- Mener Wirum må vurdere sin stilling i PU

Arbeidsmiljøet i Politiets utlendingsenhet er ifølge flere ansatte dårlig. 13 personer har sluttetde siste seks månedene.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kjenner til at tallet på antall ansatte som velger å forlate PU vil bli høyere utover sommeren og høsten. Stikkord som lite demokratisk, lukket, liten tiltro til medarbeidere og lytter kun til sine nærmeste er konkrete tilbakemeldinger fra ansatte Politiforum har fått på Ingrid Wirum sin lederstil.

En av mange som har kjent PU-leder Ingrid Wirums lederstil på kroppen er Sture Jakobsen. I fjor ble han etterforsket av Spesialenheten for politisaker fordi han ble siktet for vold i tjenesten.

Ledelsen i PU reagerte kontant og tok Jakobsen ut av tjeneste med umiddelbar virkning. I Øvre Romerike tingrett ble Sture Jakobsen 20. april i år blankt frifunnet. Han har vært sykemeldt siden januar i år og regner ikke å være med i tjenesten før etter sommerferien som et resultat av behandlingen han har fått av ledelsen i PU. Belastingen for Jakobsen har vært enorm. Han trekker frem støtten han har fått av tillitsmann Odd Asbjørn Johannessen, Even Andersen på Gardermoen politistasjon samt advokat Torkil Røseid i denne vanskelige perioden.

- Jeg mener Ingrid Wirum og ledelsen i PU har sviktet fullstendig. Ikke bare i min sak, men også generelt. Det må være noe galt når så mange velger å slutte og peker på lederstilen som hovedgrunn til at de forlater PU. Det er overhodet ingen form for kommunikasjon fra ledelsen til de ansatte. Det reagerer jeg kraftig på, sier Sture Jakobsen.

I saken mot Jakobsen ga Wirum personalforføyning med muntlig begrunnelse uten i ettertid å dokumentere det skriftlig. Wirum ønsker ikke å gi svar på hvorfor hun ikke skriftlig har begrunnet dette.

Null tillit

Etter opprettelsen av PU i 2004 har det til stadighet vært mye intern uro i organisasjonen. Politiforum har blitt oppringt av et ti-talls ansatte i PU og fått over 20 tilbakemeldinger på lederstilen i organisasjonen. Alle er sterkt negative til måten ledelse ved PU utøves på.

- Jeg blir stadig oppringt av fortvilede ansatte i PU som spør meg om råd om hva de bør gjøre. Alle henvendelsene har en fellesnevner; Ingrid Wirums måte å lede på. Nå går vi til det skritt at vi varsler Politidirektoratet (POD)om kritikkverdige arbeidsforhold i PU. Hvis vi ikke gjør dette, ville enda flere i fortsettelsen lidd under dårlig lederskap. Nå må Pod ta grep å gjøre noe. Unødvendig mange har vært utsatt for mangel på lederegenskaper fra PU sin side. Jeg mener Ingrid Wirum er uegnet som leder av PU, sier advokat Torkil Røseid som representerer Sture Jakobsen i denne saken.

Flere PU-ansatte som har tatt kontakt med Politiforum ønsker ikke å stå frem med navn med frykt for at det kan sverte deres videre karriere.

Dette er noen av kommentarene:

- PU er i ferd med å bli kjørt i grøfta som et resultat av lederstilen.

- Det er umulig for meg å jobbe i PU som følge av personalpolitikken der.

- Jeg er fortvilet over situasjonen i PU.

- Ledelsen beskytter heller kjeltringer enn vi som jobber i PU.

- Hvis det ikke gjøres noe med ledelsen i PU, vil det snart ikke være ansatte igjen der.

Klar frifinnelse

Dommen fra Øvre Romerike tingrett mot Sture Jakobsen er krystallklar. I domspremissene kommer det frem at retten finner at tiltaltes maktbruk ligger innenfor politiets lovlige maktanvendelse, og at han skal frifinnes for forholdet. (...) Retten er av den oppfatning at tiltaltes maktanvendelse er lovlig ut fra den sikkerhetsmessige vurderingen tiltalte gjorde av situasjonen. (...) Retten vil understreke at en ikke finner grunn å hevde at tiltalte i denne saken har foretatt en feilvurdering av situasjonen. Men likevel har Wirum innstilt på å åpne personalsak.

Åpne om mistilliten

Einar Kroglund er en av mange som slutter som et resultat av lederstilen i PU. I sitt «avskjedsbrev» til sine kolleger sier han rett ut at han ikke lenger har tillit til ledelsen i PU.

- Etter at jeg sluttet i PU sendte jeg en felles mail til alle ansatte hvor jeg forklarte grunnen til at jeg forlot PU. Etter at denne mailen var sendt ble jeg «trua» med personalsak av ledelsen på grunn av innholdet, sier Einar Kroglund.

Høyt sykefravær

En annen sentral person i PU som valgte å si opp sin stilling som et resultat av dårlig lederstil, la med et brev i sin oppsigelse.

