Anniken Astrup, advokat ved advokatfirma Føyen Torkildsen.
Anniken Astrup, advokat ved advokatfirma Føyen Torkildsen.

POLITIJUSS:

Det viktigste er å få til en endring som oppleves som trygg for de som berøres

Tillitsvalgtes involvering i omstillingsprosesser er en nødvendig og viktig faktor for å få til en vellykket omstilling.

Publisert

Dette gjelder både de store omstillingsprosessene, som nærpolitireformen, og de mindre endringsprosessene som berører den enkelte politiansatte. Vi har over en lengre periode jobbet tett på politiet i omstilling og har gjort oss noen nyttige erfaringer om hva som er viktig for å lykkes i rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte i omstillingsprosesser i politietaten er en viktig informasjonskanal mellom arbeidsgiveren og den/de politiansatte og en kvalitetssikrer for at prosessen går riktig for seg.

I tillegg er den tillitsvalgte for mange ansatte en viktig støttespiller ved gjennomføring av distriktets eller etatens omstillingsplaner. Det viktigste arbeidet en tillitsvalgt gjør, er å få til en endring som oppleves som trygg for de som berøres av endringen og derigjennom en omstilling som er til det beste for politietaten på sikt.

Tillitsvalgtes erfaringer

Vi har snakket med lokale tillitsvalgte som har stått i små og store omstillingsprosesser. Deres erfaringer og refleksjoner gjennom møter med politiansatte i slike prosesser, er at det ofte ikke er endringen i seg selv, som er den største utfordringen for de som berøres. Noen ganger vil flyttingen eller endringen av innhold i stillingen endog være positivt for den politiansatte. Hva er det da som gjør at den enkelte ansatte ofte føler seg tilsidesatt i omstillingsprosesser hvor man selv er berørt?

Tillitsvalgtes opplevelse av dette, er at det i stor grad skyldes den usikkerheten som oppstår og som forsterkes gjennom utydelig lederskap, mangel på involvering og mangelfull informasjon. Politiansatte som berøres i en omstillingsprosess har ofte mange spørsmål som man har behov for tydelige svar og avklaringer på. Samtidig kan det oppleves som vanskelig å stille, og få svar på, de spørsmålene man har.

Vår erfaring er at den enkelte ansatte ofte finner det krevende å stille i møter hvor arbeidsgiveren gjerne stiller med flere representanter fra ledelsen. Den ansatte gir undertiden uttrykk for en følelse om at beslutningen allerede er tatt, og at møtene som gjennomføres kun er et «spill for galleriet». Slike opplevelser har ikke alltid rot i virkeligheten, men må likefullt tas på alvor.

En av de viktigste oppgavene den tillitsvalgte har i omstillingsprosesser, er å skape trygghet for den ansatte om at omstillingene skjer i tråd med de spilleregler som gjelder for slike prosesser. Dette kan blant annet gjøres ved å be arbeidsgiveren om møter, stille spørsmål på vegne av den ansatte, sørge for at referat skrives og fungere som en kontrollør for at prosessen går riktig for seg.

Hva kan arbeidsgiver lære?

Lærdommen fra de omstillingsprosessene vi har vært involvert i, er at det ikke kan gis for mye eller for tidlig informasjon, hverken til de tillitsvalgte og til den enkelte politiansatte. Tidlig, tydelig informasjon og tett involvering, avhjelper den usikkerhet den politiansatte opplever og fungerer som en trygghetsfaktor for at prosessen går riktig for seg.

Når den tillitsvalgte også får tillit hos arbeidsgiveren og reell mulighet for innvirkning, er det vår dristige påstand at arbeidsgiveren vil oppleve at tillitsvalgte ikke bare er opptatt av sitt medlem og forbund, men også av helheten for etaten.

Dette vil igjen bidra til en mest mulig vellykket omstilling til det beste både for den enkelte politiansatte og politietaten som sådan.

Powered by Labrador CMS