PRIORITET: Å avdekke arbeidsmarkedkriminalitet må være en prioritert oppgave, mener kronikkforfatterne.
PRIORITET: Å avdekke arbeidsmarkedkriminalitet må være en prioritert oppgave, mener kronikkforfatterne.

– Alle kluter må til for å stanse at utenlandske kriminelle nettverk overtar en stadig større del av det offentlige og private markedet

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler.

Publisert

Økonomisk kriminalitet, inkludert kriminalitet i arbeidslivet, utgjør en økende trussel mot samfunnet. Lovlydig virksomhet er en forutsetning for demokrati, velferd og trygghet. Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fellesskapet går glipp av 28 milliarder kroner i året grunnet ulovlig virksomhet. Dette er alvor.

Som omtalt blant annet i Dagsavisen 17. januar, fastsetter Regjeringen krav om at alle offentlige virksomheter skal motvirke arbeidsmarkedskriminalitet når de kjøper varer og tjenester. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) formidlet blant annet gjennom NRK 18. januar sin tiltaksplan for hvordan private virksomheter løpende skal kontrollere at deres kontraktsparter er seriøse aktører, for å unngå arbeidsmarkedskriminalitet.

Også norsk fagbevegelse er opptatt av dette temaet, blant annet formidlet gjennom nettstedet Frifagbevegelse.no over lang tid.  

Regjeringens tiltak for offentlige innkjøp, tiltaksplanen fra NHO og fokuset fra fagbevegelsen og andre aktører, er viktige brikker for å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Dette fordi dette vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å få innpass på for eksempel byggeplasser. De som driver svart trives som kjent best i mørket. Derfor er offentlighet og lyskastere gode grep.

Felles kunnskap og innsats mot kriminalitet

Men også en høy, reell og opplevd oppdagelsesrisiko for de kriminelle vil kunne virke forebyggende, og gi et tydelig signal om at denne kriminaliteten tas på alvor. Her kommer en ny satsning fra Politihøgskolen (PHS) inn; det nye studiet Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet. En pilot er i gang, hvor 25 studenter sitter på skolebenken for å gjennomføre et unikt studium som skal ruste opp offentlige myndigheter i kampen mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidsmarkedskriminalitet.

Studentene kommer fra Politiet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, Mattilsynet, Vegvesenet og Kemneren i Oslo. Målet med studiet er å gjøre de ansatte i etatene bedre i stand til å jobbe effektivt sammen mot denne formen for grov samfunnsskadelig kriminalitet, gjennom økt kunnskap om hverandres regelverk, tilgjengelige sanksjonsmuligheter i hver enkelt sak og rammer for informasjonsdeling.

Studiet er opprettet som et tiltak i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Flere av de nevnte etatene er med på et spleiselag for å utvikle og finansiere denne videreutdanningen ved Politihøgskolen. Fra april 2018 skal 100 studenter gjennom denne utdanningen, og de neste årene skal i alt 500 studenter gjennomføre dette studiet.

Samarbeid og Al Capone

Arbeidsmarkedskriminalitet kamuflerer straffbare handlinger i det som fremstår som legale virksomheter. Kriminaliteten begrenser seg ikke til én type lovbrudd, og en virksomhet kan romme for eksempel både skattesvik, trygdesvindel, smugling og tvangsarbeid. Dette studiet gir kunnskaper om bedre måter å avdekke og forfølge økonomisk kriminalitet.

For å kunne avsløre denne kriminaliteten, kan etatene og politiet ikke lenger jobbe på hver sin kant, men må vite hvem de bør samarbeide med og hvilke virkemidler som bør brukes i hver enkelt sak. For å se det fulle bildet må etatene samarbeide effektivt. For å minne om et velkjent historisk eksempel: Al Capone ble som kjent ikke domfelt for sine mafiaforbrytelser, men ble tatt for skatteovertredelser, etter et samarbeid mellom skattemyndigheter og politi, og slik satt ut av spill. På samme måte lærer våre studenter å tenke i nye baner.

Det er en kjensgjerning at politiet ikke har kapasitet til å etterforske alle disse sakene. Men etatene har til sammen et arsenal av muligheter til å bøtelegge, skattlegge og frata de kriminelle verdier. Når studentene får kunnskap om dette, kan de legge gode strategier i sakene de skal jobbe med og mer effektivt stikke kjepper i hjulene for de kriminelle.

Fratagelse av verdier

Grådighet er drivkraften bak arbeidsmarkedskriminaliteten. Derfor er det helt sentralt at myndighetene går etter pengene, og hindrer lovbryterne fra å bli sittende med utbyttet – et utbytte som ellers raskt vil bli investert i ny kriminalitet. Dette er også et viktig tema på studiet. I saker der man lykkes med å ta pengene, blir også den preventive effekten langt sterkere. Studiet fokuserer på at det er mange måter å ta verdier på, både i straffesak og gjennom andre virkemidler. Man må ikke stirre seg blind på sine egne verktøy og glemme de mulighetene som ligger i samarbeid med andre.

Det er skremmende at utenlandske kriminelle nettverk overtar en stadig større del av det offentlige og private markedet i flere bransjer. Det er derfor viktig å sette alle kluter til for å stanse denne utviklingen før det er for sent.

Innsats fra mange ulike samfunnsaktører og nivåer er nødvendig. Det nye studiet ved Politihøgskolen er et konkret tiltak hvor mange etater går sammen mot en økende trussel. Studentene får hver for seg, og sammen, en unik mulighet til å gjøre en forskjell i kampen mot økonomisk kriminalitet

Powered by Labrador CMS