- Jeg har ved flere anledninger varslet min overordnede om at en tolk utgjør en fare for meg. Mine bekymringer viste seg reelle da tolken spyttet etter meg utenfor mitt eget kontor samt rettet falske anklager mot meg nok en gang. Dersom tolken blir stående i vårt tolkeregister vil jeg ikke kunne føle meg trygg på min egen arbeidsplass. Det er følgelig meget skuffende at ledelsen ikke tar sikkerheten til de ansatte på alvor. Av den grunn sier jeg opp min stilling ved Politiets utlendingsenhet, sier vedkommende som har engasjert advokat i saken. Kopi av oppsigelsen er også sendt til Politiets sikkerhetstjeneste.

Advokat Bjørn Skuggevik representerer en av de ansatte som har sagt opp sin stilling i PU.

- Som tidligere personalsjef i PU gjenkjenner jeg ledelsens handlemåte. Sjefen for PU er så redd for å ta ansvar og få kritikk at hun velger å skyve de ansatte foran seg. Hun tar ikke sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Jeg sa for øvrig selv opp min stilling som et resultat av lederstilen i PU. Jeg mener Ingrid Wirum må vurdere sin stilling som et resultat av alle personalsakene og alt rotet i PU, sier Skuggevik.

Klaget på ledelsen - stengt ute fra PC-en

Terje Thomassen sendte ut en felles e-post til alle i PU med støtte til Sture Jakobsen og kritikk til ledelsen. Resultatet ble at han ble stengt ut fra alle datasystemene til PU i tre dager.

- Jeg var ikke varslet om at tilgangen til min PC var sperret. Det er ingen annen grunn til utestengelsen enn at jeg kritiserte ledelsen slik jeg det. Jeg synes det er smålig, sier Terje Thomassen.

PU har begrunnet utestengelsen slik:

«Det ble i ekstraordinært ledermøte i PU besluttet å midlertidig stanse Terje Thomassens tilgang til organisasjonens mailserver. Bakgrunnen for beslutningen var mail, sendt av Terje Thomassen, fredag 15. mai til alle ansatte i PU. Innholdet i mailen og omfanget av distribusjonen ble vurdert til klart å kunne defineres som et brudd på «IKT-instruksen». Ledelsen i PU ønsker ikke å kommentere saken utover svaret de har sendt til Thomassen.

Overrasket over tilbakemeldingene

Ledelsen i PU kjenner seg ikke igjen i kritikken som rettes mot dem.

- Som leder synes jeg det er leit å høre denne type tilbakemeldinger. Men heldigvis opplever vi at dette representerer en liten andel av de ansatte i PU. Vi får positive tilbakemeldinger om et godt faglig miljø som inkluderer de ansatte. Vi er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og ser at lederne har en viktig rolle i denne sammenheng. Derfor satser vi mye på ledelsesutvikling, og har også engasjert profesjonell eksternt bistand. Trygghet i oppgaveutførelsen er viktig for å trives, og derfor satser vi på kompetanseoppbygging. Alle i PU er blitt enige om gode verdier og samspillregler som gjelder for både ledere og ansatte, sier Ingrid Wirum.

- Men likevel mener mange tidligere ansatte og ansatte i dag at lederstilen i PU er for uklar. Hva synes du om det?

- Vi tar tilbakemeldingene på alvor. Vi involverer, er åpne og tydelige på våre strategier og prioriteringer.

- Vil du eller andre i ledelsen vurdere deres stilling etter denne mistilliten?

- Nei, det vil vi ikke. Jeg vil fortsette å jobbe for gode resultater, og et godt arbeidsmiljø i PU sammen med ledere og medarbeidere. Ny organisasjon er for mange ansatte vanskelig. Vi forstår at mange opplever usikkerhet. Vi er forberedt på at ting tar tid. Vi har vært gjennom store endringer, samtidig som vi ser en massiv økning asylankomster, sier Ingrid Wirum.

Klar over sykefraværet

Tall for første kvartal viser ni prosent sykefravær ved PU mot i overkant av fem prosent for politiet på landsbasis.

- Sykefraværet er for høyt. Vi har analysert sykefraværet som ved første kvartal er på nivå med 2008. Det er relativt få egenmeldinger hvor vi ser noen er relatert til arbeidsforholdene. Slitasjen mener jeg kommer som et resultat av høyt arbeidspress, turnusarbeid, og krevende uttransporteringer. Vi er stolte av at våre ansatte i en utfordrende tid har levert gode resultater som det står stor respekt av, sier Wirum.

- Hva synes du om at en av dine ansatte varsler Politidirektoratet omkritikkverdige arbeidsforhold i PU?

- Jeg ble først klar over dette nå, slik at jeg finner det vanskelig å svare på dette før jeg er kjent med hva kritikken går ut på.

- Hvilke tilbakemeldinger får du fra de ansatte om arbeidsmiljøet i PU?

