Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

DEBATTINNLEGG

Vi har blitt lyttet til!

I forslaget til statsbudsjett for 2021 som regjeringen la frem har vi blitt lyttet til.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Ja, vi har virkelig blitt lyttet til. Gjennom flere år, i ulike arenaer; møte med politikere, gjennom media, på Arendalsuka i fjor og gjennom våre innspill til statsbudsjett de siste tre årene, har vi påpekt viktigheten av å få på plass flere faste stillinger i etaten. Vi har vært svært tydelige på at dette vil være viktig både for å komme nærmere den intensjonen som lå i nærpolitireformen – nemlig et lokalt forankret politi tett på folk der de bor - og for å lette arbeidstrykket til alle de ansatte i etaten som over lang tid i reform har stukket seg veldig langt.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 som regjeringen la frem 7. oktober har vi altså blitt lyttet til. En budsjettøkning på nærmere 900 millioner kroner til politiet, hvor nesten 500 millioner av disse er satt av for å sikre at de 400 stillingene som vi fikk midlertidig for å håndtere koronapandemien skal bli til faste stillinger i etaten.

Jeg synes det er ekstra gledelig at det i statsbudsjettet påpekes at disse stillingene skal overføres til politidistriktene når pandemien er over. Vi har gjentatte ganger påpekt at det er et stort behov for økt politikraft der folk bor. Likevel vil det i mange av distriktene fortsatt være en vanskelig økonomisk situasjon i 2021, da mange av disse har opparbeidet et stort overforbruk på grunn av alt for stramme rammer i flere år under reform. Dette er ingen «quick fix», men det er et skritt i riktig retning.

Jeg er også utrolig glad for at regjeringen anerkjenner viktigheten av god sivil kompetanse i etaten, og blant annet viderefører de midlertidige stillingene som Namsfogden ble gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette er svært viktig for alle de dyktige ansatte her, som over lang tid har slitt med svært stor arbeidsbelastning. Også påtale i politiet skal styrkes.

Jeg synes også det er flott at regjeringen bevilger midler for at innsatspersonell fra hele landet skal kunne trene på det nye nasjonale beredskapssenteret. Dette er viktig for å styrke den spisse beredskapen over hele landet.

Politiets Fellesforbund er også godt fornøyd med regjeringens høringsforslag om erstatning for skader under politioperativ trening. Dette er et gjennomslag for politiansatte og for Politiets Fellesforbund.

Vi er fornøyde med at lovforslaget bygger på en erkjennelse av at en del arbeidsoppgaver er særegne for politiet. Dette gjelder særlig arbeid som innebærer utøvelse av fysisk makt, samt opplæring, øvelse og trening for å håndtere slike situasjoner. Lovforslaget tar sikte på å bedre vernet for erstatning til politiansatte som skader seg under slikt arbeid. Dette understreker at det er staten som arbeidsgiver som må bære de økonomiske konsekvensene av personskader under politioperativ trening. Departementets lovforslag bygger på et mål om å sikre «full erstatning» til politiansatte som skader seg under politioperativ trening. Full erstatning betyr at den skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Dette spesielle året gjør også at vi i desember kommer til å avvikle vårt landsmøte digitalt. Landsmøtet vil i sin helhet strømmes på PF.no, slik at dere som ikke er delegater også kan få med dere de gode diskusjonene og beslutningene som tas. Jeg synes selvfølgelig det er synd at jeg ikke får møtt alle engasjerte delegater ansikt til ansikt i år, men vi skal legge opp til en flott digital arena, med gode debatter og stort engasjement selv om det denne gangen blir over PC-en.

Powered by Labrador CMS