nei, sier Johannessen.

Samtidig er han klar over at noen medlemmer ikke vil være fornøyd med den nye avtalen. - Det vil selvfølgelig være medlemmer som ikke er fornøyd med resultatet. Men for en organisasjon er det viktig å se hva man maksimalt kan få ut i en slik situasjon. Nå var vi der at det var viktig å avslutte konflikten. Forbundsstyret er overbevist om at partene vil være tjent med resultatet, sier han.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en god avtale som sikrer oss mer politikraft og økt trygghet gjennom anslagsvis 230 nye politiårsverk - ved at politifolk jobber én time ekstra i uka, sier justisminister Knut Storberget.