- Vi får mange positive tilbakemeld­inger. Trivsel og åpenhet blir ofte nevnt. Det setter jeg som leder for enheten stor pris på. Dette går inn i våre verdier som er positiv, åpen, ærlig og respekt.

- Er du redd for at kritikken som nå rettes mot ledelsen i PU vil få negative konsekvenser?

- Vi er bekymret for hva dette kan gjøre for tilliten og rekrutteringen. Vi har nettopp ansatt 40 nye personer i PU, og erfarte heldigvis stor pågang fra gode søkere. Samtidig leverer vi gode resultater.

Får Støtte

PUs hovedoppgaver er registrering av asylsøkere, undersøkelser omkring asylsøkeres reiseruter, fastsetting av identitet, forberedelser og iverksetting av alle negative vedtak i asylsaker og koordinering og kvalitetssikring av alle uttransporteringer fra Norge.

- Den organisasjonsmodellen som vi nå har innført, og som alle tjenestemannsorganisasjonene står bak, er med på å sikre faglig utvikling av våre medarbeidere og av lederne i PU. OU-prosessen har vært bevist åpen og de ansatte har blitt involvert. Vi vil fortsatt satse på arbeidsmiljøet og ledelsesutvikling, og har derfor engasjert et ledelsesutviklingsfirma pluss psykolog Roald Bjørklund, sier Wirum.

Og nettopp Roald Bjørklund har mye positivt å si om ledelsesutviklingen i PU.

- Dette er en av verdens mest ekspansive måter å utvikle ledere på. PU inngår nå i et pilotprosjekt i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT skal medverke til gode omstillingsprosesser i staten). Slik jeg har blitt kjent med PU er det en organisasjon som er spennende med en ekspansiv ledelse hvor mulighetene for personlig vekst er stor, sier Roald Bjørklund.

Verneombud Børge Eliassen i PU kjenner seg ikke igjen i kritikken som rettes mot ledelsen.

- PU har svært mange dyktige og positive ansatte, i motsetning til hva man kan få inntrykk av gjennom uttalelsene som er fremsatt. Stort arbeidspress betyr ikke nødvendigvis dårlig arbeidsmiljø, og denne krisemaksimeringen man aner konturene av, gjenspeiler ikke virkeligheten. PUs ledelse gjør mye positivt, og har tatt initiativ til regelmessige allmøter med informasjon. De ansatte inviteres til å komme med tilbakemeldinger og innspill. I det hele tatt er PU i en positiv utvikling, og krisemaksimering av denne typen har lite for seg, sier Eliassen.

Informasjonssjef i PU, Roar Hanssen, har snakket med flere ansatte som trives på jobb men som ikke har ønsket å stå frem blant annet på grunn av press fra andre ansatte. Når så mange står frem på samme tid og med likt budskap, kan det se ut til at dette er organisert, mener Hanssen.

- Omstilling smerter

Politidirektør Ingelin Killengreen har tillit til PU-sjef Ingrid Wirum.

- PU er en ung organisasjon i vår etat. Ved etableringen i 2004 ble det lagt opp til at organisasjonen skulle evalueres og at eventuelle forbedringsforslag skulle vurderes og gjennomføres, slik er normalt når nye organisasjoner etableres. Statskonsults rapport konkluderte med at mye måtte gjøres internt i organisasjonen for å få styrket oppgaveløsningen, sier Ingelin Killengreen.

Ifølge Killengreen har ledere og ansatte i nær to år blitt grundig involvert i arbeidsgrupper og gjennom arbeidstakerorganisasjonene.

- Jeg har fulgt prosessen og har tiltro til at det arbeidet som er lagt ned vil resultere i endringer som bringer organisasjonen videre. Det er normalt at det smerter å endre. Noen føler at de ikke er sett eller hørt i prosessen, andre mister makt og posisjoner, og andre igjen får mer makt enn tidligere. Noen har fått gjennomslag for sine innspill - andre har det ikke. Endringsprosesser fører ofte til intern uro, sier Killengreen.

- Hvem har ansvaret?

- Hovedansvaret for endringsprosesser tilligger alltid organisasjonens sjef som har helhetsperspektivet og ansvaret for organisasjonens resultater. Det er viktig at PU nå fullfører endringsprosessen og jeg har tillit til at Ingrid Wirum sammen med sin ledergruppe og de ansattes organisasjoner finner frem til prioriteringer og løsninger som både setter PU i enda bedre stand til å løse sine viktige oppgaver. Det er også i de ansattes interesse. Det tar tid å gjennomføre endringer. Derfor må alle ansatte bidra med sitt for at PU skal lykkes. I overgangsfasen fra det gamle til det nye, og før den nye organisasjonen får «satt» seg, vil det kunne være frustrasjon. Det er også normalt. Godt er det derfor å ha nye klare mål som PU skal jobbe mot i fellesskap, sier Killengreen.

Powered by Labrador CMS